Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy czynność prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz do wydawania zaświadczeń o wpisie do tego rejestru jest zwolniona od podatku od towarów i usług jako usługa ujęta w wykazie usług zwolnionych od VAT - załącznik nr 4 poz.6 ustawy o VAT?

sygnatura: PPII/4430-410/AT/05

autor: Izba Skarbowa w Białymstoku
Izba Skarbowa w Białymstoku

data: 2005-07-18

słowa kluczowe:podatnik, władza publiczna, wydanie zaświadczenia, wyłączenie, zwolnienia z podatku od towarów i usług

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 i art. 207 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.06.2005r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 23.05.2005r. nr PR.II/443/36/VAT-240/AG/05 uznające za nieprawidłowe stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 18.03.2005r. wskazujące, iż czynność związana z wydaniem zaświadczeń o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i dentystów, sklasyfikowana jako usługa administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - PKWiU 75.12.12-00.00 ujęta jest w wykazie usług zwolnionych od podatku od towarów i usług, Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

postanawia

zmienić zaskarżone postanowienie

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 18.03.2005r Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiła następujący stan faktyczny:

Okręgowa rada lekarska została zobowiązana przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1807 ze zm.) - art.64 i 65 oraz przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996r o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 Nr 21, poz.204 ze zm.) - art.19 do prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz do wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru. Wpis do rejestru podlega opłacie na podstawie art.19b ust.4 i 5 w/w ustawy, która jest przychodem okręgowej izby lekarskiej. Wysokość opłaty określił minister właściwy do spraw zdrowia.

Strona zwraca się z pytaniem, czy w/w czynność jest zwolniona od podatku od towarów i usług jako usługa ujęta w wykazie usług zwolnionych od VAT - załącznik nr 4 poz.6 ustawy o VAT?

Składając powyższy wniosek w/w Izba przedstawiła również własne stanowisko w sprawie, w którym stwierdziła, iż:
przedmiotowa usługa mieści się w grupowaniu PKWiU 75.12.12.00.00 - "usługi administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego" i w związku z tym na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) została ujęta w wykazie usług zwolnionych od podatku od towarów i usług - załącznik Nr 4, poz. 6 do ustawy o VAT.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku postanowieniem z dnia 23.05.2005r. nr PR.II/443/36/VAT-240/AG/05 uznał je za nieprawidłowe.

Na przedmiotowe postanowienie Okręgowa Izba Lekarska w dniu 06.06.2005r. wniosła zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku, w którym zarzuca naruszenie art. 15 ust. 1,2 i 6 ustawy o podatku od towarów i usług poprzez przyjęcie, że wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, dokonywany przez okręgową radę lekarską oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do tego rejestru stanowi usługę opodatkowaną podatkiem VAT. Wnosi o zmianę zaskarżonego postanowienia.

Dyrektor Izby Skarbowej po zapoznaniu się z aktami sprawy zdecydował zmienić zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji, a swoje stanowisko argumentuje następująco:

Rady lekarskie zostały zobowiązane w/w przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 64 i 65) oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 19), do prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz do wydawania zaświadczeń o wpisie do tego rejestru.

Norma prawna zawarta w art. 19a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty stanowi, że działalność gospodarcza w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, zwanego dalej "kształceniem podyplomowym", jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.

Z przepisu art. 19 b cyt. ustawy wynika, iż przedsiębiorca (lekarz) zamierzający wykonywać taką działalność składa wniosek o wpis do rejestru. Wpis ten podlega opłacie w wysokości określonej przez Ministra właściwego do spraw zdrowia. Opłata ta stanowi przychód Okręgowej Izby Lekarskiej.

Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca prowadzenia kształcenia - art. 19c w/w ustawy.

Do uchwał okręgowej rady lekarskiej w sprawie wpisu, odmowy wpisu i wykreślenia wpisu z rejestru - jak stanowi przepis art. 19d ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych.

Należy zauważyć, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (art. 15 ust. 6) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku stwierdza, że jeżeli do w/w czynności wykonywanych przez okręgową radę lekarską - mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i obowiązek ich wykonania wynika bezpośrednio z przepisów ustawy a nie zawartych umów cywilnoprawnych - to zastosowanie mają odpowiednio przepisy art. 15 ust. 6 ustawy o VAT i opłata pobierana w związku z wykonywaniem tych czynności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku nie jest wiążąca dla wnioskodawcy.

Decyzja niniejsza jest ostateczna

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY