Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy od otrzymanej kwoty odszkodowania za stratę poniesioną w następstwie niezgodnego z prawem przejęcia na własność państwa przedsiębiorstwa, powinien być zapłacony podatek od spadku ?

sygnatura: IV-4310-5/06

autor: Urząd Skarbowy Łódź-Polesie

data: 2007-02-20

słowa kluczowe:

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.11.2006 r. (uzupełnionym w dniu 06.12.2006 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie dot. opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odszkodowania za stratę poniesioną w następstwie niezgodnego z prawem przejęcia na własność Państwa przedsiębiorstwa pn." XXX ", postanawia uznać Pani stanowisko - za prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 22.11.2006 r. uzupełnionym o dodatkowy materiał w dniu 05.12.2006 r. i własne stanowisko w sprawie w dniu 06.12.2006 r. , zwróciła się Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i załączonych w sprawie kserokopii dokumentów wynika, że na mocy orzeczenia nr 9 z dnia 24.12.1949 r. wydanego przez Ministra Handlu Wewnętrznego doszło - na skutek wszczętego postępowania nacjonalistycznego - do przejęcia na własność Państwa przedsiębiorstwa " XXX ".Decyzją z dnia 18.05.2004 r. Minister Gospodarki i Pracy stwierdził nieważność w/w orzeczenia, wydanego z naruszeniem art. 156 § Kodeksu postępowania administracyjnego.Powołując się na powyższą decyzję Kazimierz K- jeden ze spadkobierców - wnioskiem z dnia 04.08.2004 r. zwrócił się do Ministra Gospodarki i Pracy o wypłatę odszkodowania z tytułu szkody poniesionej na mieniu w/w przedsiębiorstwa.W trakcie postępowania administracyjnego z wnioskiem odszkodowawczym wystąpiła Pani i pozostali spadkobiercy.Decyzją z dnia 22.06.2006 r. Minister Gospodarki ustalił wysokość odszkodowania w kwocie 1.203.938,00 zł - udział przypadający na Panią wyniósł 16.721,00 zł.Następnie decyzją z dnia 20.07.2006 r. Minister Gospodarki - działając na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. - stwierdził z Urzędu nieważność powyższej decyzji i na podstawie art. 160 k.p.a. - ustalił odszkodowanie w wysokości 1.200.326,00 zł - udział przypadający na Panią wyniósł 16.671,00 zł

W tym stanie faktycznym zwróciła się Pani z zapytaniem, czy od otrzymanej kwoty odszkodowania powinna Pani zapłacić podatek od spadków i darowizn, zajmując stanowisko, że w/w kwota odszkodowania nie podlega opodatkowaniu w/w podatkiem.Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie po sprawdzeniu dyspozycji wynikających z przepisów art. 14 a § 1 i § 2 wyżej cytowanej ustawy - Ordynacja podatkowa, udziela poniższej interpretacji :

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP, m.innymi tytułem dziedziczenia. Rozpatrywane roszczenie o odszkodowanie, o którym mowa w przepisie art. 160 k.p.a. jest prawem majątkowym, jednakże w przedmiotowej sprawie realizacja tego prawa przez spadkobierczynię po zmarłym Janie K. - Jolantę S. nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn.W dniu śmierci Jana K. nie przysługiwało mu prawo majątkowe w postaci skutecznego roszczenia o odszkodowanie, o którym mowa w art. 160 k.p.a. - w dacie jego śmierci takie prawo nie istniało. Powstało ono skutecznie w związku z uprawomocnieniem się decyzji Ministra Gospodarki z dnia 18.05.2004 r. nr XXX stwierdzającej nieważność orzeczenia nr 9 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 24.12.1949 r. Dopiero ta decyzja z dnia 18.05.2004 r. stała się podstawą do dochodzenia odszkodowania, o którym mowa w art. 160 k.p.a.Tym samym, jakkolwiek roszczenie o odszkodowanie ma charakter prawa majątkowego, spadkobierczyni Pani Jolanta S. nie odziedziczyła tego prawa majątkowego. Nie przysługiwało ono bowiem spadkodawcy w dniu jego śmierci, nie mogło więc wchodzić w skład masy spadkowej. Mimo to, że Pani Jolanta S. realizowała prawo majątkowe jako następca prawny po Janie K., nie można uznać, że nabyła je w drodze spadkobrania. Prawo to powstało dopiero w roku 2004, a więc po śmierci potencjalnie uprawnionego Jana K. i tym samym nie może stanowić przedmiotu spadku ( dziedziczenia ).

Niniejsze postanowienie odnosi się wyłącznie do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 22.11.2006 r. i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Zgodnie z art. 14 b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe do czasu jej zmiany lub uchylenia w trybie określonym w art. 14b § 5 w/w ustawy - Ordynacja podatkowa.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY