Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy jednorazowa sprzedaż gruntu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

sygnatura: PPB1-443/710/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-08-05

słowa kluczowe:częstotliwość wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, grunty, grunty własne, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od towarów i usług, podatnik, sprzedaż gruntów

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z rażącym naruszeniem przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rybniku z dnia 29 kwietnia 2005r. nr PP/443/21/05 wydane dla Pana, stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w części dotyczącej podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 23 lutego 2004r., uzupełnionym pismem z dnia 10 marca 2005r. Pan zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rybniku o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych jednorazowej sprzedaży nieruchomości gruntowej.

W ww. piśmie z dnia 10 marca 2005r. wnioskodawca wskazał, iż jego zdaniem sprzedaż gruntu przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Natomiast transakcja ta podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2005r. Nr PP/443/21/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku uznał za prawidłowe stanowisko Pana w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, po przeanalizowaniu udzielonej przez organ pierwszej instancji odpowiedzi stwierdza, co następuje:

Rozstrzygnięcie przyjęte w sentencji wyżej wym. postanowienia jest prawidłowe, jednakże przedstawiona w uzasadnieniu tego postanowienia interpretacja, w części dotyczącej podatku od towarów i usług rażąco narusza prawo.

Z wniosku podatnika wynika, iż nie prowadzi on działalności gospodarczej i zamierza dokonać jednorazowej sprzedaży nieruchomości gruntowej.

W uzasadnieniu postanowienia z dnia 29 kwietnia 2005r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnił, iż sprzedaż gruntu pod zabudowę nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług pod warunkiem, że wartość transakcji nie przekroczy 10 000 euro, wskazując przy tym na przepisy art. 113 ust. 1, 9, i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Tymczasem w myśl art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d ww. ustawy zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9 nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod budowę. Oznacza to, że podatnicy dokonujący dostaw takich gruntów nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku VAT. Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy obowiązani są przed dniem wykonania pierwszej dostawy gruntów, złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko organu pierwszej instancji, iż sprzedaż gruntu pod zabudowę nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT pod warunkiem, że wartość transakcji nie przekroczy 10 000 euro jest nieprawidłowa. Natomiast za prawidłowe należy uznać twierdzenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, że jednorazowa, okazjonalna sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej nie podlega opodatkowaniu.

W myśl bowiem przepisu art. 15 ust. 1 ww. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, o której mowa wyżej, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W związku z faktem, iż Wnioskodawca wskazał, że zamierza dokonać jednorazowej dostawy gruntu, czynność ta nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu cyt. wyżej przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a zatem nie jest on podatnikiem podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 cyt. wyżej ustawy.

Zatem konieczne jest dokonanie zmiany z urzędu postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rybniku z dnia 29 kwietnia 2005r. jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa w części dotyczącej podatku od towarów i usług.

Natomiast w części dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych przedmiotowe postanowienie pozostawia się bez z mian.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY