Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Opodatkowanie ewentualnej darowizny.

sygnatura: IBPB2/436-133/08/HS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2008-10-22

słowa kluczowe:darowizna, kredyt, spłata kredytu

Wniosek ORD-IN: [ 319 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 22 lipca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie sposobu opodatkowania ewentualnej darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie sposobu opodatkowania ewentualnej darowizny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 24 czerwca 2008r. na podstawie aktu notarialnego (umowa sprzedaży) wnioskodawca nabył mieszkanie jako jedyny właściciel. Pieniądze na zakup pochodziły z kredytu hipotecznego zaciągniętego przez wnioskodawcę i jego rodziców na podstawie umowy kredytu na cele mieszkaniowe. Kredyt spłacany będzie przez wnioskodawcę, z jego środków i za pośrednictwem jego rachunku bankowego. Do wniosku wnioskodawca dołączył kserokopię aktu notarialnego oraz umowę kredytu na cele mieszkaniowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanej powyżej sytuacji zaistnieje jakakolwiek darowizna ze strony rodziców wnioskodawcy dla niego lub odwrotnie... Jeżeli tak, to w jakiej wysokości...

Zdaniem wnioskodawcy w tym przypadku żadna darowizna nie występuje, a sprawa nie wymaga zgłoszenia urzędowi skarbowemu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.), podatkowi od spadkówi darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu. Umowa darowizny uregulowana jest w art. 888-902 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Najczęściej darowizna polega na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. W rozumieniu art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego darowizna jest umową, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Świadczenie darczyńcy jest bezpłatne wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Umowa darowizny ma charakter umowy zobowiązującej (konsensualnej) - do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia woli - jednostronnej, jako nie przynoszącej darczyńcy żadnej opłaty. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż to wnioskodawca będzie samodzielnie ponosił koszty kredytu na zakup mieszkania, którego jest wyłącznym właścicielem, spłacając go z własnych środków, zatem nie nastąpi bezpłatne przeniesienie środków z majątku rodziców na wnioskodawcę. Zważywszy na to, w przedmiotowej sprawie nie będzie miała miejsca darowizna ze strony rodziców na rzecz syna. Mając powyższe na uwadze, o ile rodzice wnioskodawcy nie będą faktycznie spłacać kredytu, poprzez przekazywanie wnioskodawcy środków pieniężnych gotówka bądź przelewem na rachunek - stanowisko wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Natomiast o tym czy w przedmiotowej sprawie doszłoby do darowizny ze strony wnioskodawcy na rzecz rodziców zdecydować winna treść zawartej umowy kredytu. Jeżeli ta umowa wskazuje wprost, że każdy z kredytobiorców zobowiązany jest do spłaty kredytu w określonej części, to spłata rat kredytu przez jednego z nich będzie każdorazowo traktowana jako darowizna na rzecz pozostałych (w określonej części). Natomiast jeżeli z umowy kredytu wynika, że kredytobiorcy zobowiązani są do spłaty kredytu solidarnie bez wskazywania w jakiej części każdy z nich winien spłacać kredyt, to spłacanie rat kredytu przez jednego z nich nie będzie traktowanej jako darowizna na rzecz pozostałych. Do wniosku dołączono umowę sprzedaży - akt notarialny z dnia 24 czerwca 2008r. oraz umowę kredytu na cele mieszkaniowe z dnia 18 czerwca 2008r. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przestawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY