Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

?Czy sprzedaż nakładów wynajmującemu lub osobie trzeciej stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług??

sygnatura: 1471/VUR1/443-108/07/MO

autor: Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

data: 2007-11-05

słowa kluczowe:czynności niepodlegające opodatkowaniu, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, obcy środek trwały, usługi telekomunikacyjne, zwrot nakładów

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28.09.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przekazanym do ponownego rozpatrzenia w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dn.08.05.2007r., sygn.akt III S.A/Wa 19/07 przesłanym przy piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 06.08.07r. znak: 1401/PH-I/4442-89/06/MB tj. ?Czy sprzedaż nakładów wynajmującemu lub osobie trzeciej stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług??, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

- uznać stanowisko Strony za prawidłowe

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 28.09.2005r. wpłynął do tut. Urzędu Skarbowego w Warszawie wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczący opodatkowania sprzedaży nakładów wynajmującemu lub osobie trzeciej.

W związku z faktem, iż w dniu 03.11.2005r. wobec Spółki zostało wszczęte postępowanie kontrolne w zakresie sprawdzenia prawidłowości rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług, postanowieniem z dnia 18.11.2005r. 1471/NUR1/443-502/05/GW, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie odmówił wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Na powyższe postanowienie Spółka wniosła zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, który postanowieniem z dnia 03.04.2006r. nr 1401/HTI/4407/14-175/05/MB podzielił stanowisko organu I instancji i utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy. Na postanowienie z dnia 03.04.06r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wyrokiem z dnia 08 maja 2007r. Sygn.akt III SA/Wa 19/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżone postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że prowadzi ona działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej. W związku z dynamicznym rozwojem, Spółka planuje zmianę lokalizacji siedziby głównej, której umowa najmu wygasa 31.12.2005r. Obecna siedziba wymagała dostosowania do potrzeb prowadzonej przez Spółkę działalności poprzez jej adaptację i modernizację. Poniesione nakłady zostały zakwalifikowane jako inwestycja w obcym środku trwałym, z okresem amortyzacji 10 lat. Po wygaśnięciu umowy najmu, pozostanie niezamortyzowana część poczynionych przez Spółkę nakładów.

Według umowy najmu, poczynione przez Podatnika nakłady mogły zostać, zgodnie z wolą wynajmującego, zdemontowane, a budynek przywrócony do stanu poprzedniego albo zostać wykupione przez wynajmującego. W toku negocjacji, Strony zawarły porozumienie, zgodnie z którym, wynajmujący zobowiązał Spółkę do fizycznej likwidacji wszystkich istniejących nakładów dokonanych przez nią od czasu wydania jej poszczególnych części budynku. Spółka nie będzie przywracać stanu poprzedniego, jedynie dokona demontażu i likwidacji wszystkich swoich nakładów. Fizyczną likwidację poniesionych nakładów Podatnik zlecił wynajmującemu, który za wykonaną usługę otrzyma określone wynagrodzenie. W porozumieniu Spółka zastrzegła jednak, że niektóre z nakładów mogą być wyłączone z zakresu zleconych usług demontażu i likwidacji, a następnie sprzedane wynajmującemu lub osobie trzeciej.

Zdaniem Spółki, otrzymanie wynagrodzenia za sprzedaż nakładów osobie trzeciej lub wynajmującemu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zwrot nakładów ulepszających, jaki następuje po zakończeniu umowy najmu czy umowy dzierżawy, jest więc sposobem rozliczenia się z tego rodzaju nakładów pomiędzy Stronami. Jest to czynność cywilnoprawna dokonywana w celu realizacji roszczeń przewidzianych w art.676 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz.93 z późn.zm.).Otrzymanie przez dzierżawcę zapłaty za poniesione nakłady stanowi odpłatne świadczenie usługi, gdyż zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U nr 54, poz.535 ze zm.) przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art.7, w tym również:

1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W rezultacie każde niebędące dostawą towarów odpłatne zobowiązanie się podatnika, w ramach prowadzonej przez niego działalności do działania, zaniechania lub tolerowania czyjegoś zachowania stanowi świadczenie usług w rozumieniu ustawy.

Przedmiotowa czynność podlega więc opodatkowaniu VAT na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 w/w ustawy z dnia 11 marca 2004r., który stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

P O U C Z E N I E

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony #8722; do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy-Ordynacja podatkowa).

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 ustawy-Ordynacja podatkowa).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY