Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy premie pieniężne wypłacane i otrzymywane podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

sygnatura: P1/443/28/05

autor: Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie

data: 2004-04-19

słowa kluczowe:premia pieniężna

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 14a, art. 14b § 1-4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Strony z dnia 19.01.2005 roku (data wpływu do tut. Organu 20.01.2005r.) uzupełnionym pismem z dnia 01.02.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawiam uznać za nieprawidłowe przedstawione we wskazanym wniosku stanowisko Strony odnośnie otrzymywanych i udzielanych premii pieniężnych.

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika ,iż na podstawie zawartych umów z dostawcami i odbiorcami, z tytułu dotrzymywania warunków umów w zakresie terminowości zapłaty, dotrzymania proporcji zakupów i ich rozmiaru w umówionym okresie (miesięcznym lub kwartalnym) lub innych zachowań posiadających cechy przyzwoitości stosunków miedzy partnerami Spółka otrzymuje (i wypłaca) premię pieniężną.

Z umów zawartych z kontrahentami wynika, iż premiowane jest zachowanie odbiorcy towarów polegające m.in. na realizacji zaplanowanej wielkości zakupów w umówionym okresie, przestrzeganie ustalonych terminów płatności lub innych warunków handlowych związanych z organizacją zamówień lub dostaw oraz określona aktywność na rzecz dostawcy (mierzona jedynie wielkością zakupu). Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w rozumieniu przepisów o podatku VAT w 2005r. wypłacenie i otrzymanie premii pieniężnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Spółki w/w czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W ocenie tut. Organu, a także zgodnie z wyjaśnieniem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r., nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 w przypadkach, gdy premia pieniężna wypłacana jest z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości czyli ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób a premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, należy uznawać, iż taka premia związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Należy tym samym przyjąć ,iż premia pieniężna (niepowiązana z konkretnymi transakcjami) stanowi swoistego rodzaju wynagrodzenie za świadczone usługi przez podmiot otrzymujący premię.

Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54 poz. 535) przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Definicja powyższa ma charakter negatywny - świadczeniem usługi jest każde świadczenie niebędące dostawą towaru. Zatem wszystkie świadczenia na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej mogą być zaklasyfikowane albo do dostawy towarów albo do świadczenia usług. Tym samym świadczenie usług obejmuje nie tylko transakcje polegające na wykonaniu czynności przez podatnika ale również niewymagające fizycznego działania. Zgodnie z zasadami prawa cywilnego świadczenie usług może polegać zarówno na czynieniu ,jak i powstrzymywaniu się od działania ,może wreszcie stanowić jakiekolwiek inne świadczenie mogące być treścią zobowiązania. Ze względu na fakt, iż w przypadku umów dotyczących premii z jednej strony nabywca zobowiązuje się np. do zakupu określonej ilości towaru oraz otrzymuje konkretne wynagrodzenie za wykonane świadczenie, a z drugiej strony dostawca zobowiązuje się do konkretnych działań określonych w umowie i jednocześnie jest stroną będącą bezpośrednim beneficjentem tego zobowiązania - należy uznać, że mamy do czynienia ze świadczeniem usług przez nabywcę na rzecz dostawcy, objętym podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisane w zapytaniu czynności - w ocenie tut. Organu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Biorąc pod uwagę powyższe postanawiam jak w sentencji. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1 nie jest wiążąca dla podatnika (...). Jeżeli jednak podatnik (...) zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o których mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja (...) jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, przez organ odwoławczy. W myśl art. 14c ustawy Ordynacja podatkowa zastosowanie się podatnika (...) do interpretacji, (...) nie może mu szkodzić. W zakresie wynikającym z zastosowania się do interpretacji podatnikowi (...) nie określa się albo nie ustala zobowiązania podatkowego za okres do wywarcia skutku, o którym mowa w art. 14b § 5 zdanie drugi, a także nie ustala się dodatkowego zobowiązania w rozumieniu przepisów o podatku VAT, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowania wszczęte w tych sprawach umarza się, nie stosuje się innych sankcji (...). Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo złożenia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego postanowienia (art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 -ustawy Ordynacja podatkowa).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY