Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawa nieruchomości składającej się działek zabudowanych używanymi budynkami i budowlą oraz działek niezabudowanych nieprzeznaczonych pod zabudowę?

sygnatura: IBPP1/443-1659/08/AL

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2009-01-26

słowa kluczowe:budowle, budynek, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, grunt niezabudowany, grunt zabudowany, grunty, opodatkowanie, pierwsze zasiedlenie, zwolnienia z podatku od towarów i usług

Wniosek ORD-IN: [ 828 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu - Starostwa Powiatowego przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2008r. (data wpływu 6 listopada 2008r.), uzupełnionym pismami z dnia 9 stycznia 2009r. (data wpływu 13 stycznia 2009r.), z dnia 19 stycznia 2009r. (data wpływu 22 stycznia 2009r.) oraz z dnia 21 stycznia 2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy nieruchomości składającej się działek zabudowanych używanymi budynkami i budowlą oraz działek niezabudowanych nieprzeznaczonych pod zabudowę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2008r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy nieruchomości składającej się działek zabudowanych używanymi budynkami i budowlą oraz działek niezabudowanych nie przeznaczonych pod zabudowę.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 stycznia 2009r. (data wpływu 13 stycznia 2009r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-1659/08/AL z dnia 2 stycznia 2009r. oraz pismami z dnia 19 stycznia 2009r. (data wpływu 22 stycznia 2009r.) i z dnia 21 stycznia 2009r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Powiat będzie organizował przetarg na zbycie nieruchomości składających się z działek zabudowanych budynkami: budynkiem głównym szpitalnym- pałac, budynkiem małym szpitalnym, budynkiem portierni z kaplicą i częścią mieszkalną, budynkiem mieszkalnym z garażami, budynkiem kostnicy. Jest to nieruchomość zabytkowa.

Powiat stał się właścicielem ww. nieruchomości, na mocy decyzji Wojewody z dnia 4 maja 2000r., na podstawie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.). W związku z tym Powiatowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Następnie aktem notarialnym z dnia 8 listopada 2000r. Powiat ustanowił prawo nieodpłatnego użytkowania na rzecz ZZOZ, który to przyjął do ewidencji pasywów i aktywów w dniu 1 stycznia 2001r. budynki i budowle oraz w dniu 7 maja 2003r. działki. W celach informacyjnych Wnioskodawca podał, że przekazana w ten sposób nieruchomość, pozostała nadal własnością Powiatu, stanowiąc fundusz założycielski w ZZOZ. Fundusz założycielski wyraża wartość mienia państwowego lub komunalnego wydzielonego samodzielnym publicznym ZZOZ do ich dyspozycji, lecz nie będącego własnością tych zakładów - art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), a to powoduje, że budynki i budowle, których wartość odzwierciedla fundusz założycielski, podlegają amortyzacji według zasad ogólnych, tzn. ZZOZ rozliczał i ujmował w księgach rachunkowych od tych składników majątkowych tzw. amortyzację planowaną.

Aktem notarialnym z dnia 20 lipca 2004r. ZZOZ zrzekł się prawa nieodpłatnego użytkowania. Z dniem 31 lipca 2004r. nieruchomość ponownie przyjęta została do ewidencji powiatowych środków trwałych. Od dnia 1 sierpnia 2004r. do nadal nieruchomość jest wydzierżawiona spółce ,,X" w R.

Wartość początkowa budynków i budowli zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną, będącą podstawą do wydania przez Wojewodę decyzji wyniosła 427.650,65 zł. W dniu 10 sierpnia 2004r. zwiększono wartość budynków o kwotę 66.340 zł - jest to platforma dla osób niepełnosprawnych - na podstawie umowy darowizny od ZZOZ, ponadto do dnia dzisiejszego dzierżawca poniósł na nieruchomość nakłady w wysokości 199.791,33 zł na rekonstrukcję tarasu, schodów, wymianę skorodowanych rur. Łączna wartość nakładów, o którą zwiększono wartość budynków wynosi 266.131,33 zł. Od tych nakładów Powiatowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W uzupełnieniu z dnia 9 stycznia 2009r. do wniosku Wnioskodawca wskazał, iż czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług jest Powiat i to Powiat składa deklarację VAT-7. Ponadto numer NIP został nadany dla Powiatu. Starostwo posługuje się tym samym numerem NIP co Powiat.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, iż nabywcą działek zabudowanych budynkami: budynkiem głównym szpitalnym - pałac, budynkiem małym szpitalnym, budynkiem portierni z kaplicą i częścią mieszkalną budynkiem mieszkalnym z garażami, budynkiem kostnicy będzie podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, co nie wyklucza obecnego wydzierżawiającego.

Ponadto Powiat sam nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości - budynków. Przedmiotowa nieruchomość stanowi zespół pałacowo - parkowy, który został wybudowany w II połowie XVIII wieku, znacznie przebudowany na przełomie XIX i XX wieku.

Na podstawie decyzji Wojewody z dnia 4 maja 2000r. Powiat stał się właścicielem całości nieruchomości, tj. grunt wraz ze wszystkimi zabudowaniami. Powiat sam nie wybudował żadnego budynku.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż Powiat będzie zbywał kilka działek zabudowanych budynkami. Przedmiotem zbycia będzie grunt zabudowany używanymi budynkami i budowlą. Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w R., gmina Z. przy ul. M., składająca się z działek geodezyjnych oznaczonych jako pgr A, B, C, D, E, F, G, H, I, J o łącznej powierzchni 2,227 ha, zabudowanych zespołem pałacowo - parkowym, w skład którego wchodzą budynki: budynek główny szpital-pałac, budynek mały szpital, budynek portierni z kaplicą i częścią mieszkalną, budynek mieszkalny z garażami, budynek kostnicy oraz budowla - studnia głębinowa.

Działki oznaczone jako pgr B, E, F zabudowane są budynkami: budynek główny szpital - pałac, budynek mały szpital, budynek portierni z kaplicą i częścią mieszkalną, budynek mieszkalny z garażami, budynek kostnicy.

Działki oznaczone pgr A, C, D, G, H, I, J to działki niezabudowane.

Na działce pgr B znajduje się budowla - studia głębinowa.

Ww. działki potraktowano jako jedną nieruchomość, na zbycie której będzie organizowany jeden przetarg.

W uzupełnieniu z dnia 19 stycznia 2009r. do wniosku Wnioskodawca wskazał, iż działki oznaczone pgr A, C, D, G, H, I, J są niezabudowane i nieprzeznaczone pod zabudowę. Dla tych działek brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, tutejszy organ nie uzyskał też dla tego terenu decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy w/w działki znajdują się w obszarze objętym ochroną wartości kulturowych - obiekty objęte ochroną konserwatorską (wpisane do rejestru zabytków) w rejonie polityki przestrzennej A4 - R. oraz w jednostkach LD obszarach lasów i zadrzewień. Stanowią one zabytkowy park wokół pałacu.

Natomiast nakłady na nieruchomość w całości były ponoszone przez dzierżawcę oraz faktury VAT dokumentujące zakupy towarów i usług związane z rekonstrukcją tarasu, schodów, wymianą skorydowanych rur (w wysokości 199.791,33 zł) - zostały wystawione na dzierżawcę. Dzierżawca nie refakturował na Powiat poniesionych nakładów.

W uzupełnieniu z dnia 21 stycznia 2009r. do wniosku Wnioskodawca wskazał, iż w trakcie użytkowania wydatki poniesione na ulepszenie przekroczyły 30% wartości początkowej, ale Powiat nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i użytkował nieruchomość w okresie dłuższym niż 5 lat.

W związku z opisanym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie (pytanie ostateczne sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 21 stycznia 2009r.):

Czy sprzedaż całej nieruchomości będzie objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostateczne sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 21 stycznia 2009r.) sprzedaż całej nieruchomości będzie objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., ost. zm. Dz. U. z 2008r. Nr 209, poz. 1320), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przepisy art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT definiują pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług za wynagrodzeniem.

W myśl tych przepisów przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa wart. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Ustawodawca w ww. przepisach poza wskazaniem, że przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, wskazał ponadto, że za świadczenie usług uznawana jest każda transakcja, która nie stanowi dostawy towarów.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca, będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie dokonywał zbycia - w drodze przetargu - gruntu zabudowanego używanymi budynkami i budowlą. Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w R., gmina Z. przy ul. M., składająca się z działek geodezyjnych oznaczonych jako pgr A, B, C, D, E, F, G, H, I, J o łącznej powierzchni 2,227 ha, zabudowanych zespołem pałacowo - parkowym, w skład którego wchodzą budynki: budynek główny szpital-pałac, budynek mały szpital, budynek portierni z kaplicą i częścią mieszkalną, budynek mieszkalny z garażami, budynek kostnicy oraz budowla - studnia głębinowa. Przedmiotowa nieruchomość - zespół pałacowo - parkowy została wybudowana w II połowie XVIII wieku, znacznie przebudowana na przełomie XIX i XX wieku.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż działki oznaczone jako pgr B, E, F zabudowane są budynkami: budynek główny szpital - pałac, budynek mały szpital, budynek portierni z kaplicą i częścią mieszkalną, budynek mieszkalny z garażami, budynek kostnicy. Natomiast na działce pgr B znajduje się budowla - studia głębinowa.

Natomiast działki oznaczone pgr A, C, D, G, H, I, J to działki niezabudowane, nie przeznaczone pod zabudowę. Dla tych działek brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, tutejszy organ nie uzyskał też dla tego terenu decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ww. działki znajdują się w obszarze objętym ochroną wartości kulturowych - obiekty objęte ochroną konserwatorską (wpisane do rejestru zabytków) w rejonie polityki przestrzennej A4 - R. oraz w jednostkach LD obszarach lasów i zadrzewień. Stanowią one zabytkowy park wokół pałacu.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, iż Powiat stał się właścicielem ww. nieruchomości, na mocy decyzji Wojewody z dnia 4 maja 2000r., na podstawie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.). W związku z tym Powiatowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Od listopada 2000r. do lipca 2004r. nieruchomość ta była użytkowana przez ZZOZ, któremu Wnioskodawca przekazał ją do nieodpłatnego użytkowania.

Ponadto od dnia 1 sierpnia 2004r. do nadal nieruchomość jest wydzierżawiona spółce ,,X" w R.

Wartość początkowa budynków i budowli zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną, będącą podstawą do wydania przez Wojewodę decyzji wyniosła 427.650,65 zł. W dniu 10 sierpnia 2004r. zwiększono wartość budynków o kwotę 66.340 zł - jest to platforma dla osób niepełnosprawnych - na podstawie umowy darowizny od ZZOZ. Ponadto do dnia dzisiejszego dzierżawca poniósł na nieruchomość nakłady w wysokości 199.791,33 zł na rekonstrukcję tarasu, schodów, wymianę skorodowanych rur. Łączna wartość nakładów, o którą zwiększono wartość budynków wynosi 266.131,33 zł.

Natomiast Powiat sam nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości. Nakłady na nieruchomość w całości były ponoszone przez dzierżawcę oraz faktury VAT dokumentujące zakupy towarów i usług związane z rekonstrukcją tarasu, schodów, wymianą skorodowanych rur (w wysokości 199.791,33 zł) - zostały wystawione na dzierżawcę. Dzierżawca nie refakturował na Powiat poniesionych nakładów. Tak więc od tych nakładów Powiatowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednocześnie Wnioskodawca poinformował, iż w trakcie użytkowania wydatki poniesione na ulepszenie przekroczyły 30% wartości początkowej, ale Powiat nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i użytkował nieruchomość w okresie dłuższym niż 5 lat.

Jak zatem wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego przedmiotem dostawy będzie m.in. grunt - działki zabudowane zespołem pałacowo - parkowym, w skład którego wchodzą budynki: budynek główny szpital-pałac, budynek mały szpital, budynek portierni z kaplicą i częścią mieszkalną, budynek mieszkalny z garażami, budynek kostnicy oraz budowla - studnia głębinowa.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl jednak art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ponadto zgodnie z art. 2 pkt 14 ww. ustawy o podatku od towarów i usług przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Stosownie natomiast do art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a i b cyt. ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budynków lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W myśl natomiast art. 43 ust. 7a ww. ustawy o VAT warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Jak stwierdzono powyżej ze zwolnienia od podatku od towarów i usług może korzystać dostawa budynków i budowli.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.) przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonany z materiałów budowlanych i elementów składowych będący wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

W myśl art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
  1. budynek wraz z instalacjami i urz
  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  3. obiekt małej architektury;
 2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 3 ww. ustawy pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

W świetle powyższego, pod warunkiem, że ww. elementy wchodzące w skład sprzedawanego zespołu pałacowo - parkowego stanowią budynki i budowle trwale z gruntem związane w rozumieniu wyżej cyt. ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia w sprawie PKOB zastosowanie znajdą cyt. przepisy art. 43 i art. 2 pkt 14 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, iż jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Jak wynika z wniosku, w okresie od listopada 2000r. do lipca 2004r. przedmiotowa nieruchomość była nieodpłatnie użytkowana przez ZZOZ. Następnie od dnia 1 sierpnia 2004r. do nadal nieruchomość, mająca być przedmiotem dostawy, jest wydzierżawiona spółce ,,X" w R. Do dnia dzisiejszego dzierżawca poniósł na nieruchomość nakłady w wysokości 199.791,33 zł - na rekonstrukcję tarasu, schodów, wymianę skorodowanych rur. Faktury VAT dokumentujące zakupy towarów i usług związane z rekonstrukcją tarasu, schodów, wymianą skorodowanych rur (w wysokości 199.791,33 zł) - zostały wystawione na dzierżawcę. Dzierżawca nie refakturował na Powiat poniesionych nakładów.

Powiat sam nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość - zespół pałacowo - parkowy została wybudowana w II połowie XVIII wieku, znacznie przebudowana na przełomie XIX i XX wieku.

W świetle powyższego, w niniejszej sprawie, przy zamierzonej przez Wnioskodawcę dostawie, nie może być mowy o pierwszym zasiedleniu, bowiem nie jest to dostawa następująca na rzecz pierwszego użytkownika po wybudowaniu, Wnioskodawca nie ponosił również sam wydatków na ulepszenie tej nieruchomości. A zatem Wnioskodawca nie ponosił jakichkolwiek wydatków na ulepszenie tychże budynków i budowli, które w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W związku z powyższym zastosowanie w niniejszej sprawie znajdzie przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT.

Zatem dostawa przedmiotowych budynków i budowli składających się na zespół pałacowo - parkowy (pod warunkiem, iż stanowią one budynki i budowle trwale z gruntem związane), będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy cyt. art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepis art. 29 ust. 5 cyt. ustawy o VAT stanowi ponadto, iż w przypadku dostawy budynków i budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Powyższe oznacza, iż w przypadku gdy dla budynku lub budowli obowiązuje zwolnienie od podatku, zwolnieniem objęta jest również dostawa gruntu, na którym to gruncie budynek jest posadowiony.

Zatem jeżeli dla dostawy budynków i budowli składających się na zespół pałacowo - parkowy zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku od towarów i usług również dostawa gruntu, na którym jest on posadowiony, będzie zwolniona od podatku od towarów i usług.

Z wniosku wynika ponadto, że przedmiotem dostawy będą również grunty stanowiące teren niezabudowany, i jak zaznaczył Wnioskodawca, nie przeznaczony pod zabudowę.

Dla dostawy takiego gruntu zastosowanie znajdzie przepis art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o VAT, na mocy którego zwolniona od podatku jest dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Zatem dostawa gruntów stanowiących teren niezabudowany i jednocześnie nieprzeznaczony pod zabudowę, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Na marginesie należy wskazać, że zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009r. przepisem art. 43 ust. 10-11 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY