Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

S. wnosi o potwierdzenie jej stanowiska, że z uwagi na fakt, iż nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, nieodpłatne świadczenie takich usług na rzecz pracowników, jak i osób trzecich, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-46/07/DB/PV-II

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2008-03-12

słowa kluczowe:impreza integracyjna, koszty uzyskania przychodów, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenie nieodpłatne

DECYZJA

Na podstawie art. art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. ), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia ..2007r. wniesionego przez firmę ....na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2007r., nr 1472/RPP1/443-232/07/PLU w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie :

postanawia

- zmienić w/w postanowienie organu pierwszej instancji


UZASADNIENIE


Pismem z dnia ...2007r. B. wystąpił w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), dalej Ordynacja podatkowa, z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, iż B. w ramach prowadzonej przez siebie działalności w zakresie świadczenia usług pośrednictwa finansowego organizuje imprezy integracyjne dla swoich pracowników, które finansuje ze środków obrotowych. Wydarzenia te nie są finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Uczestnictwo pracowników w imprezach organizowanych przez B. nie jest obowiązkowe i nie ma także możliwości zweryfikowania, czy poszczególne osoby brały w niej udział. Ponadto B. nie odlicza podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług na potrzeby organizacji wydarzeń o charakterze integracyjnym, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, tzn. działalności w zakresie pośrednictwa finansowego, która jest zwolniona z VAT.

Strona w złożonym wniosku informuje, iż imprezy integracyjne organizowane przez B. mają na celu pogłębianie więzi pracownika z B., co z kolei przekłada się na polepszenie motywacji pracowników oraz wzrost efektywności pracy. Celem wydarzeń jest także lepsze zintegrowanie pracowników między sobą, co poprawia umiejętności działania w zespole, które z kolei przekłada się na późniejszą zwiększoną efektywność ich pracy. B. podkreśla, iż każdorazowo organizacja wydarzenia przewiduje, że cześć imprezy jest dedykowana na różnego rodzaju działania ukierunkowane na polepszenie motywacji zawodowej i poprawę więzi pomiędzy pracownikami, a żadna z imprez nie ma charakteru stricte wypoczynkowego lub rozrywkowego.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, wydatki te wpływają na zwiększenie przychodów osiąganych przez B.

Uzasadniając swój wniosek Strona argumentuje, iż ustawodawca zrównał nieodpłatne świadczenie usług z usługami odpłatnymi podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie w przypadku, gdy spełnione są przesłanki wymienione w przepisie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, tj.: gdy przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz brak jest związku między świadczeniem a prowadzonym przedsiębiorstwem podatnika.

W tak przedstawionym stanie faktycznym B. wnosi o potwierdzenie jej stanowiska, że z uwagi na fakt, iż nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, nieodpłatne świadczenie takich usług na rzecz pracowników, jak i osób trzecich, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2007 r., nr 1472/RPP1/443-232/07/PLU Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Strony przedstawione we wniosku za nieprawidłowe.

Organ podatkowy dokonując analizy art. 8 ust. 2 ustawy o VAT stwierdził, iż opodatkowanie nieodpłatnych czynności uzależnione jest od spełnienia dwóch przesłanek : nieodpłatne czynności nie są związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku ze świadczonymi usługami.

W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego organizacja imprez integracyjnych świadczonych nieodpłatnie na rzecz pracowników nie jest związana z prowadzonym przedsiębiorstwem, gdyż nie można ich porównać do takich form udoskonalania organizacji pracy jak narady czy spotkania formalne, jak również nie można ich uznać za formę szkolenia mającego na celu zwiększenie poziomu wiedzy merytorycznej. W związku z tym organizowanie przez B. imprez integracyjnych będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym nabyte w tym celu towary i usługi są bezpośrednio i w całości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu.

Na powyższe postanowienie B. złożył zażalenie, w którym podnosi, iż organizacja imprez integracyjnych nie jest ?odpłatnym świadczeniem usług? w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż nie stanowi przedmiotu świadczenia na rzecz podmiotów wymienionych w tym przepisie i tym samym nie można ich uznać za beneficjentów tego świadczenia. Skoro natomiast nie jest możliwe określenie beneficjenta świadczenia, to tym samym nie występuje również element odpłatności za taką usługę.

Następnie Skarżący wskazuje, iż w przedstawionym stanie faktycznym nie występuje czynność, którą można by uznać za ?świadczenie usług?, gdyż brak jest relacji prawnej między organizatorem a uczestnikami imprezy. Ponadto nie można stwierdzić, iż skoro impreza integracyjna nie jest szkoleniem ani naradą, to niewątpliwie ma charakter osobisty. Jak argumentuje Strona impreza integracyjna służy celom pracodawcy, a nie celom osobistym pracowników.

Dokonując wykładni art. 8 ust. 2 ustawy o VAT Podatnik podnosi, iż prawidłowa interpretacja tego przepisu powinna opierać się na okoliczności, czy spotkanie integracyjne jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, co ma miejsce w danym przypadku. Takie stanowisko potwierdza również pismo Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2006r. oraz wyrok WSA z dnia 13 lutego 2007r. Tym samym taka usługa nie może zostać zrównana z odpłatnym świadczeniem usług i opodatkowana podatkiem VAT.

Ustosunkowując się do stanowiska organu I instancji w zakresie odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług, które są związane z nieodpłatnym świadczenie usług, Strona stwierdza, iż dyspozycja tego przepisu dotyczy ściśle określonej sekwencji zdarzeń : podatnik, w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, nabywa towary i usługi a następnie dokonuje oceny, czy podatek naliczony z tego tytułu podlega odliczeniu, czy też nie. Jak podnosi Skarżący niedopuszczalne jest stanowisko Naczelnika Urzędu, że skoro nieodpłatne świadczenie usług jest uznane za czynność opodatkowaną, to przekłada się to na uznanie, że uprzednio wykazany podatek naliczony mógł podlegać odliczeniu.

Strona wskazuje, że co do zasady B. prowadzi działalność zwolnioną z opodatkowania, więc zasadniczo nabycie towarów i usług jest kwalifikowane jako czynności, które będą wykorzystywane w działalności zwolnionej z opodatkowania, a tym samym podatek wynikający z dokonywanych nabyć towarów i usług nie podlega odliczeniu.

Na tej podstawie, w złożonym zażaleniu Strona wnosi o :

#61485; uwzględnienie zażalenia składanego przez B. i

#61485; zmianę przedmiotowego postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego jako oczywiście niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału, mając na uwadze zarzuty Strony zawarte w zażaleniu stwierdza, co następuje:

Istota sporu w przedmiotowej sprawie dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy nieodpłatne świadczenie usług, które wpływa na zwiększenie przychodów osiąganych przez B., jest wyłączone z dyspozycji art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w sytuacji, gdy Podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych.

Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług określają przepisy art. 5 ustawy o VAT. W myśl tej regulacji opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2) eksport towarów;

3) import towarów;

4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W ustawie o VAT, w celu jak najpełniejszej realizacji zasady powszechności opodatkowania, definicja usługi została sformułowana bardzo szeroko. Usługą jest bowiem każde świadczenie nie będące dostawą towarów. Przez świadczenie należy natomiast rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27.02.2007r., sygn. akt I SA/Łd 1239/06 ?Definicja usługi jest bardzo pojemna bowiem obejmuje w zasadzie każdą sytuację faktyczną, w której dochodzi do zawarcia transakcji pomiędzy dwoma podmiotami, w wyniku której jeden z podmiotów świadczy na rzecz drugiego to, do czego się zobowiązał, pod warunkiem, że to świadczenie nie jest dostawą towarów?. Tym samym organizowanie przez B. spotkań integracyjnych należy uznać za świadczenie usług, których beneficjentem jest określona grupa osób będąca pracownikami B.

Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, iż niektóre czynności wykonywane nieodpłatnie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako czynności zrównane z odpłatnym świadczeniem usług. Należy jednak zauważyć, iż opodatkowanie czynności świadczonych nieodpłatnie stanowi wyjątek od zasady wynikającej z art. 5 ustawy o VAT, w związku z czym przepis ten nie powinien być interpretowany rozszerzająco.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT na równi z odpłatną dostawą towarów traktuje się również nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Reasumując zasadą jest, że usługa podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy ma charakter odpłatny. Jeżeli daną usługę wykonano nieodpłatnie, to nie podlega ona opodatkowaniu ? z pewnymi zastrzeżeniami dotyczącymi usług nieodpłatnych zrównanych z usługami świadczonymi odpłatnie.

Odnosząc się do czynności mających charakter nieodpłatny zauważyć należy, że pozytywną przesłanką do opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych nieodpłatnie jest istnienie prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia towarów i usług, które są związane ze świadczoną usługą, a także realizowanie usług na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oba warunki muszą być spełnione łącznie, o czym stanowi konstrukcja wynikająca z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT . W konsekwencji niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w tym przepisie jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zasadnym zatem w kontekście powyższego jest stwierdzenie, iż aby nieodpłatne świadczenie usług nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wymagane jest spełnienie jednego z warunków a contrario do wskazanych powyżej, tj.:

1. związek usług z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem,

2. brak prawa do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze świadczonymi usługami.

Przez świadczenie usług związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy rozumieć takie usługi, których świadczenie odbyło się w związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak przedstawiła Strona we wniosku z dnia ... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, organizowane imprezy integracyjne dla pracowników wpływają na zwiększenie przychodów osiąganych przez B. Zgodnie z opisem celu organizowanych spotkań, który został przedstawiony przez Podatnika, istnieje związek pomiędzy przedmiotową usługą a prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Jednocześnie podkreślić należy, że z przedstawionego stanu faktycznego oraz sformułowanego stanowiska w sprawie wynika, że B. nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu usług związanych ze świadczoną usługą. Dyrektor Izby Skarbowej zaznacza, iż brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wykonywaną usługą jest już wystarczającą przesłanką wyłączającą tę usługę z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione obie przesłanki określone w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, z uwagi na fakt, iż nieodpłatne świadczenie usług, tj.: organizowanie imprez integracyjnych, związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą, a B. nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług nabytych w związku z przedmiotowymi usługami.

W rezultacie nieodpłatne świadczenie usług będących przedmiotem zapytania, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej zaznacza, iż dokonując interpretacji przepisów prawa, organ podatkowy jest ograniczony zakresem przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego. Wynika to bezpośrednio z przepisów dotyczących pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Interpretacje te udzielane są, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, na pisemny wniosek podatników w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Składając wniosek, podatnik obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego. Do takiego opisanego stanu faktycznego formułuje on następnie własne stanowisko w sprawie. Tylko w stosunku do tak przedstawionego stanu faktycznego organ podatkowy wyraża swoją ocenę prawną z przytoczeniem przepisów prawa ? wyrok WSA z dnia 17.12.2007r., sygn. akt III SA/Wa 1287/07. W postępowaniu tym nie może toczyć się spór o stan faktyczny, nie może być prowadzone postępowanie dowodowe, jak również nie może ono zmierzać do kwestionowania przez organ stanu faktycznego podawanego przez wnioskodawcę. Zgodnie z wyrokiem WSA z dnia 12.12.2005r., sygn. akt I SA/Gl 1678/05, organ podatkowy nie może badać w sensie merytorycznym sprawy podatkowej wynikającej z przytoczonego w pytaniu stanu faktycznego, lecz jedynie pozytywnie lub negatywnie ocenić z przytoczeniem przepisów prawa, czy stanowisko pytającego zawarte we wniosku jest słuszne i znajduje oparcie w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego. Organ podatkowy nie jest więc uprawniony do wykroczenia poza granicę wniosku, jak również nie może ingerować w treść pytania, przedstawiony w nim stan faktyczny czy stanowisko pytającego.

W związku z powyższym w rozpatrywanej sprawie organ I instancji był obowiązany do oceny prawnej stanowiska B. opierając się na założeniu ( stanie faktycznym ), iż organizowane wydarzenia, które wpływają na zwiększenie przychodów B., realizują cele wskazane przez B., nie dokonując jego weryfikacji.

Po analizie opisanego we wniosku stanu faktycznego, w kontekście którego zostało przedstawione stanowisko B., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, iż zachodzą przesłanki do zmiany postanowienia będącego przedmiotem zażalenia.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. W przypadku uznania jej za niezgodną z prawem, Stronie służy na podstawie art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY