Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy nabycie przez spadkobiercę akcji, które spadkodawca sprzedał przed śmiercią podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

sygnatura: IBPB-2-1/4515-147/15/DP

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2015-11-03

słowa kluczowe:nabycie spadku, objęcie (nabycie) akcji, obowiązek podatkowy, powstanie obowiązku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 16 lipca 2015 r. (data wpływu do Organu - 3 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym 6 i 8 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku przez spadkobiercę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku przez spadkobiercę.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 24 września 2015 r. znak: IBPB-2-2/4518-5/15/MM wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 6 października 2015 r. (uiszczenie opłaty) oraz 8 października 2015 r. (pozostałe braki formalne). Wnioskodawczyni wskazała również, że wniosek ,,dotyczy interpretacji indywidualnej w przedmiocie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabycia spadku przez spadkobiercę".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest jedyną spadkobierczynią po zmarłym w listopadzie 2011 r. bracie. Brat Wnioskodawczyni posiadał papiery wartościowe w kwocie 84.786,69 zł (w tym koszty uzyskania 838,44 zł).

Przed śmiercią, tj. w lipcu 2011 r. brat Wnioskodawczyni zlikwidował rachunek. Wnioskodawczyni posiada na to dokument na nazwisko Z. S. z Domu Inwestycyjnego B.

Wnioskodawczyni przyjęła spadek w lutym 2012 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawczyni jako spadkobierca (I grupa) ma obowiązek zapłacenia podatku, w jakiej wysokości...

Zdaniem Wnioskodawczyni, jako spadkobierca I grupy nie powinna płacić podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni dotycząca podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku przez spadkobiercę.

W zakresie odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania spadkodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży przez spadkodawcę papierów wartościowych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Z uwagi na śmierć spadkodawcy, która nastąpiła w 2011 r. w niniejszej interpretacji indywidualnej powołano przepisy w brzmieniu obowiązującym w 2011 r.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej ,,podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera regulacji dotyczących spadku, w związku z tym należy odwołać się do uregulowań zawartych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, ze zm.).

W myśl art. 922 § 1 ww. Kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

Z art. 924 Kodeksu cywilnego wynika natomiast, że spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 ww. Kodeksu).

Stosownie do art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych i powstaje #8722; przy nabyciu w drodze dziedziczenia #8722; z chwilą przyjęcia spadku.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 4 zdanie pierwsze ww. ustawy, jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Zgodnie z ww. przepisami obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia z chwilą przyjęcia spadku lub jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, z chwilą sporządzenia pisma, a w przypadku gdy pismem tym jest orzeczenie sądu, z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest jedyną spadkobierczynią po zmarłym w listopadzie 2011 r. bracie. Brat Wnioskodawczyni posiadał papiery wartościowe w kwocie 84.786,69 zł.

Przed śmiercią, tj. w lipcu 2011 r. brat Wnioskodawczyni zlikwidował rachunek. Wnioskodawczyni posiada na to dokument na nazwisko Z. S. z Domu Inwestycyjnego B.

Wnioskodawczyni przyjęła spadek w lutym 2012 r.

Zgodnie z powołanym powyżej art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega m.in. nabycie rzeczy lub praw majątkowych przez osoby fizyczne tytułem dziedziczenia. Z uwagi na fakt, że spadkodawca (brat Wnioskodawczyni) w momencie śmierci nie był już właścicielem papierów wartościowych (zlikwidował rachunek), nie mogły one wejść do masy spadkowej, tj. spadkobierca (Wnioskodawczyni) w związku z przyjęciem spadku nie nabyła przedmiotowych papierów wartościowych. Należy więc wskazać, że skoro Wnioskodawczyni w spadku po bracie nie otrzymała papierów wartościowych to tym samym nie może być mowy o opodatkowaniu ich nabycia podatkiem od spadków i darowizn.

Reasumując, na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia papierów wartościowych po zmarłym bracie.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY