Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności sprzedaży działki budowlanej.

sygnatura: PP IV 443/738/EK

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2005-09-06

słowa kluczowe:działalność gospodarcza, grunty, podatek od towarów i usług, sprzedaż nieruchomości

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego wynika, że w 1997 r. nabył on w zamian za mienie pozostawione za granicą nieruchomość o powierzchni 0,5 ha wraz z rozpoczętą budową budynku. Następnie uzyskał pozwolenie od właściwego organu na podział wyżej wzmiankowanej nieruchomości na trzy działki o charakterze budowlanym (jedna z nich obejmuje rozpoczętą budowę budynku). Strona z uwagi na pojawienie się osoby zainteresowanej kupnem jednej z wyodrębnionych działek budowlanych (działki obejmującej rozpoczętą budowę budynku) zwróciła się z zapytaniem, czy przy sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości powstaje obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług, zajmując jednocześnie samej stanowisko, że sprzedaż tej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu ww. wniosku Strony stwierdził, iż jej stanowisko w sprawie jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu przedmiotowej odpowiedzi Organ podatkowy I instancji wskazał, iż dokonanie podziału nieruchomości na trzy działki budowlane oraz uwzględniając fakt sprzedaży jednej z nich, przesądza o zamiarze dokonywania sprzedaży tych działek w sposób częstotliwy, co kwalifikuje planowaną przez Podatnika czynność sprzedaży jednej z działek, jako podlegającą podatkowi od towarów i usług.
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu po zapoznaniu się z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym i udzieloną prze organ I instancji informacją zważył co następuje.
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług występuje wówczas jeżeli spełnione zostaną przesłanki o charakterze przedmiotowym i podmiotowym. W myśl powyższego, stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pod pojęciem towarów rozumie się - w świetle art. 2 pkt 6 cytowanej ustawy, "rzeczy ruchome jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty". Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl wyżej przytoczonego ust. 2 art. 15 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, z także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Z przytoczonego powyżej przepisu art. 15 ustawy wynika, że również jednorazowe wykonanie czynności podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli tylko okoliczności, w jakich czynność ta została dokonana, wskazują na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy. Przepisy ustawy nie wymieniają jednakże kryteriów, przy pomocy których należy dokonać oceny okoliczności towarzyszących jednorazowej czynności pod kątem istnienia zamiaru wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Zatem ocena taka zależeć będzie każdorazowo od badanego w konkretnej sprawie stanu faktycznego.
Analiza okoliczności składających się w przedmiotowej sprawie na stan faktyczny pozwala stwierdzić, iż planowana przez Stronę sprzedaż działki budowlanej (z rozpoczętą budową budynku), mimo iż została spełnienia przesłanki o charakterze przedmiotowym, czyli sam rodzaj czynności podlega opodatkowaniu, to jednak ze względu na brak wystąpienia z niżej podanych powodów przesłanki podmiotowej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Samo dokonanie podziału nieruchomości o charakterze budowlanym na mniejsze działki budowlane jest jednym z argumentów przemawiających za istnieniem zamiaru dokonywania czynności sprzedaży w sposób częstotliwy, ale nie jedynym. Nie może być on więc samodzielną podstawą do uznania, iż mamy do czynienia z czynnością opodatkowaną. Nie bez znaczenia pozostaje tu fakt ilość działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości oraz fakt znajdowania się rzeczonej nieruchomości w posiadaniu Strony od 1997 r., oraz to, że należy ona do jej majątku osobistego. O wystąpieniu zamiaru wykonywania danej czynności w sposób częstotliwy decyduje przede wszystkim podjęcie przez podatnika konkretnych działań wskazujących na intencję dokonywania w przyszłości sprzedaży gruntów w sposób stały i zorganizowany. W rozstrzyganym zaś przypadku nie występują one w wystarczającym stopniu, bowiem Podatnik zamierza sprzedać tylko jedną działkę budowlaną. Kolejną z przesłanek mogących przemawiać za gospodarczym charakterem takiej czynności byłoby nabycie samej nieruchomości w celu dalszej odsprzedaży jej części. Z wniosku wynika jednak forma nabycia nieruchomości jako w zamian za mienie pozostawione za granicą.
Konkludując powyższe rozważania, Dyrektor Izy Skarbowej we Wrocławiu stwierdza, że czynność sprzedaży przedmiotowej działki budowlanej w okolicznościach wskazanych we wniosku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako niespełniająca przesłanki o charakterze podmiotowym opodatkowania. Wobec powyższego rozstrzygnięto jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY