Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy darowizna udziałów w spółce cywilnej spowoduje obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn?

sygnatura: ZM - 436/2/07

autor: Urząd Skarbowy w Grodzisku Wielkopolskim

data: 2007-06-04

słowa kluczowe:

Ze złożonego przez Podatnika wniosku wynika, iż Podatnik prowadzi działalność od marca 2003r. w formie spółki cywilnej, w skład której wchodzi trzech udziałowców. Spółka zamierza dokonać zmiany wspólników, która przebiegałaby dwuetapowo. W pierwszym etapie dotychczasowi wspólnicy darują część swoich udziałów swoim małżonkom , zwiększając liczbę udziałowców spółki do sześciu. Miesiąc później dotychczasowi wspólnicy darują resztę swoich udziałów swoim małżonkom, co oznacza całkowite wycofanie swoich udziałów w tej spółce przez dotychczasowych wspólników.

Zapytanie Podatnika dotyczy następującej kwestii: Czy w/w darowizna udziałów spowoduje obowiązek zapłaty podatku od od spadków i darowizn ?

W ocenie Podatnika taka darowizna będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn jeśli w terminie miesiąca od dokonaniania tej czynności powiadomią o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego składając formularz SD-Z1. Podatnik powołuje się przy tym na art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 142 , poz. 1514 ze zm.) zgodnie z którym zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowyh właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej ma być kolejno prowadzona w składzie 3-osobowym, 6-osobowym, 3-osobowym, przy czym zmiana wspólników na nastąpoć w wyniku darowizn udziałów na rzecz wspólmałżonków. Istotę spółki cywilnej regulują przepisy Kodeksu cywilnego ( art. 860-875 K.c. ). Spółka cywilna w rozumieniu art. 860 kodeksu cywilnego stanowi stosunek obligacyjny oparty na umowie, w której wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, przez działnie w sposób oznaczony, a w szczególności przez wniesienie wkładów. W czasie trwania spółki cywilnej jej majątek jest odrębny od majątku osobistego każdego ze wspólników i ma charakter współwłasności łącznej. Majątek ten stanowią rzeczy objęte umową (wniesione wkłady) lub nabyte na rzecz spółki w późniejszym okresie. Każdy wspólnik jest zatem współwłaścicielem majątku jako całości, jak też każdej rzeczy i praw tworzących tę całość. Współwłasność łączna oznacza niepodzielność majątku i tego konsekwencją jest jego nienaruszalność. To oznacza, że wspólnik nie może rozporządzić ani udziałem w tym majątku, ani udziałem w poszczególnych jego składnikach ( art. 863 § 1 kodeksu cywilnego ), np.w drodze darowizny. Ustanie zasady niepodzielności oraz nieoznaczenia wysokości wkładów, następuje w odniesieniu do konkretnego wspólnika dopiero z chwilą jego wystąpienia ze spółki, a w stosunku do wszystkich wspólników z chwilą rozwiązania spółki.

Z powyższego wynika, iż do momentu rozwiązania spółki nie może żaden ze wspólników rozporządzić swoim udziałem stanowiącym majątek spółki poprzez darowiznę na rzecz każdego małżonka wspólników.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY