Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług wypłaty "premii inwestycyjnych".

sygnatura: US1472/RPP1/443-50/05/IS

autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

data: 2005-01-25

słowa kluczowe:premia inwestycyjna, premia pieniężna, świadczenie usług

POSTANOWIENIE


W związku z wnioskiem Spółki z dnia 03.01.2005 r. (data wpływu 04.01.2005 r.) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)


- uznaje stanowisko Spółki za prawidłowe.


Uzasadnienie


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik prowadzi hurtową sprzedaż materiałów budowlanych. W celu zwiększenia wysokości obrotów zawiera trójstronne "porozumienie" ze stałym odbiorcą towarów - "dystrybutorem" oraz podmiotem prowadzącym inwestycję budowlaną - "inwestorem", który nabywa od "dystrybutora" produkty sprzedawane przez Spółkę. W ramach powyższego "porozumienia" Podatnik zobowiązuje się wypłacić na rzecz "dystrybutora" tzw. premię inwestycyjną, której przyznanie uzależnione jest od przekroczenia przez "dystrybutora" określonych progów sprzedaży nabytych materiałów budowlanych, a następnie sprzedanych konkretnemu "inwestorowi", z przeznaczeniem ich na budowę (określoną w zawartym "porozumieniu") prowadzoną przez "inwestora".

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić co następuje:W myśl przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) o podatku od towarów i usług (dalej ustawa) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.
Należy zauważyć, że pomiędzy stronami transakcji istnieje umowa regulująca wzajemną współpracę - "porozumienie", na podstawie której "dystrybutor" może domagać się wypłaty premii pieniężnej. Premia ta nie ma charakteru dobrowolnego, ale uzależniona jest od określonego zachowania "dystrybutora", wypłacana jest za stałą współpracę, realizowanie określonych progów sprzedaży towarów, które przeznaczone są na ściśle określony cel. Wypłata premii jest bezpośrednio związana z wzajemnym świadczeniem ze strony kontrahenta Podatnika ("dystrybutora"). W świetle powyższego osiągnięcie przez klienta Spółki określonego limitu obrotów traktować należy jako świadczenie usługi, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, premię zaś jako wynagrodzenie za wykonaną usługę.
W związku z powyższym Spółka nabywając przedmiotowe usługi będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o wartość podatku naliczonego wykazanego w fakturach otrzymanych od beneficjenta premii, zgodnie z zasadami zawartymi w art. 86-91 ustawy o podatku od towarów i usług.
Jednocześnie Naczelnik tut. Urzędu uprzejmie informuje, iż w przedmiotowej sprawie nie odniósł się do załączników przedłożonych przez Stronę. Interpretacja dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego zawartego we wniosku oraz w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w dniu jej udzielenia. W związku z powyższym każda zmiana elementów stanu faktycznego może spowodować również zmiany w zakresie praw i obowiązków Podatnika. Interpretacja obowiązuje do czasu zmiany przepisów. Organ podatkowy nie jest zobowiązany do informowania Podatnika o takiej zmianie.
Zgodnie z art. 14b § 1 - 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Na niniejsze postanowienie - na podstawie art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej - Stronie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Jednocześnie Naczelnik tut. Urzędu uprzejmie informuje, iż w przedmiotowej sprawie nie odniósł się do załączników przedłożonych przez Stronę. Interpretacja dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego zawartego we wniosku oraz w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w dniu jej udzielenia.
W związku z powyższym każda zmiana elementów stanu faktycznego może spowodować również zmiany w zakresie praw i obowiązków Podatnika. Interpretacja obowiązuje do czasu zmiany przepisów. Organ podatkowy nie jest zobowiązany do informowania Podatnika o takiej zmianie.
Zgodnie z art. 14b § 1 - 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie - na podstawie art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej - Stronie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY