Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy, mimo iż nie upłynął okres 5-ciu lat od daty dziedziczenia, przekazanie części odziedziczonej nieruchomości - w formie darowizny - nie spowoduje powstania jakichkolwiek zobowiązań podatkowych, koniecznych do uiszczenia przez spadkobierców?

sygnatura: IBPB-2-1/4515-123/16/HK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2016-07-15

słowa kluczowe:nieruchomości, spadek, spadkobiercy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 21 kwietnia 2016 r. (data wpływu do Biura - 21 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym 17 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych dokonania darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn m.in. w zakresie skutków podatkowych dokonania darowizny.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 6 czerwca 2016 r. znak: IBPB-2-1/4515-123/16/HK, wezwano o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 17 czerwca 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 7 kwietnia 2015 r. zmarł S. K. Natomiast 4 lutego 2016 r. notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia spadek po zmarłym nabyli: B. K. (żona zmarłego), A. K. (córka zmarłego) i J. K. (syn zmarłego - Zainteresowany będący stroną) - zwani dalej spadkobiercami. W ramach spadku spadkobiercy otrzymali m.in. połowę nieruchomości położonej w W. Fakt nabycia spadku został zgłoszony 7 marca 2016 w Urzędzie Skarbowym.

Po nabyciu spadku zaistniała potrzeba przekazania sąsiadowi spadkobierców części odziedziczonej nieruchomości (części działki). Przekazanie części nieruchomości będzie miało formę darowizny.

Warunkiem dokonania darowizny jest pokrycie przez sąsiada wszelkich kosztów związanych z wyodrębnieniem działki i darowizną, w tym w szczególności kosztów usług geodezyjnych, kosztów urzędowych itp. Przekazanie nastąpi w okresie około roku od nabycia spadku.

W uzupełnieniu wniosku z 13 czerwca 2016 r. (wpływ do Biura - 17 czerwca 2016 r.) został doprecyzowany stan faktyczny poprzez wskazanie, że spadkobiercy (żona, syn i córka zmarłego) zgłosili w czasie krótszym niż 6 miesięcy od zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia fakt nabycia spadku - tym samym skorzystali ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Przedmiotem darowizny na rzecz sąsiada nie jest część gospodarstwa rolnego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy, mimo iż nie upłynął okres 5-ciu lat od daty dziedziczenia, przekazanie części odziedziczonej nieruchomości - w formie darowizny - nie spowoduje powstania jakichkolwiek zobowiązań podatkowych, koniecznych do uiszczenia przez spadkobierców...

Zdaniem Zainteresowanych, w związku z tym iż są oni najbliższą rodziną zmarłego, są oni zwolnieni od podatku od spadków i darowizn z tytułu nabytego spadku i fakt zbycia przez nich - poprzez dokonanie darowizny - części nieruchomości nie powoduje powstania zobowiązania podatkowego, mimo iż ww. zbycie nastąpi w okresie krótszym niż rok od nabycia spadku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji - zgodnie ze wskazaniami zawartymi w części A.1 i F druku ORD-WS jest ocena stanowiska Zainteresowanych dotycząca wyłącznie podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych dokonania darowizny, odnoszących się do sytuacji prawnopodatkowej Zainteresowanych. W zakresie skutków podatkowych jakie w związku z przedstawionym zdarzeniem mogą powstać dla osoby obdarowanej zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej ,,podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia.

Spadek jest instytucją regulowaną przepisami zawartymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.). W myśl art. 922 § 1 tej ustawy przez spadkobranie należy rozumieć przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Zgodnie z art. 924 tejże ustawy spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast, zgodnie z art. 1025 § 1 ww. Kodeksu, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z treści art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że w przypadku nabycia spadku obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Powstaje on, zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, przy nabyciu w drodze dziedziczenia, z chwilą przyjęcia spadku. Ust. 4 cytowanego przepisu stanowi z kolei, że jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia.

Podstawę opodatkowania - zgodnie z art. 7 ust. 1 tejże ustawy - stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru.

Natomiast zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

Zgodnie z art. 4a ust. 3 ww. ustawy w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa m.in. w ust. 1, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

W myśl art. 4a ust. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 (tj. 9.637 zł).

Zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych dokonać należy na formularzu SD-Z2 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych (Dz.U. Nr 243, poz. 1762, ze zm.).

Z treści wniosku i jego uzupełnienia wynika, że 7 kwietnia 2015 r. zmarł S. K. Natomiast 4 lutego 2016 r. notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia spadek po zmarłym nabyli: B. K. (żona zmarłego), A. K. (córka zmarłego) i J. K. (syn zmarłego - Zainteresowany będący stroną).

W ramach spadku spadkobiercy otrzymali m.in. połowę nieruchomości położonej w W.

Fakt nabycia spadku został zgłoszony 7 marca 2016 w Urzędzie Skarbowym.

Po nabyciu spadku zaistniała potrzeba przekazania sąsiadowi spadkobierców części odziedziczonej nieruchomości (części działki). Przekazanie części nieruchomości będzie miało formę darowizny. Przekazanie nastąpi w okresie około roku od nabycia spadku.

Spadkobiercy (żona, syn i córka zmarłego) zgłosili w ciągu krótszym niż 6 miesięcy od zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia fakt nabycia spadku - tym samym skorzystali ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Przedmiotem darowizny na rzecz sąsiada nie jest część gospodarstwa rolnego.

Mając na uwadze ww. przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn stwierdzić należy, że warunkiem niezbędnym do skorzystania z ulgi przewidzianej w art. 4a ww. ustawy jest spełnienie przesłanek zawartych w tym przepisie, a mianowicie:

  1. spadek dotyczy nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych;
  2. spadkobiercami są: małżonek, małżonka, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha;
  3. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych zostało zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego - w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Z treści wniosku wynika, że Zainteresowani skorzystali z uprawnień określonych we wskazanym przepisie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn - nabycie przez nich tytułem spadku korzysta ze zwolnienia. Z dyspozycji tegoż przepisu nie wynika, że aby zachować prawo do zwolnienia trzeba przedmiotem nabytym w spadku rozporządzać (władać) przez określony czas.

Zatem fakt, że Zainteresowani zamierzają przenieść nieodpłatnie prawo własności części nieruchomości (nabytej w drodze spadku) na rzecz sąsiada, nie skutkuje utratą prawa do ww. zwolnienia. To oznacza, że z tytułu planowanej darowizny nie będą zobowiązani do uiszczenia podatku od spadków i darowizn; darowizna ta nie będzie rodzić po ich stronie żadnych skutków w podatku od spadków i darowizn.

Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie postępowania oraz Zainteresowanym niebędącym stroną postępowania przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY