Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

sygnatura: ZP2-449/I/2/05

autor: Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu

data: 2005-06-22

słowa kluczowe:jednostka samorządu terytorialnego, zajęcie pasa drogowego, zwolnienia z podatku od towarów i usług

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt. 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 ), art. 5 ust.1 pkt. 1, art. 8 ust.1, art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm. ), §8 ust.1 pkt. 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 97 poz. poz. 970 z późn. zm. ), postanawiam :

- zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 24 lutego 2005 r. Nr PP/4480-6/05 stanowiące interpretację w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dotyczących opodatkowania opłat za użytkowanie pasa drogowego, w części dotyczącej wykładni przepisów art. 15 ust.6 w związku z art.5 ust.1 pkt. 1 i art. 8 ust. 1

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 19 stycznia 2005 r. Strona wystąpiła w trybie przepisu art. 14a ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w oparciu o przepisy art. 19 ust. 2 pkt. 4 oraz 40 ust.1, ust. 3 i ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ), w drodze decyzji administracyjnej nalicza i pobiera opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. W ocenie wnioskodawcy wykonywane czynności posiadają charakter publicznoprawny co powoduje, zgodnie z przepisem art. 15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wyłączenie Strony z kategorii podatników podatku od towarów i usług. W związku z tym, świadczenie usług, o których mowa, nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 24 lutego 2005 r. Nr PP/4480-6/05, uznał takie stanowisko za nieprawidłowe wyjaśniając, że czynności polegające na wydawaniu w drodze decyzji zezwoleń na zajęcie pasa drogowego nie korzystają z wyłączenia wynikającego z treści art. 15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ponieważ pozostają odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1.

Uwzględniając fakt, że stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego nie wyjaśnia w sposób pełny i jednoznaczny kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez Stronę, stwierdzam co następuje.Zgodnie z przepisem art. 19 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg jest zarządcą drogi.Zarządcami dla poszczególnych kategorii dróg są :1/ Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dla dróg krajowych,2/ zarząd województwa dla dróg wojewódzkich,3/ zarząd powiatu dla dróg powiatowych,4/ wójt ( burmistrz, prezydent miasta ) dla dróg gminnych. W myśl przepisu art.40 ust.1 tejże ustawy, zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi. Opłatę za zajęcie pasa drogowego nalicza i pobiera w drodze decyzji administracyjnej właściwy zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ( art. 40 ust. 11 ww. aktu normatywnego ).Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do przepisu art. 8 ust.1 pkt. 3 tejże ustawy, przez świadczenie usług należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7, w tym świadczenie usług zgodnie z nakazem władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. W myśl art. 15 ust.1 tego aktu normatywnego, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat takiej działalności.Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły do celów zarobkowych ( art. 15 ust. 2 ).Stosownie do przepisu art. 15 ust. 6 powołanej ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, do realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych.

Z przedstawionego wyżej stanu faktycznego i prawnego sprawy wynika, że wykonywane przez Stronę czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z kolei powołany we wniosku przepis art. 15 ust. 6 ustawy o PTU nie powoduje wyłączenia Strony z kategorii podatników ponieważ w świetle uregulowań ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ), jest ona jednostką samorządu terytorialnego a nie organem władzy publicznej i realizuje zadania nałożone ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie kompetencji przysługujących organom tych jednostek (burmistrzowi miasta ). Zauważyć w tym miejscu należy, że zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt. 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz. 970 z późn. zm. ), zwolnieniu od podatku podlegają czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostkę samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym wyjaśniam, że odpłatne czynności Strony polegające na wydawaniu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnych, z którymi nie jest związane zawarcie określonej umowy, pozostają zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY