Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy w świetle przepisu art. 8 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ,,ustawa o VAT") przekazanie narzędzi i maszyn podwykonawcom powinno zostać opodatkowane podatkiem VAT?

sygnatura: ILPP1/443/W-108/08-2/HMW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2009-01-21

słowa kluczowe:przekazanie, świadczenie usług, umowa, usługi

Wniosek ORD-IN: [ 585 kB]

W odpowiedzi na wezwanie Spółki Akcyjnej, reprezentowanej przez pełnomocnika doradcę podatkowego z dnia 17 grudnia 2008 r. (data wpływu 22 grudnia 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 2 grudnia 2008 r. znak ILPP1/443-886/08-5/AI, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.

W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, stwierdzono podstawę do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2008 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wpłynęło pismo Spółki Akcyjne, reprezentowanej przez pełnomocnika doradcę podatkowego z dnia 17 grudnia 2008 r. (data nadania 17 grudnia 2008 r.).

W piśmie tym pełnomocnik Spółki wzywa Ministra Finansów reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu do usunięcia naruszenia prawa w związku z wydaniem interpretacji indywidualnej z dnia 2 grudnia 2008 r. znak ILPP1/443-886/08-5/AI.

W przedmiotowym piśmie Strona nie zgadza się z rozstrzygnięciem zawartym w powyższej interpretacji, w której stwierdzono, iż przekazywanie narzędzi i maszyn przez Wnioskodawcę podwykonawcom nie może zostać uznane za nieodpłatne świadczenie usług, gdyż Wnioskodawca osiąga dzięki temu korzyści majątkowe polegające na obniżeniu ceny za świadczone na jego rzecz usługi przez podwykonawców. W związku z tym, w sytuacji gdy Wnioskodawca za świadczone usługi osiąga wymierne korzyści materialne, należy uznać te usługi jako odpłatne oraz je opodatkować.

Dotychczasowy przebieg sprawy:

W dniu 22 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT przekazania narzędzi i maszyn podwykonawcom.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, tzw. kooperantami. Podmioty te w ramach realizacji umowy kooperacyjnej otrzymują zasadniczo od Wnioskodawcy części/materiały, z których składane są oprawy oświetleniowe oraz wykonywane elementy do nich. Możliwa jest jednak także opcja, w której części/materiały, z których składane są oprawy oświetleniowe oraz wykonywane elementy do nich są kupowane przez kooperantów od Spółki lub też od podmiotów trzecich.

Ponadto Spółka przekazuje narzędzia i maszyny podwykonawcom do realizacji umowy. Przekazanie jest nieodpłatne i podlega zwrotowi w przypadku zaprzestania współpracy z danym podwykonawcą. Wykorzystanie narzędzi i maszyn będących własnością Spółki wpływa na ostateczną cenę usługi składania opraw oświetleniowych. Jeżeli wykonawca do wykonania takiej samej usługi wykorzystałby własne narzędzia i maszyny, wówczas jego wynagrodzenie należne od Spółki byłoby odpowiednio wyższe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przepisu art. 8 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ,,ustawa o VAT") przekazanie narzędzi i maszyn podwykonawcom powinno zostać opodatkowane podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie narzędzi i maszyn nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

W wydanej w dniu 2 grudnia 2008 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - działając w imieniu Ministra Finansów na mocy upoważnienia wynikającego z § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

W interpretacji indywidualnej dokonano analizy przepisów prawa podatkowego, w szczególności: art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz art. 487 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Na podstawie powyższych przepisów stwierdzono, iż przekazywanie narzędzi i maszyn przez Wnioskodawcę podwykonawcom nie może zostać uznane za nieodpłatne świadczenie usług, gdyż Wnioskodawca osiąga dzięki temu korzyści majątkowe polegające na obniżeniu ceny za świadczone na jego rzecz usługi przez podwykonawców. Tym samym przedmiotowe przekazanie należy opodatkować.

Interpretacja została skutecznie doręczona w dniu 4 grudnia 2008 r.

W dniu 22 grudnia 2008 r. (data stempla pocztowego: 17 grudnia 2008 r.) do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę zaskarżonej interpretacji indywidualnej z dnia 2 grudnia 2008 r., nr ILPP1/443-886/08-5/AI.

Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa:

W ocenie pełnomocnika Spółki, przedmiotowa interpretacja narusza przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności przepis art. 8 ust. 1 i ust. 2, bowiem, według Strony, zgodnie z wymienionymi przepisami, udostępnianie narzędzi nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zdaniem Spółki, usługi świadczone na jej rzecz mają charakter złożony, a ich rozdzielenie z ekonomicznego punktu widzenia nie jest zasadne. Tym samym nie jest dopuszczalne sztuczne rozdzielenie jednorodnej ekonomicznie usługi na drobniejsze świadczenia.

Według Spółki, czynność przekazania narzędzi na rzecz kooperantów ma miejsce wyłącznie dlatego, żeby możliwa była realizacja usługi głównej, która polega na składaniu opraw przez kooperantów. Sama zatem czynność przekazania narzędzi z ekonomicznego punktu nie ma racji bytu.

Strona wskazuje, że umowy zawierane pomiędzy kooperantami a Spółką są umowami wzajemnymi wyłącznie na płaszczyźnie świadczenia głównego (składania opraw), a wynagrodzenie dotyczy wykonania jedynie tego świadczenia głównego. Dlatego, zdaniem Spółki, tut. Organ w sposób sztuczny wyróżnia w ramach głównego świadczenia wzajemnego poboczne świadczenia wzajemne, rozbijając tym samym jednorodność ekonomiczną świadczenia głównego.

Zdaniem Strony, taka wykładnia przepisów art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT nie byłaby w oczywisty sposób zgodna zarówno z intencją polskiego ustawodawcy, jak i przepisami unijnymi w zakresie podatku VAT.

Ponadto, Strona odwołuje się do powołanego we wniosku wyroku NSA z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. I FSK 1788/07, który wprawdzie dotyczy indywidualnej sprawy, jednak, zdaniem Spółki wszystkie istotne elementy stanu faktycznego były identyczne jak w przypadku Strony.

Spółka nie zgadza się ze stanowiskiem wskazanym w interpretacji indywidualnej dotyczącym art. 487 § 2 Kodeksu cywilnego, bowiem świadczeniami wzajemnymi w przedmiotowej sprawie są z jednej strony wykonane przez zleceniobiorcę usługi montażu, a z drugiej strony zapłata przez Spółkę wynagrodzenia za tę usługę. Przekazanie narzędzi nie ma charakteru jakiegokolwiek świadczenia na rzecz zleceniodawcy, stanowi jedynie czynność techniczną. Zleceniodawcy wykonują zleconą usługę po to by w zamian otrzymać wynagrodzenie, a nie po to, by wejść w posiadanie narzędzi.

Ponadto, Spółka uważa za bezzasadne stanowisko zawarte w interpretacji, iż stosunek prawny zawarty przez Spółkę nie jest związany z bezpośrednią płatnością, ale z uzyskiwaniem korzyści w postaci wypłaty niższego wynagrodzenia podwykonawcom.

Tym samym, Spółka wypłacając ,,niższe wynagrodzenie" nie odnosi korzyści. Zapłata odpowiada wartości wykonanej na rzecz Spółki usługi, a jego wysokość uwzględnia m. in. fakt, że zleceniobiorca nie poniósł kosztu zakupu narzędzi.

Odpowiedź na zarzuty:

W odpowiedzi na powyższe zarzuty tut. Organ zmienia swoje stanowisko zawarte w indywidualnej interpretacji z dnia 2 grudnia 2008 r. znak ILPP1/443-886/08-5/AI i stwierdza co następuje.

W oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Oznacza to, że opodatkowaniu co do zasady, podlegają czynności wykonane odpłatnie.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT), natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż ustawodawca zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT traktuje jako odpłatne świadczenie usług także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Z powyższych uregulowań wynika, iż usługą jest każde, co do zasady, odpłatne świadczenie, które nie jest dostawą towarów i które przejawia się tym, że świadczeniobiorca (konsument) odnosi choćby nawet potencjalną korzyść. Istotą stosunku świadczenia jest każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie jest dwustronnym stosunkiem prawnym i wymaga podmiotu pełniącego rolę odbiorcy (konsumenta świadczenia, nabywcy usługi) oraz podmiotu świadczącego (wykonującego czynności, świadczącego usługę).

Zatem, pojęcie świadczenia usług ma zatem bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłączenia działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest szersze również od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych, bowiem w definicji tej mieszczą się zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, tzw. kooperantami. Podmioty te w ramach realizacji umowy kooperacyjnej otrzymują zasadniczo od Wnioskodawcy części/materiały, z których składane są oprawy oświetleniowe oraz wykonywane elementy do nich. Możliwa jest jednak także opcja, w której części/materiały, z których składane są oprawy oświetleniowe oraz wykonywane elementy do nich są kupowane przez kooperantów od Spółki lub też od podmiotów trzecich.

Spółka przekazuje narzędzia i maszyny podwykonawcom do realizacji umowy. Przekazanie jest nieodpłatne i podlega zwrotowi w przypadku zaprzestania współpracy z danym podwykonawcą. Wykorzystanie narzędzi i maszyn będących własnością Spółki wpływa na ostateczną cenę usługi składania opraw oświetleniowych. Jeżeli wykonawca do wykonania takiej samej usługi wykorzystałby własne narzędzia i maszyny, wówczas jego wynagrodzenie należne od Spółki byłoby odpowiednio wyższe.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż czynności udostępniania narzędzi i maszyn podwykonawcom na rzecz zleceniobiorców nie można uznać za odpłatne świadczenie usług.

Przedmiotowe przekazanie stanowi bowiem element składowy współpracy stron i ma na celu umożliwienie podwykonawcy realizację zlecenia. Przekazanie narzędzi i maszyn jest składnikiem usługi głównej wkalkulowane w cenę wynagrodzenia.

W przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Zatem, przekazywanie narzędzi i maszyn przez Wnioskodawcę podwykonawcom nie jest odpłatnym świadczeniem usług. Tym samym czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Na zmienioną niniejszym aktem pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie z dnia 2 grudnia 2008 r. znak ILPP1/443-886/08-5/AI Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenie niniejszej odpowiedzi (art. 53 § 2 ww. ustawy) za pośrednictwem organu, który wydał interpretację (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY