Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dot. sposobu rozliczenia VAT oraz sposobu rejestracji dla potrzeb VAT

sygnatura: VO/4407/14-62/05/MC

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-08-25

słowa kluczowe:działalność gospodarcza, opodatkowanie łączne małżonków, rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług, wpis do ewidencji działalności gospodarczej


DECYZJA


Na podstawie art.14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacjapodatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, póz. 60 ), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie z dnia 15.04.2005r. Nr US31/PW 1/443/114/11/05/GL wydaneprzez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo w trybie art.14a § 1Ordynacji Podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,


postanawia

zmienić postanowienie organu pierwszej instancji.


Uzasadnienie

Państwo (...) zwrócili się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej sposobu rozliczenia VAT oraz sposobu rejestracji dla potrzeb VAT. Z wyjaśnień Strony wynika, że są małżeństwem, wspólnie prowadzą sklep spożywczy i sklep mięsno - wędliniarski na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej Strona dokonała zmiany wpisu do ewidencji polegającej na uzyskaniu dwóch odrębnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.

W ocenie Strony z punktu widzenia rozliczenia VAT nic się nie powinno zmienić,ponieważ zmiana administracyjna miała charakter techniczny. Strona wyjaśniła, że niezawarła umowy spółki a jedynie zgodnie z ustawą dostosowała wpis do obowiązującychprzepisów.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo postanowieniem z dnia15.04.2005r. Nr US31/PWI/443/114/II/05/GL stwierdził, że stanowisko strony Jestnieprawidłowe. Organ pierwszej instancji stwierdził, że dokonanie przez każdego zmałżonków osobnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej spowodowało to,iż każdy z małżonków zyskał status przedsiębiorcy i na każdym ciąży obowiązekdokonania odrębnego zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku od towarów i usługzgodnie z art. 96 ust.1 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług tj. dozłożenia naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego przed dokonaniemczynności określonej w art.5. Ponadto poinformował, że w celu wykonywania wspólniedziałalności gospodarczej małżonkowie winni dokonać zawarcia umowy spółki (lubinnej) wówczas to spółka będzie podatnikiem podatku od towarów i usług uprawniona dowystawiania i otrzymywania faktur VAT.

W zażaleniu z dnia 23.05.2005r. na ww. postanowienie Strona zarzuca naruszenie art.68 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173,póz. 1808) z którego wynika, iż w przypadku gdy małżonkowie chcą nadal prowadzićwspólną działalność gospodarczą, to mogą zawiązać spółkę cywilną lub inną osobową.Nie są jednak do tego zobowiązani, więc nie muszą działać w spółce i nadal mogąprowadzić wspólne przedsiębiorstwo. Zdaniem Strony zmiany których dokonano tj.rozdzielenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie powinny powodowaćżadnych skutków podatkowych, ponieważ prowadzona wspólna działalnośćgospodarcza jest kontynuowana bez żadnych zmian.

Ponadto strona podnosi, że swoje stanowisko opiera na odpowiedzi MinisterstwaFinansów dla dziennika Rzeczpospolita z dnia 12 maja 2005r. z którego wynika, żestatus prawnopodatkowy małżonków określany jest w zależności od przyjętej przez nichformy prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej. W sytuacji gdy małżonkowieprowadząc taką działalność nie zawrą umowy spółki cywilnej, wówczas podatnikiempodatku od towarów i usług będzie jeden małżonek, który dokonał zgłoszeniarejestracyjnego dla potrzeb tego podatku.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i obowiązujący stan prawnyDyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, zauważa:

Zgodnie z art. 15ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów iusług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 ze zm.) podatnikami podatku od towarów i usług są osobyprawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizycznewykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względuna cel lub rezultat takiej działalności.

Na gruncie ww ustawy status prawnopodatkowy małżonków określany jest wzależności od przyjętej przez nich formy prowadzenia wspólnej działalnościgospodarczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, małżeństwo prowadzącewspólnie działalność gospodarczą, niemające w związku z prowadzeniem tejdziałalności zawiązanej spółki cywilnej, nie może być traktowane jako jednostkaorganizacyjna niemająca osobowości prawnej. Jeżeli zatem małżonkowie w omawianejsytuacji nie zawarli umowy spółki cywilnej, to zgodnie z zasadami ewidencji iidentyfikacji podatników, określonymi w ustawie o NIP, na każdym z małżonków - jeżelikażdy z nich zachowuje status niezależnego podatnika - spoczywa obowiązekewidencyjny, w tym obowiązek wystąpienia o nadanie odrębnego NIP .Jeżeli małżonkowie prowadzący wspólną działalność nie zawiążą spółki cywilnej, topodatnikiem podatku od towarów i usług będzie ten, kto dokona zgłoszenia rejestracyjnego dla celów tego podatku, drugi zaś małżonek podatnikiem nie jest, mimo,że działalność podlegającą opodatkowaniu małżonkowie prowadzą wspólnie.

Reasumując, pomimo przekształcenia wspólnego wpisu małżonkówprowadzących działalność na imię obojga (bez zawiązania spółki cywilnej) w dwaodrębne wpisy możliwe jest nadal utrzymanie dotychczasowych zasad opodatkowaniaVAT - tzn. jeśli małżonkowie nadal będą prowadzić wspólną działalność, bez podpisaniaumowy spółki - to podatnikiem VAT będzie nadal jeden z nich - ten który zarejestrowałsię dla celów podatku od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art.14 b § 5 pkt 1 Ordynacji Podatkowej organ odwoławczyw drodze decyzji zmienia lub uchyla postanowienie, o którym mowa w art.14a § 4 jeżeliuzna, że zażalenie wniesione przez podatnika, płatnika lub inkasenta zasługuje nauwzględnienie. Realizacja powyższego uprawnienia przez organ II instancji, wprzedmiotowej sprawie jest w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w pełni zasadna.Przedstawiony powyżej stan przedmiotowej sprawy, pozwala na dokonanie ustaleń codo faktu i prawa i zmianę postanowienia Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo zdnia 15 kwietnia 2005r. nr US-31/PWI/443/114/11/05/GL.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej informuje, że zmiana postanowieniawywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu,w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdyzmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy -począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja zostaładoręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY