Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

skutki podatkowe otrzymania spadku po mężu, z którym Wnioskodawczyni była już w związku małżeńskim, następnie rozwiodła się oraz w niedalekiej przyszłości zawrze ponownie związek małżeński poprzedzony podpisaniem umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową

sygnatura: IBPB-2-1/4515-94/16/MCZ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2016-06-07

słowa kluczowe:podatek od spadków i darowizn, rozdzielność majątkowa, spadek, zwolnienia podatkowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 14 marca 2016 r. (data wpływu do Biura - 25 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku po mężu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku po mężu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Obecnie Wnioskodawczyni jest rozwiedziona. Jednak Wnioskodawczyni planuje w niedalekiej przyszłości (prawdopodobnie w 2016 r.) wstąpić w związek małżeński z tym samym mężczyzną, z którym była wcześniej zamężna (od 1999 r.) a następnie w 2003 r. rozwiodła się. Przed zawarciem związku małżeńskiego Wnioskodawczyni planuje podpisać umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową a następnie zawrzeć małżeństwo. W trakcie poprzedniego małżeństwa również obowiązywała analogiczna umowa rozdzielności majątkowej i również była ona zawarta przed poprzednim zawarciem związku małżeńskiego.

W przypadku śmierci małżonka Wnioskodawczyni będzie co do zasady powołana do spadku. W przypadku otrzymania spadku po zmarłym małżonku w części przypadającej Wnioskodawczyni, Wnioskodawczyni dokona zgłoszenia spadku w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymanie spadku po mężu, z którym Wnioskodawczyni była już w związku małżeńskim, następnie rozwiodła się oraz w niedalekiej przyszłości zawrze ponownie związek małżeński poprzedzony podpisaniem umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową, przy spełnieniu warunków określonych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie korzystać ze zwolnienia z tegoż podatku...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn skorzystanie z możliwości zwolnienia z podatku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia jest możliwe dla pewnego katalogu osób oraz przy spełnieniu określonych warunków o charakterze dokumentacyjnym oraz rejestracyjnych. We wskazanym opisie zdarzenia przyszłego spełnione są wszystkie przesłanki, które umożliwiają skorzystanie z tego zwolnienia. Zarówno powiązania rodzinne Wnioskodawczyni z małżonkiem zostaną spełnione, jak również zachowana zostanie forma oraz termin zgłoszenia do właściwego organu podatkowego. Bez znaczenia dla możliwości zwolnienia pozostaje tu zarówno fakt, iż osoba z którą Wnioskodawczyni zamierza ponownie wejść w związek małżeński była w przeszłości mężem Wnioskodawczyni, jak i to, iż przed ponownym zawarciem związku Wnioskodawczyni zamierza podpisać umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni nie widzi przeciwskazań do skorzystania ze zwolnienia po spełnieniu warunków określonych w art. 4a ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej ,,podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia.

Spadek jest instytucją regulowaną przepisami zawartymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.). W myśl art. 922 § 1 tej ustawy przez spadkobranie należy rozumieć przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Zgodnie z art. 924 tejże ustawy spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast, zgodnie z art. 1025 § 1 ww. Kodeksu, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z treści art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że w przypadku nabycia spadku obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Obowiązek ten powstaje, zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, przy nabyciu w drodze dziedziczenia, z chwilą przyjęcia spadku. Przy czym ust. 4 cytowanego przepisu statuuje, że jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia.

Natomiast zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

Zgodnie z art. 4a ust. 3 ww. ustawy w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa m.in. w ust. 1, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

W myśl art. 4a ust. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 (tj. 9.637 zł).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni planuje w niedalekiej przyszłości wstąpić w związek małżeński z tym samym mężczyzną, z którym była wcześniej zamężna a następnie rozwiodła się. Przed zawarciem związku małżeńskiego Wnioskodawczyni planuje podpisać umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową a następnie zawrzeć małżeństwo. W przypadku śmierci małżonka Wnioskodawczyni będzie powołana do spadku. W przypadku otrzymania spadku po zmarłym małżonku w części przypadającej Wnioskodawczyni, Wnioskodawczyni dokona zgłoszenia niniejszego spadku w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

W świetle przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego i wskazanych powyżej przepisów prawa - zgadzając się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni - należy stwierdzić, że jeżeli spełnione zostaną warunki wynikające z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, to nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez Wnioskodawczynię w drodze spadku (dziedziczenia) zwolnione będzie z podatku od spadków i darowizn na podstawie tego właśnie przepisu. Przy czym bez znaczenia dla możliwości skorzystania z ww. zwolnienia pozostaje zarówno fakt, iż osoba z którą Wnioskodawczyni zamierza ponownie wejść w związek małżeński była w przeszłości jej mężem, jak i to, że przed ponownym zawarciem związku małżeńskiego Wnioskodawczyni zamierza podpisać umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazuje się, iż organ podatkowy rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w granicach zdarzenia przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawczynię. Organ podatkowy nie ocenia zgodności opisu zdarzenia sformułowanego we wniosku z rzeczywistością. Jeżeli zdarzenie przedstawione we wniosku nie odpowiada rzeczywistości, interpretacja nie wywołuje skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, A. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie- w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY