Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy po dokonaniu zmiany w ewidencji działalności gospodarczej (wyodrębnieniu z dotychczasowego wpisu żony) i do planowanego momentu rozpoczęcia działalności w formie spółki cywilnej, małżonkowie prowadzą nadal działalność jako jeden podmiot gospodarczy, rozliczając podatek VAT na dotychczasowych zasadach, tj. na nazwisko męża?

sygnatura: PPB1-443/499/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-07-18

słowa kluczowe:działalność na imię obojga małżonków, kontynuacja działalności, przekształcanie podmiotów, spółka cywilna

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pk 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej z dnia 29 marca 2005r. Nr PP/443-6/2005 wydane dla państwa S. stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej sposobu rozliczenia podatku VAT z działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonków, jako wydane z rażącym naruszeniem prawa

  • w ten sposób, że uznaje stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 6 stycznia 2005r., uzupełnionym pismem z dnia 26 stycznia 2005r. - za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 6 stycznia 2005r., uzupełnionym pismem z dnia 26 stycznia 2005r. państwo S. zwrócili się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dot. sposobu rozliczenia podatku VAT z działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonków, w związku z dokonaniem odrębnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.

W ww. piśmie z dnia 26 stycznia 2005r. wnioskodawcy wskazali, że pomimo rozdzielenia wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na dwa odrębne, nie zmieniła się forma organizacyjna prowadzonej przez małżonków działalności tj. nadal prowadzą oni jedno przedsiębiorstwo i przyjmują, że podatnikiem podatku VAT jest jeden z małżonków (tj. pan S.). W ww. piśmie wskazano również, że do czasu rozpoczęcia działalności w formie spółki cywilnej małżonkowie nadal będą prowadzić działalność jako jeden podmiot gospodarczy, a dokonanie odrębnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej nie skutkuje automatycznie koniecznością odrębnej rejestracji podatników w zakresie podatku VAT i odrębnego prowadzenia ewidencji VAT.

Postanowieniem z dnia 29 marca 2005r. Nr PP/443-6/2005 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej uznał za nieprawidłowe stanowisko państwa S. w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Następnie postanowieniem z dnia 17 czerwca 2005r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany ww. postanowienia ze względu na fakt, że organ pierwszej instancji dokonał nieprawidłowej oceny prawnej stanowiska przedstawionego przez podatnika, czym został naruszony przepis art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z ww. przepisem art. 14a § 3 cyt. ustawy, udzielona przez naczelnika urzędu skarbowego interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Z pism wnioskodawców wynika, że jako małżonkowie prowadzący wspólnie działalność gospodarczą, w związku z wymogami ustawy z dnia 2 lipca 2004r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) dokonali dwóch odrębnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej. W związku z powyższą okolicznością nie zmieniła się jednak forma organizacyjna prowadzonej przez nich działalności i nadal prowadzą oni jedno przedsiębiorstwo, przyjmując, że podatnikiem podatku VAT jest jeden z małżonków (tj. pan S.). Taka forma prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej będzie kontynuowana do czasu rozpoczęcia działalności w formie spółki cywilnej.

W postanowieniu z dnia 29 marca 2005r. organ pierwszej instancji uznał, że ww. stanowisko podatnika, iż może on rozliczać podatek VAT na dotychczasowych zasadach (tj. na nazwisko pana S.) nie jest słuszne. Jednocześnie w uzasadnieniu postanowienia wskazano, że działalność gospodarczą prowadzić będzie jako przedsiębiorca pan S., który jako podatnik podatku od towarów i usług "czynny" będzie miał obowiązek prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, składać w urzędzie deklaracje podatkowe za okresy miesięczne oraz obliczać i wpłacać podatek VAT. Tym samym organ podatkowy potwierdził możliwość rozliczenia podatku na zasadach jakie obowiązywały przed rozdzieleniem wpisu małżonków do ewidencji działalności gospodarczej.

Ww. rozbieżności wskazują zatem, że organ podatkowy pierwszej instancji dokonał nieprawidłowej oceny prawnej stanowiska przedstawionego przez wnioskodawców.

Na powyższe wskazuje również i to, że przy ocenie stanu faktycznego pominięto okoliczność związaną z wolą kontynuowania dotychczasowej działalności przez obu małżonków w formie jednego przedsiębiorstwa do czasu utworzenia spółki cywilnej.

W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia wskazano bowiem, że pani S. pomimo wpisu od ewidencji działalności gospodarczej do dnia utworzenia wraz z mężem spółki cywilnej nie będzie prowadziła działalności gospodarczej, z wyłączeniem przypadku rozpoczęcia działalności we własnym imieniu i na własny rachunek.

W ocenie tut. organu dokonana w postanowieniu z dnia 29 marca 2005r. ocena prawna stanowiska podatnika nie uwzględnia wszystkich okoliczności faktycznych przedstawionych przez wnioskodawców, co stanowi naruszenie cyt. wyżej przepisu art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej.

W tym miejscu należy zauważyć, że na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) status prawnopodatkowy małżonków określony jest w zależności od przyjętej przez nich formy prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej. W przypadku bowiem niezawarcia między małżonkami umowy spółki niemającej osobowości prawnej podatnikiem podatku od towarów i usług będzie małżonek, który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb tego podatku. Należy przy tym zauważyć, że obowiązek w zakresie rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług regulują przepisy art. 96-98 ww. ustawy o podatku VAT.

W ocenie tut. organu dokonanie odrębnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej nie skutkuje automatycznie koniecznością odrębnej rejestracji małżonków w zakresie podatku VAT. Na obowiązek w zakresie podatku od towarów i usług rzutują bowiem decyzje podjęte w zakresie faktycznej formy organizacyjnej prowadzonej działalności.

Jeżeli zatem małżonkowie prowadzą jedno przedsiębiorstwo, to dla celów podatku VAT przyjmuje się, że podatnikiem jest jeden z małżonków - osoba fizyczna (w tym przypadku zarejestrowana dla potrzeb tego podatku).

Możliwym jest także, że każdy z małżonków prowadzi osobne przedsiębiorstwo, a wówczas każda z osobna traktowana jest jak podatnik podatku VAT ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Z przedstawionego przez małżonków stanu faktycznego wynika, iż do czasu założenia spółki cywilnej forma prowadzonej dotychczas działalności nie ulegnie zmianie. Małżonkowie zamierzają prowadzić działalność jako jeden podmiot gospodarczy. Tym samym w dalszym ciągu jako zarejestrowany podatnik zobowiązany do rozliczania podatku VAT będzie jeden z małżonków - w tym przypadku pan S.

W świetle powyższego tut. organ uznał, iż zasadna jest zmiana ww. postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY