Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Stronie powierzonych, a stanowiących własność Skarbu Państwa, w prawo własności dokonane na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez organ władzy publicznej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-172/06/EN/PV-I

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2007-11-22

słowa kluczowe:dostawa towarów, nieruchomości, odpłatność, opłata, prawo własności, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, użytkowanie wieczyste

DECYZJA


Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), art. 2 pkt 6, art. 5 ust.1 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.11.2006r., nr BP-ZK-3402-5-3/06 wniesionego przez X na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 25.10.2006r., nr 1471/NUR2/443-301/06JP, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia


odmówić zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.


UZASADNIENIE


Pismem z dnia 24.07.2006r., nr BP-ZK-3402-5-1/06 Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej kwestii, czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Jej powierzonych, a stanowiących własność Skarbu Państwa, w prawo własności dokonane na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez organ władzy publicznej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Strona, powołując art. 15 ust.6 ustawy o VAT podkreśliła, że starosta wydający decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nie będzie podatnikiem VAT z tytułu dokonania tej czynności.

Zdaniem Strony w przedstawionym stanie faktycznym nie można uznać Jej za podatnika podatku od towarów i usługi, ponieważ nie dokonuje Ona na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego odpłatnej dostawy towarów, ani też odpłatnego świadczenia usług, natomiast otrzymana opłata z tytułu tego przekształcenia nie mieści się w katalogu czynności podlegających przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę, Strona stała na stanowisku, że odpłatne przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów Jej powierzonych, a stanowiących własność Skarbu Państwa, w prawo własności, dokonane na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez organ władzy publicznej, jakim jest starosta nie powoduje u Niej powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług.

Postanowieniem z dnia 25.10.2006r., nr 1471/NUR2/443-301/06/JP, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

W zażaleniu Strona przedstawia argumentację zaprezentowaną już wcześniej we wniosku z dnia 24.07.2006r.

Strona ponownie wskazuje, iż co do zasady przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, skutkujące przeniesieniem prawa do rozporządzenia towarami (tj. nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi lub niezabudowanymi) jak właściciel może przybrać dwie formy:

- w pierwszym przypadku, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.), sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego ma charakter czynności cywilnoprawnej, która dla swej ważności wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa z mocy prawa uprzednio ustanowione prawa użytkowania wieczystego,

- w drugim przypadku, zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz.1459) osoby fizyczne, będące w dniu wejścia w życie w/w ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczanych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. W przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym także nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne, decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydaje - w myśl art. 3 ust.1 pkt 1 powyższej ustawy - starosta. Wydana decyzja stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest obowiązana ? stosownie do art. 4 ust.1 w/w ustawy - do uiszczenie dotychczasowemu właścicielowi (w tym przypadku Stronie) opłaty z tytułu tego przekształcenia.

Jednocześnie Strona podkreśla, że z żadnego przepisu nie wynika, iż opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości pełniła funkcję wynagrodzenia za przeniesienie własności towaru. Zdaniem Strony samo wniesienie opłaty nie jest tożsame z wynagrodzeniem za przeniesienie własności towaru.

W zażaleniu Strona podtrzymuje swoje stanowisko, iż odpłatne przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów Jej powierzonych, a stanowiących własność Skarbu Państwa, w prawo własności, dokonane na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez organ władzy publicznej ? starostę nie powoduje powstania u Niej obowiązku podatkowego z tytułu VAT.

Mając powyższe na uwadze, Strona wnosi o uchylenie postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 25.10.2006r., nr 1471/NUR2/443-301/06/JP i o orzeczenie co do istoty sprawy.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału oraz po rozpatrzeniu zażalenia zważył, co następuje:


Z przedstawionego w przedmiotowej sprawie stanu faktycznego wynika, że Strona zgodnie z art. 14 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 41, poz.398 z późn. zm.), gospodaruje nieruchomościami, w stosunku do których wykonuje prawo własności i inne prawa rzeczowe w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, stosując przy tym przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarowaniu nieruchomościami. W myśl art. 3 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, starosta wydaje decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym także nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne. Decyzja taka stanowi podstawę do wpisu do księgi wieczystej. Natomiast stosownie do art. 4 ust.1 w/w ustawy, osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest zobligowana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi, tj. w tym przypadku Stronie opłaty z tytułu tego przekształcenia.

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl art. 5 ust.1 pkt 1 w/w ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Wskazać przy tym należy, że czynność prawna jest odpłatna, jeżeli strona, która dokonała przysporzenia, otrzymuje lub ma otrzymać w zamian korzyść majątkową, stanowiącą ekwiwalent tego przysporzenia.

Stosownie do art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust.1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie.

W tym miejscu organ odwoławczy podkreśla, iż sama wypłata odszkodowania, podobnie jak i jego otrzymanie, co do zasady, nie może być uznana za czynność opodatkowaną ze względu na to, że pieniądze nie są towarem, a zatem przekazanie prawa do rozporządzania nimi nie stanowi dostawy.

W jednym tylko przypadku czynność, w zamian za wykonanie której podatnik uzyskuje odszkodowanie, winna być uznana za opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, a mianowicie w sytuacji gdy wypłata takiego świadczenia dokonywana jest w zamian za towar, prawo do rozporządzania którym przeniesione zostało z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu albo z mocy prawa. Należy zatem uznać, iż w tym przypadku odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia, czyniąc tego rodzaju dostawę towarów faktycznie odpłatną.

Ponadto organ drugiej instancji zauważa, że omawiana regulacja obejmuje przede wszystkim przypadki wywłaszczenia nieruchomości oraz sprzedaży nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. Natomiast dostawą jest tylko takie wywłaszczenie czy też przymusowa sprzedaż, która następuje za odszkodowaniem.

Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazuje, iż w przedstawionym stanie faktycznym Strona w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na podstawie art. 3 ust.1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dokonała przeniesienia prawa własności tej nieruchomości, czyli dostawy towarów. Strona w zamian za dokonanie powyższej dostawy towarów otrzymała od ich nabywcy ekwiwalent w postaci określonej kwoty, co wskazuje na odpłatność przedmiotowej dostawy.

Zasadnym jest więc twierdzenie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zawarte w żalonym postanowieniu, że w/w opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości pełni funkcję wynagrodzenia za przeniesienie własności towaru. A zatem przedmiotowa czynność wypełnia określone w art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT przesłanki uprawniające do uznania tej czynności za podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Strona występuje wówczas w charakterze podatnika VAT.

Jednocześnie organ odwoławczy podkreśla, iż podziela stanowisko Strony, zawarte zarówno we wniosku z dnia 24.07.2006r., jak i w rozpatrywanym zażaleniu, że stosownie do art. 15 ust.6 ustawy o VAT starosta wydający decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nie będzie podatnikiem VAT z tytułu dokonania tej czynności.

Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY