Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy czynności pełnienia funkcji członka zarządu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

sygnatura: PP-3/i/4407/207/05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2005-09-20

słowa kluczowe:podatnik, zarząd

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w xxx po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego xxx z dnia 12.05.2005 r., nr PP-1/443-35/13020/05/10302/89/124/CzW w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)

zmienia z urzędu przedmiotowe postanowienie

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 11.04.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 12.04.2005 r.) zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego xxx o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż jest Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o. na stanowisku dyrektora ds. handlowych. Ponadto został Pan powołany na stanowisko prezesa zarządu tej spółki na podstawie stosownej uchwały organu spółki, z którego to tytułu otrzymuje Pan od dnia 1 marca 2005 r. wynagrodzenie.

Zapytanie dotyczy oceny czy wynagrodzenie otrzymywane w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu, w opisanych powyżej okolicznościach, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Pana zdaniem czynności wykonywane przez członka zarządu podlegają wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 12.05.2005 r. nr PP-l/443-35/13020/05/10302/89/124/CzW nie potwierdził Pana stanowiska.

Po zapoznaniu się akt sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w xxx stwierdza.

Uzyskiwane przez Pana przychody z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu są przychodami, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), tj. przychodami z działalności wykonywanej osobiście, otrzymywane przez osoby niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składów zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Z przepisu tego wynika, iż powołanie do składu zarządu, bez względu na sposób powołania, powoduje iż przychody uzyskiwane z tego tytułu zaliczane są zawsze do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 powołanej ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Z postanowień ust. 3 pkt 3 ww. przepisu wynika, iż za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2 - 8 ww. ustawy o podatku dochodowym, jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

W świetle ww. przepisów, aby dana czynność mogła być wyłączona z zakresu opodatkowania muszą zostać spełnione następujące przesłanki:
- przychody z tej czynności muszą być wymienione w art. 13 pkt 2-8 ww. ustawy o podatku dochodowym,
- osoba fizyczna wykonująca daną czynność musi być związana ze zlecającymwykonanie czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym a wykonującym zlecenie co do:
1) warunków wykonania tych czynności
2) wynagrodzenia
3) odpowiedzialności zlecającego za wykonane czynności.

W opisanej w stanie faktycznym sytuacji pomiędzy Panem a spółką występują więzy prawne tworzące stosunek prawny zarówno co do warunków wykonywania czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

Z przepisów Kodeksu spółek handlowych wynika, iż to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a nie członkowie zarządu, ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za działania członków zarządu. Członkowie zarządu zgodnie z art. 293 § 1 ksh są odpowiedzialni jedynie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponoszą winy. Wprawdzie przepisy art. 291 i 292 ksh przewidują odpowiedzialność członków zarządu wobec osób trzecich (solidarnie ze spółką), jednak nie dotyczą one czynności członków zarządu podejmowanych po utworzeniu spółki.

W świetle przytoczonych powyżej przepisów Dyrektor Izby Skarbowej w xxx informuje, iż z tytułu czynności wykonywanych przez Pana jako członka zarządu nie jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług - zgodnie z przepisem art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.

Należy przy tym zauważyć, iż w powołanym przepisie zapis ustawodawcy o "odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności" dotyczy odpowiedzialności wobec osób trzecich za czynności podejmowane przez członka zarządu reprezentującego spółkę.

W związku z powyższym Dyrektor rut. Izby uznał, że dokonana przez organ I instancji ocena prawna, według której otrzymywane przez Pana z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT narusza postanowienia art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy.

Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w xxx orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika (płatnika/inkasenta) następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w xxx w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY