Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W maju 2006 r. została zawarta umowa sponsoringu pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym, zwana dalej Towarzystwem a Podatnikiem występującym w umowie jako Obdarowanym. Zgodnie z treścią umowy Towarzystwo przekazało Obdarowanemu kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup roweru dla syna obdarowanego. W zamian za przekazaną kwotę Obdarowany zobowiązuje się do udostępnienia Towarzystwu dokumentacji zdjęciowej z trasy rowerowej oraz reportażu.Podatnik stoi na stanowisku iż otrzymana od Towarzystwa kwota 6.000 zł stanowi darowiznę dla jego syna i syn jest zobowiązany do zapłaty podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

sygnatura: IV-434/25/07/BA/EL

autor: Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście

data: 2007-02-12

słowa kluczowe:

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983r o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) zwanej w dalszej części ,,ustawą", podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny. Pojęcie darowizn o której mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn zostało zdefiniowane w art. 888 kodeksu cywilnego, który stanowi, że przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Zasadniczą cechą darowizny jest jej nieodpłatność, co oznacza, że zobowiązanym staje się tylko darczyńca, podczas gdy obdarowany nie jest zobowiązany do żadnego ekwiwalentu, świadczenia względem darczyńcy ani żadnej innej osoby przez niego wskazanej. Na podstawie art. 983 kodeksu cywilnego darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, a nie świadczenia, którego to zwrotu użył ustawodawca w art. 888 kc. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że obdarowany zobowiązał sie do przekazania zdjęć i reportażu z trasy rowerowej pielgrzymki. W przedmiotowej sprawie mamy zatem do czynienia ze świadczeniem wzajemnym, wobec czego nie można potraktować zawartej umowy sponsoringu jako umowy darowizny. W świetle przytoczonych przepisów kodeksu cywilnego i przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stanowisko podatnika zaprezentowane w złożonym wniosku, iż przedmiotowa umowa sponsoringu podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn jest nieprawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 kwoty uzyskane z tytułu umowy sponsoringu stanowią dla Obdarowanego przychód z innych źródeł i w myśl art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby prawne dokonujące powyższych wypłat zobowiązane są sporządzić informację o wysokości uzyskanych przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY