Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

S. wnosi o potwierdzenie jej stanowiska, że ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur z tytułu zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem transakcji polegającej na nabyciu 100% akcji innej spółki.

sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-45/07/DB/PV-II

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2008-02-27

słowa kluczowe:odliczanie podatku naliczonego, usługi doradcze, zakup akcji

DECYZJA

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. ), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia ...2007r. wniesionego przez..., na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 06.08.2007r., nr 1472/RPP1/443-190/07/PAWA w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

postanawia

- odmówić zmiany w/w postanowienia organu pierwszej instancji

UZASADNIENIE

Pismem z dnia ...2007r. firma wystąpiła w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), dalej Ordynacja podatkowa z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

S. wnosi o potwierdzenie jej stanowiska, że ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur z tytułu zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem transakcji polegającej na nabyciu 100% akcji innej spółki.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, iż S. planuje działania zmierzające do nabycia 100% akcji innej spółki akcyjnej. W związku z planowaną transakcją S. ponosi wydatki wiążące się z zakupem usług doradczych, w tym m.in. doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Zgodnie z pismem Strony zakup powyższych usług niezbędny jest do przeprowadzenia wstępnej analizy opłacalności transakcji, potencjalnych możliwości inwestycyjnych, a także oceny kondycji finansowej. Planowane transakcje mają na celu zwiększenie konkurencyjności S. na rynku, a w efekcie zwiększenie jej przychodów.

Zdaniem S. wydatki związane z zakupem usług doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego w toku planowania i przygotowywania transakcji mogą zostać, jako koszty pośrednie, zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Są one związane z podstawową działalnością podatnika i mają na celu osiągnięcie przychodów z jej podstawowej działalności.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Podatnik powołuje pismo Ministerstwa Finansów z dnia 2 września 2002r., nr PB4/AK-060-9093-273/02 oraz pismo Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z dnia 23 sierpnia 2006r., nr 1472/ROP1/423-214/262/06/DP.

W związku z tym Strona uważa, iż ze względu na fakt, że działalność spółki jest działalnością opodatkowaną, przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług doradczych, a ograniczenie wynikające z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. ), dalej ustawa o VAT nie ma zastosowania.

Postanowieniem z dnia 06.08.2007r., nr 1472/RPP1/443-190/07/PAWA Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Strony przedstawione we wniosku za nieprawidłowe. Na wstępie Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, iż akcje nie mieszczą się w zakresie określonym w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a więc nie stanowią towaru o w rozumieniu podatku od towarów i usług. W opinii organu podatkowego, z brzmienia przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, iż odliczenie przysługuje tylko i wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług oraz jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zasada ta wyłącza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Ponadto pojęcie działalności gospodarczej określone w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT nie obejmuje działań polegających na nabywaniu akcji, a więc działalność ta jest poza obszarem przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.

Na podstawie powyższych rozważań organ I instancji uznał, iż skoro akcje nie są towarem, a ich nabycie nie mieści się w pojęciu działalności gospodarczej, zatem wydatki na usługi doradcze są w sposób bezpośredni związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym S. nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia usług doradczych związanych z zakupem akcji.

Na wydane postanowienie Strona złożyła zażalenie, w którym podnosi, iż podstawą rozstrzygnięcia stało się błędne założenie, zgodnie z którym nabycie usług doradczych pozostaje w bezpośrednim zwiazku z nabyciem akcji, które nie stanowi wykonywania działalności gospodarczej i pozostaje poza zakresem regulacji podatku VAT. Podatnik podnosi, iż zaskarżone postanowienie wyklucza się z wydanym postanowieniem w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w którym Naczelnik Urzędu uznał, iż wydatki będące przedmiotem wniosku stanowią koszty pośrednie, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej, potrącalne w momencie ich poniesienia.

Biorąc pod uwagę fakt, iż stanowisko zajęte w postanowieniu dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych powinno być spójne z interpretacją zakresie podatku od towarów i usług, S. uważa, iż podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie usług doradczych w celu analizy sytuacji prawnej, podatkowej i finansowej spółki w kontekście planowanej inwestycji w akcje obcej spółki, może być przez nią skompensowany z podatkiem należnym, ponieważ wydatki pozostają w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą polegającą wyłącznie na wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Ustosunkowując się do stanowiska organu I instancji Strona stwierdza, iż nabycie akcji innej spółki pozostaje w bezpośrednim związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych, gdyż po dokonaniu zakupu akcji S. zamierza świadczyć opodatkowane usługi na rzecz nabytej spółki. Ponadto S. zamierza wykorzystywać infrastrukturę przejętej spółki w celu wykonywania czynności opodatkowanych, co bezpośrednio wpłynie na wysokość osiąganego obrotu.

Na poparcie swojego stanowiska Skarżący przytoczył orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 marca 2007r., sygn. akt I SA/Lu 74/07.

W opinii S. wydatki, które są związane z całością działalności gospodarczej podatnika stanowią koszty ogólne tej działalności. Zatem możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących te wydatki powinna być poddawana ocenie w kontekście opodatkowania działalności gospodarczej podatnika. Jeżeli Podatnik nabywa akcje innej spółki w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych, a więc opodatkowanych VAT, to podatek naliczony przy nabyciu usług doradczych związanych z nabyciem tych akcji podlega odliczeniu zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Na tej podstawie Strona wnosi o uwzględnienie zażalenia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału, mając na uwadze zarzuty Strony zawarte w zażaleniu stwierdza, co następuje:

W przedmiotowej sprawie spór dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu usług doradczych mających związek z planowanym nabyciem 100% akcji innej spółki.

Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług określają przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają :

- odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

- eksport towarów;

- import towarów;

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przy czym zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Natomiast art. 8 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również

- przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,

#61485; zobowiązanie się do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,

#61485; świadczenie usługi zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Akcja jest instrumentem finansowym ( papierem wartościowym ) reprezentującym częściowy udział jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej. Akcjonariusz, czyli właściciel akcji, ma ustalone prawa i obowiązki. Najważniejszym jego prawem jest prawo udziału w zyskach spółki.

W przedstawionym przez Wnioskującego stanie faktycznym zakup akcji nie będzie podlegał ustawie o VAT, gdyż akcje nie mieszczą się w definicji towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a ich sprzedaż nie jest świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1.

Dla rozważenia problemu, czy wszystkie transakcje związane z akcjami objęte są zakresem przedmiotowym podatku od towarów i usług, należy mieć również na uwadze zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT definicję podatnika, z której wynika, że warunkiem posiadania statusu podatnika jest wykonywanie samodzielnie działalności gospodarczej bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Za działalność gospodarczą w myśl ust. 2 powyższego artykułu uważa się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zgodnie z powyższą definicją transakcje polegające na zakupie akcji, jak również na ich sprzedaży, nie stanowią działalności gospodarczej.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości stoi na podobnym stanowisku, zgodnie z którym co do zasady pojęcie działalności gospodarczej nie obejmuje działań polegających na nabywaniu i zbywaniu akcji oraz udziałów, co oznacza, że działalność ta pozostaje poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, stosownie do normy prawnej zawartej w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi, który poniósł wydatki na nabycie akcji innej spółki nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupami towarów i usług wykorzystanych w celu ich nabycia.

Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z powyższego przepisu wynika po pierwsze, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego ukonstytuowane w art. 86 ustawy o VAT przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług, a po drugie dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych.

Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, iż dla określenia, czy S. przysługuje prawo do odliczenia podatku wynikającego z wydatków poniesionych na obsługę transakcji nabycia akcji niezwykle istotne jest cel, w jakim powyższe wydatki zostały poczynione.

Na konieczność istnienia bezpośredniego związku podatku naliczonego z opodatkowanymi czynnościami podatnika wskazuje orzecznictwo ETS. W wyroku z dnia 6.04.1995r. w sprawie C-4/94 (orzeczenia z dnia 6 kwietnia 1995 r. BLP Group plc vs. Commissioners of Customs Excise) Trybunał stwierdził, że powstanie prawa do odliczenia podatku jest uzależnione od bezpośredniego i niezwłocznego związku z transakcjami opodatkowanymi. W tej sprawie ETS opowiedział się zatem za związkiem bezpośrednim i występującym niezwłocznie po dokonaniu zakupów, z którymi związany był podatek.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z zakupami usług związanymi z transakcją nabycia akcji (usługi doradztwa finansowego, podatkowego i prawnego), która jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Natomiast dla zaistnienia prawa podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony konieczne jest określenie związku ponoszonych wydatków z czynnościami opodatkowanymi. Zasada określona w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wyłącza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a więc obciążone podatkiem od towarów i usług.

Przepisy ustawy o VAT przewidują również sytuacje, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, pomimo tego, że spełnia on generalne przesłanki upoważniające go do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Dyrektor Izby Skarbowej podkreśla, iż uznanie poczynionych wydatków za koszt uzyskania przychodów nie powoduje automatycznego powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie powyższych towarów lub usług. Zatem fakt, iż dany wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu jest kwestią odrębną od tego, czy nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Reasumując, podatnik może obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy występuje związek pomiędzy poniesionymi wydatkami a wykonywanymi z tytułu prowadzonej działalności czynnościami opodatkowanymi i co do zasady jest kosztem uzyskania przychodu.

Z uwagi na fakt, iż nabywane przez Stronę usługi doradcze nie są w sposób bezpośredni związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usług pozostających w związku z planowanym nabyciem akcji innej spółki.

Po analizie opisanego we wniosku stanu faktycznego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, iż nie zachodzą przesłanki do zmiany przedmiotowego postanowienia.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. W przypadku uznania jej za niezgodną z prawem, Stronie służy na podstawie art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY