Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W nawiązaniu do zapytania Strony dotyczącego złożenia zgłoszenia VAT-Z, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie informuje, że zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy o VAT, obowiązek złożenia zgłoszenia zachodzi w przypadku zaprzestania przez podatnika wykonywania czynności opodatkowanych, a złożenie powyższego zgłoszenia stanowi dla właściwego naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT, jednakże w opisanym przypadku nie zachodzi przesłanka do zastosowania powyższej regulacji, ponieważ Strona w dalszym ciągu świadczy usługi pośrednictwa na rzecz kontrahenta włoskiego.

sygnatura: VR/4407/14-52/05/KT

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-08-25

słowa kluczowe:kontrahent zagraniczny, usługi pośrednictwa, usługi przedstawicielskie

Decyzja


Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2005 Nr 8, poz. 60), art. 5 ust. 1, art. 27. ust. 1, art. 86 ust. 8 pkt 1, art. 87 ust. 5, art. 86 ust. 8 pkt 1, art. 99 ust. 1, art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 11. 03. 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), §4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27. 04. 2004 r.w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia złożonego w dniu 13. 05. 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer z dnia 20. 04. 2005 r. nr US-39/ZV/P/PR/24/2005, uznające za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego-Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia


utrzymać w mocy postanowienie organu I instancji.


Uzasadnienie


Ze stanu faktycznego przedstawionego w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer z dnia 20.04. 2005 r. nr US-39/ZV/P/PR/24/2005 wynika, że Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie informacji, czy podatnik świadczący usługi agencyjne i przedstawicielskie wykonywane na rzecz kontrahentów zagranicznych będących zarejestrowanymi podatnikami VAT UE powinien złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie VAT - Z stanowiące podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

Zdaniem Strony w świetle ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535), usługi wykonywane przez Stronę, nie są czynnościami opodatkowanymi, zatem z dniem 01.05.2004 r., Strona powinna złożyć zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - VAT-Z.

Postanowieniem z dnia 20.04.2005 r. znak: US-39/ZV/P/PR/24/2005 Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Na powyższe postanowienie wniesiono zażalenie, w którym podniesiono, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego narzuca Stronie obowiązek figurowania w rejestrze podatników VAT, podczas gdy Strona wykonuje wyłącznie czynności nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


Rozpatrując zażalenie, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, co następuje:

W przedmiotowej sprawie istota sporu sprowadza się do ustalenia, czy usługi, które Strona wykonuje, są czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a zatem czy Strona jest podatnikiem podatku VAT i czy w związku z tym Strona podlega obowiązkom wynikającym z tegoż faktu.

Definicja świadczenia usług jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania VAT transakcji wykonywanych przez podatników (zgodnie z art. 4 VI Dyrektywy VAT podatnikiem jest każda osoba, która samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą) w ramach ich działalności gospodarczej, zgodnie z ogólnym założeniem, że opodatkowanym świadczeniem usług jest każda transakcja podatnika w ramach jego działalności gospodarczej, która nie została wymieniona jako dostawa towarów.

W myśl art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Strona prowadzi działalność na terenie Polski na rzecz kontrahentów z innego kraju Wspólnoty (Włochy), a więc niewątpliwie wykonywane przez Stronę odpłatnie czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, spełniają wymogi czynności określonych w art. 5. ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast stosownie do art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ustępu 2-6 i art. 28.

Od powyższej zasady generalnej ustawodawca wprowadził unormowanie odmienne w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, z późn. zm.), bowiem dla usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów z zastrzeżeniem § 4 ust. 2. (obecnie po nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 01. 06. 2005 r. przepis ten zawiera się w w/w ustawie, a mianowicie w art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c tejże ustawy i stanowi, iż w przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów - z zastrzeżeniem ust. 6. Powyższa zmiana nie wpływa na merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy).

Z w/w przepisów wynika zatem, że co do zasady - usługi świadczone przez Stronę byłyby czynnościami podlegającymi opodatkowaniu w Polsce i tylko przy spełnieniu określonych warunków wynikających z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - obowiązek zapłaty podatku ciąży na nabywcy usługi.

Ponadto na mocy art.86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jezeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Podatnikowi, dokonującemu dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującemu sprzedaży opodatkowanej, na mocy art.87 ust.5 ustawy o VAT, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 w/w ustawy (Strona nie dokonuje sprzedaży opodatkowanej na terenie kraju, ale z powyższych przepisów ustawy o VAT wynikają przywileje, z których Strona może skorzystać).

Zgodnie natomiast z art.99 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art.15 (podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności) są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

W nawiązaniu do zapytania Strony dotyczącego złożenia zgłoszenia VAT-Z, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie informuje, że zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy o VAT, obowiązek złożenia zgłoszenia zachodzi w przypadku zaprzestania przez podatnika wykonywania czynności opodatkowanych, a złożenie powyższego zgłoszenia stanowi dla właściwego naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT, jednakże w opisanym przypadku nie zachodzi przesłanka do zastosowania powyższej regulacji, ponieważ Strona w dalszym ciągu świadczy usługi pośrednictwa na rzecz kontrahenta włoskiego.

W związku z powyższym organ odwoławczy uznaje za prawidłowe stanowisko organu I instancji zawarte w zaskarżonym postanowieniu, że Strona jest podatnikiem podatku od towarów i usług i ciążą na niej obowiązki składania deklaracji VAT - 7 ,wynikające z faktu bycia podatnikiem.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY