Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Przedmiotem zapytania podatnika jest rozstrzygnięcie kwestii, czy: czynność polegająca na przekazaniu premii pieniężnej po przekroczeniu pewnego obrotu, polega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i winna być udokumentowana przez biorcę premii fakturą VAT.

sygnatura: PP2/443-15/05/PG

autor: Małopolski Urząd Skarbowy

data: 2005-01-27

słowa kluczowe:bonus, nabycie, zakup

POSTANOWIENIE

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 07.01.2005 r. (data wpływu do MUS 12.01.2005 r.) potwierdza stanowisko przedstawione w zapytaniu.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskodawca, będąc autoryzowanym serwisem firmy X jest obowiązany poprzez stosowne umowy do zakupu od tej firmy określonej (wartościowo) ilości części zamiennych. Z tytułu dokonania w X zakupów, firmie należy się dodatkowa premia pieniężna po przekroczeniu pewnego obrotu. Premia ta nie stanowi upustu, czy rabatu (takie bowiem są umieszczane każdorazowo na fakturze zakupowej).
Przedmiot zapytania sprowadza się do ustalenia czy tak opisana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i winna być udokumentowana przez biorcę premii fakturą VAT. Podatnik uważa, iż powyższa czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 8 ustawy i powinna być udokumentowana fakturą VAT.

Odpowiadając na powyższe zapytanie stwierdza się co następuje:
Przyznanie premii nie sposób ocenić inaczej, aniżeli w kategorii ekwiwalentu za określone świadczenia na rzecz przyznającego premię podmiotu. Premia nie jest przyznawana w każdej sytuacji, jest ona odzwierciedleniem spełnienia określonego warunku (realizacja określonej wielkości zakupów). Objęcie opodatkowaniem tej czynności uzasadnione jest dyspozycją art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) zwanej dalej ustawą o PTU. Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.
Za usługę taką ustawodawca uznał również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności, lub tolerowania czynności lub sytuacji (art. 8, ust. 1, pkt 2 ustawy). Obowiązek podatkowy spoczywa w tym przypadku na beneficjencie premii pieniężnej, który winien czynność tą udokumentować fakturą VAT. Obowiązek podatkowy można tu powiązać z faktem otrzymania dokumentu potwierdzającego przyznaną premię lub faktem otrzymania premii, co jest oznaką potwierdzenia wykonania usługi. Podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku kwota premii pieniężnej pomniejszona o kwotę należnego podatku - zgodnie z art. 29, ust. 1 ustawy. Czynność powyższa podlega opodatkowaniu wg 22 % stawki VAT - na podstawie art. 41, ust. 1 ustawy. Fakt odmowy przyjęcia faktury przez przekazującego premię pozostaje bez znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu u beneficjenta premii.
Należy wskazać, że w sprawie niniejszej wypowiedział się również Minister Finansów w piśmie nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 z dnia 30 grudnia 2004 r. - w trybie art. 14 § 1, pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Wykładnia przepisów tam przedstawiona pokrywa się ze stanowiskiem zawartym w niniejszym postanowieniu.

W świetle powyższych ustaleń Naczelnik tutejszego Urzędu potwierdza stanowisko Podatnika orzekając jak w sentencji postanowienia.Nadmienia się, że interpretacja niniejsza jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.
Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie Stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia - Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, ul. Wadowicka 10, za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu- w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia postanowienia - zgodnie z art. 14 a § 4 w związku z art. 236, § 2 i 239 ustawy Ordynacja podatkowa.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY