Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka ma podpisane umowy handlowe, w których zobowiązana jest jako dostawca towarów do wypłacania premii pieniężnych z tytułu zrealizowania określonego poziomu zakupów (obrotu netto) przez kontrahentów w danym okresie rozliczeniowym. Czy Spółka powinna otrzymać notę księgową czy fakturę VAT od kontrahenta jako obciążenie z tytułu premii pieniężnych? Czy tez powinna powinna potraktować premie jako rabat i wystawić korekty faktur VAT?

sygnatura: 1471/NTR1/443-38/05/LS

autor: Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

data: 2005-01-28

słowa kluczowe:dostawa towarów, faktura VAT, korekta faktury, noty, premia pieniężna, rabaty, umowa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia:uznać stanowisko Strony za prawidłowe.Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że ma Ona podpisane umowy handlowe, w których zobowiązana jest jako dostawca towarów do wypłacania premii pieniężnych z tytułu zrealizowania określonego poziomu zakupów (obrotu netto) przez kontrahentów w danym okresie rozliczeniowym. Przedmiotem umowy jest współpraca handlowa pomiędzy stronami w zakresie sprzedaży towarów. Obrót netto wynika z faktur VAT dokumentujących sprzedaż wystawionych na rzecz kontrahenta przez dostawcę i dotyczących faktycznie zrealizowanych dostaw w okresie rozliczeniowym, po uwzględnieniu wszelkich rabatów i upustów oraz korekt sprzedaży, w szczególności spowodowanych zwrotem towarów. Wysokość przyznanej premii uzależniona jest od określonej kwoty obrotów netto i wzrasta w zależności od wartości przekroczenia limitu.

U z a s a d n i e n i e

Według Strony w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie ma art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Zdaniem Strony nie jest możliwe przyporządkowanie udzielonej premii do konkretnej dostawy, zatem należy ją traktować jako odpłatność za świadczoną przez jej beneficjenta usługę. Firma, która wypłaca premię, powinna otrzymać fakturę VAT Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji, świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

W ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w przedstawionym stanie faktycznym przyznawane premie pieniężne, których jak twierdzi Strona nie można powiązać z konkretna dostawą, stanowią rodzaj wynagrodzenia nabywcy za świadczone na rzecz dostawcy usługi związane z określonym zachowaniem nabywcy. Przemawia za tym szeroka definicja świadczenia usług zawarta w art. 8 ust. 1 ustawy. W rezultacie każde niebędące dostawą towarów odpłatne zobowiązanie się podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności do działania, zaniechania lub tolerowania czyjegoś zachowania stanowi świadczenie usług w rozumieniu ustawy.Jako kwota należna z tytułu sprzedaży (świadczenia usług) kwota tak rozumianej premii stanowi u nabywcy obrót opodatkowany, natomiast u dostawcy towarów wystąpi w związku z tym podatek naliczony podlegający #8722; przy zachowaniu przewidzianych w przepisach o podatku od towarów i usług warunków #8722; odliczeniu. W takiej sytuacji premia pieniężna podlega dokumentowaniu na zasadach ogólnych.

W przypadkach, gdy wypłacana premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Stosownie do tego przepisu premia taka powinna pomniejszać u dostawcy obrót z tytułu dokonanej wcześniej dostawy towarów. Powyższe powinno zostać udokumentowane fakturą VAT korygującą zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietna 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom... (Dz.U. Nr 97, poz. 971).Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY