Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy istnieje możliwość zwolnienia Wnioskodawczyni z podatku od nabycia praw majątkowych?

sygnatura: ILPB2/436-121/08-4/AJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2009-02-12

słowa kluczowe:podatek od spadków i darowizn, przedmiot opodatkowania

Wniosek ORD-IN: [ 2096 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2008 r. (data wpływu 17 listopada 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 stycznia 2009 r. (data wpływu 02 lutego 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie utraty prawa do ulgi mieszkaniowej w przypadku zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia z opodatkowania darowizny mieszkania oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie przedmiotu opodatkowania.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym pismem z dnia 19 stycznia 2009 r. znak ILPB2/436-121/08-2/AJ, ILPB2/436-145/08-2/AJ wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia tego wniosku o własne stanowisko w sprawie oceny prawnej opisanych zdarzeń przyszłych.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 22 stycznia 2009 r., a w dniu 28 stycznia 2009 r. Zainteresowana uzupełniła wniosek jedynie w przedmiocie podatku od spadków i darowizn w zakresie utraty prawa do ulgi mieszkaniowej w przypadku zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Postanowieniem sądu z dnia 30 maja 2005 r. Wnioskodawczyni otrzymała spadek po matce zmarłej w dniu 11 grudnia 2003 r., w wysokości 1/3 części. Decyzją urzędu skarbowego z dnia 03 sierpnia 2005 r. Zainteresowana uzyskała ulgę w podatku od spadków i darowizn w wysokości 1/3 wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nie ujętej do podstawy opodatkowania w trybie art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Postanowieniem sądu rejonowego z dnia 13 grudnia 2006 r. dokonany został dział spadku po matce, w wyniku którego przyznane zostało Zainteresowanej wyłączne prawo do ww. lokalu mieszkalnego.

Wnioskodawczyni zamierza przekazać prawo do ww. lokalu w formie darowizny na rzecz córki. Zainteresowana będzie nadal zamieszkiwać w tym lokalu (akt darowizny nie będzie wiązał się ze zmianą przeze Nią miejsca zamieszkania).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy fakt ewentualnej darowizny ww. lokalu mieszkalnego przez Wnioskodawczynię na rzecz córki spowoduje utratę przyznanego prawa do ulgi w podatku od spadków i darowizn, w trybie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym w dniu przyznania tej ulgi, tj. 03 sierpnia 2005 r. i czy istnieje możliwość zapewnienia Zainteresowanej, że tej ulgi nie straci...

Zdaniem Wnioskodawczyni, fakt darowizny ww. lokalu mieszkalnego na rzecz córki, w sytuacji, w której nie zamierza Ona wyprowadzić się z tego lokalu i nadal będzie w nim zamieszkiwać nie powinien wpłynąć - zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn - na utratę prawa do ww. ulgi podatkowej.

Z ustnej, nie wiążącej informacji uzyskanej w urzędzie skarbowym wynika, że sam fakt dokonania takiej darowizny na rzecz córki spowoduje utratę prawa do przyznanej ulgi i obowiązek zapłaty podatku od 1/3 wartości lokalu według aktualnych cen rynkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629), do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

W myśl art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 142, poz. 1514 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. - podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej ,,podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. spadku.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej - nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

Stosownie do art. 16 ust. 2 powołanej ustawy ulga, o której mowa wyżej, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. nabywca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy;
  3. nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego;
  4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu;
  5. będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY