Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czynność przekazywania środków pieniężnych należnych za najem centrum konferencyjnego

sygnatura: IBPP1/443-1700/08/AW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2009-01-23

słowa kluczowe:najem, szpital, usługi najmu

Wniosek ORD-IN: [ 2906 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2008r. (data wpływu 17 listopada 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 stycznia 2009r. (data wpływu 21 stycznia 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania przelewów dokonywanych w związku z organizacją corocznego kongresu ESTS - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania przelewów dokonywanych w związku z organizacją corocznego kongresu.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 stycznia 2009r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 15 stycznia 2009r. nr IBPP1/443-1700/08/AW.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Szpitalowi powierzono organizację corocznego kongresu ESTS w 2009r.

Jako tzw. ,,lokalny organizator" zjazdu, Szpital (Wnioskodawca) został obarczony obowiązkiem zapewnienia wynajmu Centrum Kongresu dla przeprowadzenia obrad. Decyzją Rady obrady mają odbyć się w A.M. należącym do Uniwersytetu, który może wynająć Centrum za obniżoną cenę 18.000 PLN/dobę, albo za cenę normalną 15.000 EURO/dobę. Obniżona stawka przysługuje wyłącznie jednostkom uniwersyteckim. W chwili zgłaszania kandydatury Szpitala jako organizatora kongresu, co miało miejsce w 2007r., trwały zaawansowane rozmowy na temat przekształcenia Szpitala w jednostkę uniwersytecką, utworzenia. Niestety, do chwili obecnej nie doszło do finalizacji rozmów. W związku z tym, jako jednostka spoza Uniwersytetu, Szpital nie może się ubiegać o obniżoną stawkę wynajmu.

Na prośbę Dyrektora Szpitala, w organizacji kongresu zgodził się uczestniczyć prof. Daniel Z., co zapewni wynajem pomieszczeń po obniżonej cenie. W porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami przyjęto następujący plan przelewu pieniędzy za wynajem A.M.: ESTS przelewa pieniądze firmie M. z siedzibą w W., która jest oficjalnym przedstawicielem ESTS w sprawie organizacji kongresu. M. przelewa pieniądze na konto Wnioskodawcy, następnie zostają one przelane na konto Kliniki , skąd ostatecznie trafiają na konto Uniwersytetu. Należność za wynajem pomieszczeń w obrębie jednostek Uniwersytetu nie podlega podatkowi VAT, co zostało zapewnione przez Kanclerza Uniwersytetu.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że:

1.Pomiędzy podmiotami biorącymi udział w organizacji kongresu, zostały zawarte następujące porozumienia i umowy

 • między firmą M. z siedzibą w W. (przedstawicielem ESTS) a Wnioskodawcą zostało zawarte porozumienie, na podstawie którego firma M. zobowiązała się przelać na konto Szpitala jako lokalnego organizatora kongresu, pieniądze celem przekazania ich Klinice za wynajem A.M. zgodnie z porozumieniem zawartym między Szpitalem a Kliniką,
 • między Szpitalem a Kliniką zostało zawarte porozumienie w sprawie zasad współżycia przy organizacji kongresu ESTS, na podstawie którego Klinika zadeklarowała chęć pomocy przy organizacji ww. kongresu poprzez zawarcie z Uniwersytetem umowy najmu A.M. na bardzo korzystnych warunkach; Szpital natomiast zobowiązał się w szczególności do przekazania Klinice (przelewem na wskazane konto) kwotę otrzymaną od ESTS (tj. od firmy M.) na wynajęcie centrum konferencyjnego A.M.
 • między Kliniką a Uniwersytetem została zawarta umowa najmu A.M.

2.Faktury za powyższe czynności nie zostały wystawione ponieważ jeszcze ich nie zrealizowano. Jednakże termin przelania należności przez firmę M. jest ustalony do końca stycznia, tym samym Szpital jest zobowiązany wystawić odpowiednią fakturę. Jak już wskazano we wniosku, należność za wynajem pomieszczeń w obrębie jednostek Uniwersytetu nie podlega podatkowi VAT (umowa między Kliniką a Uniwersytetem). 3.Usługę najmu będzie świadczył Uniwersytet Klinice na podstawie umowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy należności, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego (tj. przelew od firmy M. na konto Szpitala, a następnie przelew z konta Szpitala na konto Kliniki) są również zwolnione z podatku VAT...

Wnioskodawca nadmienił ponadto, iż przelewy mają być dokonywane w EURO. Suma płatności za wynajem ma wynosić 90.000 PLN lub 115.000 (zależnie od tego czy dodatkowo będzie wynajęty parking) - za 5 dni wynajmu od 30 maja 2009r. do 3 czerwca 2009r. Równowartość kwoty podanej w PLN zostanie przeliczona wg aktualnego kursu EURO.

Zdaniem Wnioskodawcy, należności, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., ostatnia zmiana Dz.U. z 2008r. Nr 209, poz. 1320), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Natomiast stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Zatem wynajem jest czynnością, która na podstawie ww. art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ze świadczeniem usługi mamy do czynienia również w sytuacji gdy podatnik dokonuje czynności działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej. Wówczas przyjmuje się, że dla celów podatku od towarów i usług podatnik (zleceniobiorca) sam nabył usługę od faktycznego wykonawcy, a następnie wyświadczył tę usługę zleceniodawcy.

Powyższe wynika wprost z przepisu art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.06.347.1), (wcześniej art. 6 ust. 4 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG) (Dz.U.UE.L.77.145.1)), zgodnie z którym w przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby, uczestniczy w świadczeniu usług, uznaje się, że podatnik ten nabył i wyświadczył te usługi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawcy (Szpitalowi) powierzono organizację corocznego kongresu ESTS w 2009r. Jako tzw. ,,lokalny organizator" zjazdu, Wnioskodawca został obarczony obowiązkiem zapewnienia wynajmu A.M. należącym do Uniwersytetu dla przeprowadzenia obrad.

Na prośbę Dyrektora Szpitala, w organizacji kongresu zgodził się uczestniczyć prof. D. Z., co zapewni wynajem pomieszczeń od Uniwersytetu jak dla jednostek uniwersyteckich, tj. po obniżonej cenie. W porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami przyjęto następujący plan przelewu pieniędzy za wynajem A.M.: ESTS przelewa pieniądze firmie M. z siedzibą w W., która jest oficjalnym przedstawicielem ESTS w sprawie organizacji kongresu. M. przelewa pieniądze na konto Wnioskodawcy, następnie zostają one przelane na konto Kliniki , skąd ostatecznie trafiają na konto Uniwersytetu. Należność za wynajem pomieszczeń w obrębie jednostek Uniwersytetu nie podlega podatkowi VAT, co zostało zapewnione przez Kanclerza Uniwersytetu.

Ponadto podano, że:

1.Pomiędzy podmiotami biorącymi udział w organizacji kongresu, zostały zawarte następujące porozumienia i umowy

 • między firmą M. z siedzibą w W. (przedstawicielem ESTS) a Wnioskodawcą zostało zawarte porozumienie, na podstawie którego firma M. zobowiązała się przelać na konto Szpitala jako lokalnego organizatora kongresu, pieniądze celem przekazania ich Klinice Ortopedii za wynajem A.M. zgodnie z porozumieniem zawartym między Szpitalem a Kliniką,
 • między Szpitalem a Kliniką Ortopedii zostało zawarte porozumienie w sprawie zasad współżycia przy organizacji Kongresu ESTS, na podstawie którego Klinika zadeklarowała chęć pomocy przy organizacji ww. kongresu poprzez zawarcie z Uniwersytetem umowy najmu A.M. na bardzo korzystnych warunkach; Szpital natomiast zobowiązał się w szczególności do przekazania Klinice (przelewem na wskazane konto) kwotę otrzymaną od ESTS (tj. od firmy M.) na wynajęcie centrum konferencyjnego A.M.,
 • między Kliniką a Uniwersytetem została zawarta umowa najmu A.M.

2.Faktury za powyższe czynności nie zostały wystawione ponieważ jeszcze ich nie zrealizowano. Jednakże termin przelania należności przez firmę M. jest ustalony do końca stycznia, tym samym Szpital jest zobowiązany wystawić odpowiednią fakturę. Należność za wynajem pomieszczeń w obrębie jednostek Uniwersytetu nie podlega podatkowi VAT (umowa między Kliniką a Uniwersytetem). 3.Usługę najmu będzie świadczył Uniwersytet Klinice na podstawie umowy.

Z przedstawionego zatem opisu zdarzenia przyszłego wynika, że pomiędzy Uniwersytetem a Kliniką będzie świadczona usługa najmu na podstawie zawartej umowy. Następnie usługa ta będzie przez Klinikę odsprzedana Wnioskodawcy (Szpitalowi), który z kolei odsprzeda ją firmie M. dokonując tym samym realizacji ciążącego na Wnioskodawcy obowiązku zapewnienia odpowiedniego centrum konferencyjnego dla przeprowadzenia obrad kongresu. W świetle przytoczonych powyżej przepisów, tak usługa najmu jak i jej odsprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy uznać należy, iż Wnioskodawca będzie działał w przedmiotowej sprawie w imieniu własnym lecz na rachunek innego podmiotu, tj. firmy M. A zatem koszty usług, gdzie odbiorcą jest inny podmiot (w niniejszej sprawie firma M.) niż podmiot obciążony (Wnioskodawca) przez świadczącego usługę (czyli Klinikę ), zostaną przeniesione przez Wnioskodawcę na faktycznego odbiorcę (firmę M.).

Przyjęta praktyka i orzecznictwo dopuszczają sytuacje, w których koszty niektórych usług, gdzie odbiorcą jest inny podmiot niż podmiot obciążony przez świadczącego usługę, mogą być w ramach zawartych umów przenoszone na faktycznego odbiorcę, która to czynność, w przypadku udokumentowania jej fakturą VAT, nazywana jest ,,refakturowaniem". Nie można także uznać, że w przypadku braku tzw. ,,refaktury" lub innego dokumentu spełniającego taką funkcję, czynność ,,przenoszenia kosztów" nie nastąpiła.

Zatem, przy spełnieniu powyższych warunków, usługa najmu będzie przedmiotem odsprzedaży dla firmy M., która to czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca wystąpi bowiem w charakterze zarówno otrzymującego usługę (od Kliniki Ortopedii), jak i wyświadczającego usługę (na rzecz firmy M.).

W kwestii natomiast właściwej stawki podatku VAT lub ewentualnego zwolnienia z opodatkowania usług najmu, należy wskazać, że co do zasady najem na cele użytkowe podlega opodatkowaniu wg stawki VAT 22%, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Należy zaznaczyć, że wskazane w tym przepisie zastrzeżenia nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Odnośnie natomiast zwolnienia z opodatkowania usługi najmu świadczonej pomiędzy Uniwersytetem a Kliniką Ortopedii (jako jednostką uniwersytecką), można domniemywać, że podmioty te zastosują zwolnienie z opodatkowania na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1336), zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej. Kwestia ta nie jest jednak przedmiotem niniejszej interpretacji.

W dalszej kolejności Klinika odsprzedając usługę najmu Wnioskodawcy, winna zastosować stawkę podatku VAT właściwą dla usług najmu tj. 22%, chyba, że zarówno Klinika jak i Wnioskodawca posiadają status któregoś z podmiotów wymienionych w ww. § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, tj. są gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi. W takim bowiem przypadku usługa najmu (jej odsprzedaż) pomiędzy Kliniką a Wnioskodawcą, mogłaby korzystać ze zwolnienia z opodatkowania.

Natomiast dalsza transakcja, tj. odsprzedaż usługi najmu pomiędzy Wnioskodawcą a firmą M. z siedzibą w W., będzie podlegała opodatkowaniu w kraju wg 22% stawki podatku VAT, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT oraz na podstawie przepisu art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości.

Nadmienia się, że zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY