Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

1. określenie czy zwrócona kwota przedpłaty z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów rodzi obowiązek podatkowy oraz2. sposób skorygowania podatku należnego i naliczonego wynikającego z faktury wewnętrznej wystawionej tytułem zafakturowanej przez dostawcę przedpłaty

sygnatura: IBPP2/443-1046/08/WN

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2009-01-27

słowa kluczowe:faktura korygująca, powstanie obowiązku podatkowego, zaliczka, zwrot zaliczek

Wniosek ORD-IN: [ 716 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej ,,X", przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2008r. (data wpływu 10 listopada 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie:

  • określenia czy zwrócona kwota przedpłaty z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów rodzi obowiązek podatkowy oraz
  • sposobu skorygowania podatku należnego i naliczonego wynikającego z faktury wewnętrznej wystawionej tytułem zafakturowanej przez dostawcę przedpłaty

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie obowiązku podatkowego wynikającego skorygowania podatku należnego i naliczonego wynikającego z faktury wewnętrznej dokumentującej otrzymaną przedpłatę z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz sposobu skorygowania podatku należnego i naliczonego wynikającego z faktury wewnętrznej wystawionej tytułem zafakturowanej przez dostawcę przedpłaty.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca podpisał kontrakt na zakup towarów z innego kraju UE. Zakup ten miał spełniać warunki do uznania go za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) czyli towar z terytorium innego kraju UE przemieszczałby się na terytorium Polski. Zgodnie z kontraktem Wnioskodawca zapłacił przedpłatę na poczet przyszłej dostawy. Przedmiotowa przedpłata potwierdzona jest fakturą wystawioną przez Dostawcę. Tytułem przedmiotowej faktury wystawionej przez dostawcę Wnioskodawca wystawił fakturę wewnętrzną i rozpoznał, w dacie wystawienia faktury za przedpłatę przez Dostawcę, podatek należny i naliczony z tytułu WNT.

Aktualnie Wnioskodawca planuje przekazać, za zgodą Dostawcy z UE, prawa i obowiązki związane z kontraktem innemu podmiotowi polskiemu. Przekazanie praw i obowiązków związanych z kontraktem wiązałoby się z tym, iż podmiot polski zwróciłby Wnioskodawcy wpłaconą do dostawcy z UE przedpłatę.

W związku z powyższym Wnioskodawca przestałby być stroną kontraktu oraz otrzymałby od podmiotu polskiego zwrot zaliczki zapłaconej dostawcy z UE. Wnioskodawca podkreślił, iż zaliczka ta jest potwierdzona fakturą przez dostawcę i zaliczka ta została przez Wnioskodawcę opodatkowana.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zwrócona przedpłata przez podmiot krajowy rodzi obowiązek podatkowy po stronie Wnioskodawcy oraz czy i w jaki sposób skorygować podatek należny i naliczony wynikający z faktury wewnętrznej wystawionej tytułem zafakturowanej przez dostawcę przedpłaty, którą to przedpłatę zwraca Wnioskodawcy podmiot krajowy wstępujący w prawa i obowiązki Wnioskodawcy związane z danym kontraktem...

Zdaniem Wnioskodawcy, zwrócenie przez podmiot krajowy przedpłaty zapłaconej przez Wnioskodawcę dostawcy z UE nie rodzi obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy. Wynika to z prostego i logicznego faktu, iż zwracana przedpłata już wcześniej spowodowała powstanie obowiązku podatkowego tj. w dacie wystawienia przez dostawcę z UE faktury tytułem przedpłaty.

Zwrot przedpłaty nieważne czy przez dostawcę z UE czy też przez podmiot polski wstępujący za zgodą dostawcy w prawa i obowiązki Wnioskodawcy związane z kontraktem, nie rodzi nowego obowiązku podatkowego (nie stanowi przedmiotu opodatkowania) lecz jedynie powoduje konieczność korekty wcześniej wykazanego obowiązku podatkowego.

W związku z powyższym w dniu otrzymania zwrotu przedpłaty Wnioskodawca powinien wystawić wewnętrzną fakturę korygującą i skorygować zarówno podatek należny jak i podatek naliczony związany z opodatkowaną w poprzednich okresach zaliczką zapłaconą do dostawcy z UE.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2008r. Nr 209, poz. 1320), zwanej dalej ustawą o VAT, w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6-9.

W przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje w chwilą wystawienia faktury (art. 20 ust. 6). Przepis ten, zgodnie z ust. 7 tegoż artykułu, stosuje się odpowiednio do faktur wystawianych przez podatnika podatku od wartości dodanej potwierdzających otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju.

Z powyższego wynika, że w przypadku wpłaty zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, obowiązek podatkowy u nabywcy powstaje z chwilą wystawienia przez kontrahenta faktury potwierdzającej otrzymanie tej zaliczki. Podatnik zobowiązany jest w takim przypadku, na podstawie art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, do wystawienia faktury wewnętrznej i rozliczenia należnego podatku w miesiącu w którym powstał obowiązek podatkowy od otrzymanej zaliczki.

Jeżeli na skutek zdarzeń mających miejsce po tym fakcie następuje zwrot zaliczki podatnikowi, wówczas konieczne jest wystawienie przez podatnika wewnętrznej faktury korygującej.

Zasady wystawiania takich faktur określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

Zgodnie z § 13 ust. 1 cyt. rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

W myśl ust. 2 ww. artykułu faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

  1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
  2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: a) określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;
  3. kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;
  4. kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Natomiast w świetle ust. 3 przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:

  1. zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;
  2. zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.

W świetle § 23 ust. 1 cyt. powyżej rozporządzenia Ministra Finansów przepisy § 5, 9-14, 16, 17 i 21 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, w tym wystawianych w formie elektronicznej.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca podpisał kontrakt na zakup towarów z innego kraju UE. Zakup ten miał spełniać warunki do uznania go za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) czyli towar z terytorium innego kraju UE przemieszczałby się na terytorium Polski. Zgodnie z kontraktem Wnioskodawca zapłacił przedpłatę na poczet przyszłej dostawy. Przedmiotowa przedpłata potwierdzona jest fakturą wystawioną przez Dostawcę. Tytułem przedmiotowej faktury wystawionej przez dostawcę Wnioskodawca wystawił fakturę wewnętrzną i rozpoznał w dacie wystawienia faktury za przedpłatę przez Dostawcę, podatek należny i naliczony z tytułu WNT.

Aktualnie Wnioskodawca planuje przekazać, za zgodą Dostawcy z UE, prawa i obowiązki związane z kontraktem innemu podmiotowi polskiemu. Przekazanie praw i obowiązków związanych z kontraktem wiązałoby się z tym, iż podmiot polski zwróciłby Wnioskodawcy wpłaconą do dostawcy z UE przedpłatę.

W związku z powyższym Wnioskodawca przestałby być stroną kontraktu oraz otrzymałby od podmiotu polskiego zwrot zaliczki zapłaconej dostawcy z UE. Wnioskodawca podkreśla, iż zaliczka ta jest potwierdzona fakturą przez dostawcę i zaliczka ta została przez Wnioskodawcę opodatkowana.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż rozliczenie wewnętrznej faktury korygującej następuje w miesiącu, w którym nastąpił zwrot zaliczki udokumentowany wystawieniem przez kontrahenta faktury korygującej. W chwili wystawienia pierwotnej faktury wystąpiły wszelkie przesłanki do opodatkowania udzielonej zaliczki, a opodatkowanie tej czynności nie było obarczone żadnym błędem uzasadniającym skorygowanie rozliczenia podatku od towarów i usług.

Z kolei w sytuacji, gdy nie dojdzie do dostawy towaru na rzecz nabywcy, przekazana przez niego zaliczka winna być mu zwrócona. Zdarzenie to, jak uważa Wnioskodawca udokumentowane zostanie fakturą korygującą.

Powołany przepis nie wprowadza wymogu ,,fizycznego" zwrotu wpłaconej zaliczki. Jeżeli strony umowy wyrażą wolę, by zwrot zaliczki nastąpił w innej formie, należy uznać czynność ,,zwrotu" za dokonaną z chwilą podpisania stosownej umowy. Jednakże tylko taki sposób zwrotu, który został udokumentowany w sposób określony w § 13 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, uprawnia Wnioskodawcę do obniżenia kwoty podatku naliczonego i podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Powyższe oznacza zatem, iż wartość przedpłaty, którą Wnioskodawca otrzyma od podmiotu krajowego nie rodzi obowiązku podatkowego, a jest jedynie formą rozliczenia Wnioskodawcy z ostatecznym nabywcą krajowym, towarów nabytych od dostawcy z kraju Unii Europejskiej.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji, tj. stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY