Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy darowizna akcji i udziałów w spółkach dokonana przez osobę fizyczną na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej - darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?

sygnatura: IBPBII/1/436-35/08/MCZ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2009-02-19

słowa kluczowe:darowizna, fundusz inwestycyjny, podatek od spadków i darowizn, przedmiot opodatkowania

Wniosek ORD-IN: [ 1365 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana L.M. przedstawione we wniosku z dnia 03 grudnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 09 grudnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny udziałów i akcji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 grudnia 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny udziałów i akcji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujący zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która rozważa w chwili obecnej dokonanie darowizny w drodze zawarcia stosownej umowy posiadanych przez siebie walorów (akcji w spółkach, udziałów w spółkach z o.o.) do zamkniętego funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Darowizna taka jako świadczenie nieodpłatne nie będzie się wiązała z wyemitowaniem przez zamknięty fundusz inwestycyjny aktywów niepublicznych i wydaniem wnioskodawcy jakichkolwiek certyfikatów inwestycyjnych. Wnioskodawca nie uzyska zatem od zamkniętego funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych żadnego świadczenia o charakterze ekwiwalentnym. Właścicielem akcji i udziałów stanie się natomiast zamknięty funduszu inwestycyjny aktywów niepublicznych. W związku z tymi planowanymi działaniami pojawiło się pytanie o skutki podatkowe takich działań dla osoby fizycznej dokonującej darowizny w/w walorów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku od spadków i darowizn:

Czy darowizna akcji w spółkach, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością dokonana przez osobę fizyczną na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych powoduje powstanie po stronie osoby fizycznej - darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn...

W przekonaniu wnioskodawcy darowizna akcji czy udziałów w spółkach do zamkniętego funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych nie powoduje powstania po stronie osoby fizycznej - darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Wynika to z następujących okoliczności:

  1. zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn: ,,podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny. Dalej zgodnie z art. 5 ustawy ,,obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych".
  2. z analizy wyżej zacytowanych regulacji normatywnych wynika zatem, że umowa darowizny może rodzić skutki podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn jedynie w przypadku darowizny praw majątkowych (bo taki charakter posiadają akcje i udziały w spółkach) na rzecz osoby fizycznej. Nadto w przypadku zawarcia umowy darowizny podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem obowiązek podatkowy czyli powinność zapłaty podatku spoczywa wyłącznie na podmiocie uzyskującym przysporzenie majątkowe o charakterze darmnym, a zatem po stronie obdarowanego. Tymczasem w analizowanym przypadku wnioskodawca występował będzie nie jako obdarowany, a jako darczyńca, zaś darowizna zostanie dokonana na rzecz funduszu inwestycyjnego, który nie jest objęty zakresem ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z całą zatem pewnością na wnioskodawcy jako darczyńcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn, którego podstawę stanowiłaby umowa darowizny akcji i udziałów w spółkach na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych.
  3. analogiczne stanowisko (odnosząc się do tożsamej sytuacji tj. darowizny na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego) przyjmują także organy podatkowe np. Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2008 roku (IPPB2/436-230/08-2/AS) stwierdził, że ,,(...) podatkiem od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Czynności te zostały enumeratywnie wymienioneprzez ustawodawcę. Jak wynika z powołanego przepisu ustawodawca opodatkowania tym podatkiem ograniczył wyłącznie do nabycia rzeczy i praw majątkowych przez osoby fizyczne.

Reasumując należy stwierdzić, iż darowizny przekazane na rzecz innych podmiotów niż osoby fizyczne, tj. zamkniętego funduszu inwestycyjnego, nie podlegają ustawie o podatku od spadków i darowizn".

Zatem w przekonaniu wnioskodawcy wniesienie akcji w spółkach, udziałów w spółkach z o.o. do zamkniętego funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych nie będzie rodzić po stronie wnioskodawcy obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera definicji pojęcia ,,darowizna", dlatego należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Zgodnie z art. 888 § 1 ww. ustawy Kodeks cywilny przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Powyższe oznacza, że darowizna musi wzbogacić obdarowanego, a darczyńca nie może w zamian uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili darowizny ani w przyszłości.

Jak wynika z treści art. 1 ust. 1 pkt 2) ustawy o podatku od spadków i darowizn ustawodawca opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn ograniczył do nabycia własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej m.in. tytułem darowizny wyłącznie przez osoby fizyczne.

Wobec tego, biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, iż ewentualna darowizna (w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego) przekazana na rzecz innych podmiotów niż osoby fizyczne, w tym m.in. zamkniętego funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych, nie podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY