Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka stoi na stanowisku, iż przedstawione przez nią czynności przekazania przedmiotów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Według Spółki również przeznaczenie kwiatów i artykułów dekoracyjnych na potrzeby aranżacji biura nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

sygnatura: 1472/RPP1/443-314/07/DUM

autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

data: 2007-09-11

słowa kluczowe:przekazanie nieodpłatne, reklama, reprezentacja, wydatki na rzecz pracowników

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r., Nr 217, poz. 1590), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie podatnika, przedstawionej we wniosku z dnia 27.06.2007 r. (z datą wpływu do tut. Urzędu w dniu 29.08.2007 r.), w części dotyczącej gazetek reklamowych, ulotek, kwiatów i artykułów dekoracyjnych oraz zużycia artykułów spożywczych na potrzeby reprezentacji i reklamy

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Spółki za prawidłowe

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka w celu zwiększania poziomu sprzedaży podejmuje różnorodne działania o charakterze marketingowym, promocyjnym, w tym działania reklamowe. W związku z tymi działaniami Spółka przekazuje różnorodne przedmioty na rzecz swoich kontrahentów, potencjalnych kontrahentów i pracowników. Przekazywane przedmioty Spółka dzieli na kilka kategorii.

  1. przedmioty takie, jak m.in. pendrive?y, pasy monterskie, plecaki, smycze do kluczy czy telefonów komórkowych, parasole, kalendarze, długopisy, polary, kurtki, kombinezony robocze, ręczniki, portfele, zegarki. W niektórych przypadkach logo firmy znajduje się na przekazywanych przedmiotach wraz z nazwą grupy towarowej. Przedmioty te są przekazywane w związku z czynnościami podejmowanymi w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności przy okazji targów, szkoleń, spotkań handlowych a także Świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocnych.
  2. przedmioty przekazywane w ramach działań reklamowych Spółki ? gazetki oraz ulotki reklamowe zawierające ofertę handlową Spółki, a także informacje dotyczące Spółki i jej dostawców; ponadto Spółka przekazuje swoim klientom i odbiorcom plandeki samochodowe, kalendarze i inne gadżety reklamowe opatrzone logo Spółki i jej dostawców; do tej grupy towarów Spółka zalicza również nagrody wydawane klientom Spółki w ramach
  3. programów lojalnościowych polegających na gromadzeniu punktów w związku z dokonywanymi przez klientów zakupami towarów znajdujących się w ofercie Spółki.
  4. banery, flagi, stojaki do prezentacji produktów Spółki, modele zastosowania produktów Spółki z umieszczonym na nich logo Spółki. Przedmioty te są przekazywane nieodpłatnie odbiorcom Spółki w celu ich wyeksponowania w miejscach sprzedaży materiałów budowlanych, a także w trakcie targów materiałów budowlanych, na których wystawiane są towary znajdujące się w ofercie Spółki.
  5. kwiaty doniczkowe, kompozycje kwiatowe i bukiety, artykuły dekoracyjne służące aranżacji przestrzeni biurowej, w tym sezonowej (np. choinka) stanowiące wystrój biur pracowników, recepcji, sekretariatów i sali konferencyjnej.
  6. prezenty (alkohol, słodycze, kwiaty, perfumy, torby) na rzecz dostawców oraz gości Spółki i innych osób. Przedmioty te są przekazywane z okazji wizyt w siedzibie Spółki, świąt, zawarcia kontraktu.
  7. artykuły spożywcze z przeznaczeniem na poczęstunek dla pracowników w trakcie pracy, jak również dla gości Spółki i jej kontrahentów, w trakcie spotkań oraz innych okazji, których charakter uzasadnia zorganizowanie przez Spółkę takiego poczęstunku, w szczególności szkoleń.

W odniesieniu do wyżej przedstawionego stanu faktycznego, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska.

Spółka stoi na stanowisku, iż przedstawione przez nią czynności przekazania przedmiotów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Według Spółki również przeznaczenie kwiatów i artykułów dekoracyjnych na potrzeby aranżacji biura nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie po zapoznaniu się z przedstawionymi okolicznościami, uznając stanowisko Spółki za prawidłowe, informuje co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Co do zasady zatem dostawa towarów podlega opodatkowaniu jedynie w przypadku, gdy jest dostawą odpłatną. Od wymienionej reguły ustawodawca przewidział wyjątki, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, stanowiącym, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, czło
  • jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Natomiast w myśl art. 7 ust. 3 w/w ustawy nie uznaje się za dostawę przekazania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, próbek i prezentów o małej wartości.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 4, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1)o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2)których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia przekazanego towaru nie przekracza 5 zł.

Z przedstawionego stanu faktycznego Spółki wynika, że Spółka przekazuje swoim klientom gazetki reklamowe zawierające ofertę handlową Spółki, a także ulotki zawierające reklamę Spółki i informację o jej produktach. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, przekazywanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2, w wyniku czego nie podlega ono opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ponadto Spółka przeznacza nabyte przez nią kwiaty, kompozycje kwiatowe i inne artykuły dekoracyjne do wystroju biur i innych pomieszczeń Spółki. W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, iż nie dochodzi do spełnienia przesłanki powołanego powyżej przepisu art. 7 ustawy o VAT. Spółka nie dokonuje przekazania towarów, zatem nie pojawia się czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jeżeli chodzi natomiast o artykuły spożywcze, Spółka podkreśla, że ich przeznaczenie dla jej gości i kontrahentów obejmuje przygotowanie na koszt Spółki drobnego poczęstunku w trakcie spotkań i innych okazji związanych z działalnością Spółki. W opinii Naczelnika tut. Urzędu dochodzi tutaj do zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy, a więc w celach związanych z działalnością Spółki, nawet, jeśli produkty są spożywane również przez pracowników uczestniczących w tego rodzaju spotkaniach. Czynności te nie stanowią dostawy ani przekazania towarów w myśl powołanego wyżej przepisu art. 7 ustawy o VAT, zatem nie mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w części dotyczącej przedmiotów i prezentów wydawanych klientom i kontrahentom Spółki oraz zużycia artykułów spożywczych na cele osobiste pracowników w podatku od towarów i usług, zostanie udzielona odrębnym postanowieniem.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego zawartego we wniosku oraz w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu jej udzielenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY