Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oddanie do nieodpłatnego korzystania Wojewodzie obiektów, które będą wykorzystywane przez organy kontroli granicznej?

sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-26/07/KO

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2007-07-11

słowa kluczowe:czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, obiekt, przekazanie nieodpłatne

DECYZJA


Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 14b § 5 pkt 1, art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 26 kwietnia 2007r. wniesionego przez firmę X, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2007r., znak 1471/VUR1/443-9/07/GW, w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia


odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.


UZASADNIENIE


Wnioskiem Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług oddania do nieodpłatnego korzystania Wojewodzie obiektów, które będą wykorzystywane przez organy kontroli granicznej?

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Strona w ramach podpisanego Porozumienia zobowiązana jest do realizacji projektu ? ?Modernizacja kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej?.

Beneficjentem projektu jest Strona przy współpracy byłego Ministerstwa Infrastruktury, przy czym Strona prowadziła realizację projektu, natomiast Ministerstwo było dysponentem środków dotacji budżetowej.

Celem powyższego projektu jest między innymi: zmiana organizacji ruchu pasażerskiego, z wydzieleniem ruchu granicznego; uszczelnienie granicy na kolejowym przejściu granicznym; zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podróżnych; stworzenie warunków dla kontroli granicznej pasażerów oraz kontroli celnej bagażu, zgodnych ze standardami UE oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na stacji Kuźnica Białostocka.

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 12 października 1990r. o ochronie przejść granicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 226, poz. 1944 ze zm./ obowiązek utrzymania kolejowych przejść granicznych został nałożony na wojewodów.

W związku z powyższym Wojewoda otrzymał decyzję Ministra Finansów o zapewnieniu dofinansowania realizacji przedsięwzięć pn. ?Dostosowanie kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej do wymogów Porozumienia z Schengen?, w której realizatorem projektu jest Strona, natomiast dysponentem środków dotacji budżetowej jest Wojewoda.

W kwocie przekazywanej przez Wojewodę Stronie nie uwzględniono podatku VAT, gdyż jest on pokrywany ze środków własnych Strony.

W ramach zawartego projektu Strona wyłoniła w drodze przetargu wykonawców i podpisała umowy na wykonanie prac projektowanych, budowlano-montażowych związanych z modernizacją przejścia granicznego.

Zmodernizowane przejście graniczne Strona planuje wykorzystywać do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, co w konsekwencji skutkuje odliczeniem podatku naliczonego VAT w pełnej wysokości i zakwalifikowaniem go jako kosztu niekwalifikowanego.

Z uwagi na fakt, iż podmiotem finansującym projekt jest Wojewoda Podlaski, zażądał on aby obiekty, które powstaną w ramach realizowanego projektu zostały udostępnione nieodpłatnie i służyły wyłącznie do wykonywania czynności przez organy kontroli granicznej.

Roboty budowlano-montażowe związane wyłącznie z obiektami udostępnionymi Wojewodzie obejmują między innymi budowę dróg celnych, ogrodzeń dróg celnych, mostów drogowych, kładki dla straży granicznej do obserwacji pociągów, instalacji elektrycznej kładki, bramki dozymetrycznej, czujników chemicznych, pawilonu celnego, przejazdu dla służ celnych itd.

Przedstawiając własne stanowisko Strona wskazała, iż w przypadku oddania Wojewodzie do nieodpłatnego korzystania obiektów, które będą wykorzystywane przez organy kontroli granicznej, Strona nie będzie zobowiązana do opodatkowania podatkiem od towarów i usług przedmiotowego oddania, w myśl art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W wydanym w dniu 19 kwietnia 2007r. postanowieniu, znak 1471/VUR1/443-9/07/GW, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Strony przedstawione we wniosku za nieprawidłowe.

Na powyższe postanowienie Strona wniosła zażalenie z dnia 26 kwietnia 2007r., w którym wnosi o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez uznanie za prawidłowe stanowiska wyrażonego we wniosku, polegającego na tym, iż w przypadku gdy Strona będzie dokonywać nieodpłatnego świadczenia usług związanych z prowadzonym przez Nią przedsiębiorstwem (mając przy tym prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony związany z nabyciem towarów i usług związanych z tą usługą), tj. nieodpłatnego oddania Wojewodzie do korzystania z niektórych obiektów przejścia granicznego, to świadczenie takie w świetle art. 8 ust. 2 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału, mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdza, co następuje:

Na wstępie należy wskazać, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm./ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 w/w ustawy, dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel, natomiast usługą jest każde świadczenie wykonywane przez podatnika w ramach działalności, które nie jest dostawą towarów. Zatem przez pojęcie świadczenia należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby.

W tym miejscu należy podkreślić, iż nieodpłatne oddanie Wojewodzie obiektów, które będą wykorzystywane przez organy kontroli granicznej jest niewątpliwie usługą.

Co do zasady świadczenie usług podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy wykonywane jest odpłatnie.

Jednakże ustawa o podatku od towarów i usług rozciąga opodatkowanie również na niektóre usługi wykonywane nieodpłatnie.

Powyższe reguluje przepis art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. zgodnie z którym nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Powyższe świadczenie podlega opodatkowaniu, o ile zostało przekazane na osobiste ? a nie związane z prowadzoną działalnością ? cele wymienionych w przepisie osób. Badając, czy świadczenie ma charakter osobisty czy związany z działalnością opodatkowaną, należy przede wszystkim odnosić się do statusu osoby otrzymującej i jej funkcji w schemacie działalności opodatkowanej.

Ponadto, nieodpłatne świadczenie wskazane w powyższym przepisie zrównane jest z odpłatnym świadczeniem usług, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Kolejnym istotnym warunkiem pozwalającym uznać nieodpłatne przekazanie za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT jest to, że nie jest ono związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbywa się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności. Z drugiej jednak strony usługa ta musi być wykonana przez podatnika działającego w tym charakterze, a więc prowadzącego działalność gospodarczą.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, niewątpliwie nieodpłatne oddanie przez Stronę Wojewodzie Podlaskiemu niektórych obiektów przejścia granicznego do korzystania, jest ściśle związane z prowadzonym przez Stronę przedsiębiorstwem.

W świetle powyższego pozytywną przesłanką do opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych nieodpłatnie jest istnienie prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia towarów i usług, które są związane ze świadczoną usługą, a także realizowanie usług na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Warunki te spełnione muszą być łącznie, o czym stanowi konstrukcja wyżej przywołanego art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (?... jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa ..., a podatnikowi przysługiwało prawo ...?).

Zasadnym w kontekście powyższego jest stwierdzenie, iż aby nieodpłatne świadczenie usług nie podlegało opodatkowaniu VAT, wymagane jest również łączne spełnienie dwóch warunków a contrario do wskazanych powyżej, tj.

1. związek świadczonych usług z prowadzeniem przedsiębiorstwa, i

2. brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub w części.

Podsumowując powyższą argumentację Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, iż można dokonać dwojakiej oceny prawnej dokonanej czynności (świadczenia usług), w zależności od tego, jakie warunki zostaną spełnione. I tak:

1. przekazanie przedmiotowych obiektów nieodpłatnie może być traktowane jako odpłatne świadczenie usług (podlegające opodatkowaniu), jeżeli nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami,

2. przekazanie przedmiotowych obiektów nieodpłatnie może być traktowane jako nieodpłatne świadczenie usług (niepodlegające opodatkowaniu), jeżeli jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę zarówno we wniosku, jak i w zażaleniu istnieje związek pomiędzy przedmiotowym przedsięwzięciem podejmowanym w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, a przekazaniem obiektów na rzecz Wojewody, co oznacza, że usługi te są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie kwestionuje prawidłowości dokonania oceny tego aspektu sprawy dokonanej przez Stronę. Jednocześnie wskazuje, iż Stronie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, co także wskazywane jest przez Stronę.

Zatem w przedmiotowej sprawie został spełniony tylko jeden z omówionych warunków, który - co wynika z wyżej przedstawionej argumentacji o konieczności łącznego wystąpienia obu warunków a contrario do wskazanych w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT - przesądza o tym, że przekazanie przedmiotowych obiektów przejścia granicznego do korzystania przez organy kontroli granicznej Wojewodzie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Oparcie zatem argumentacji zawartej we wniosku i zażaleniu o nie podleganiu opodatkowaniem czynności w związku ze spełnieniem przez Stronę wyłącznie jednego warunku, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznaje za nieprawidłowe.


Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY