Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy darowizna udziałów dokonana przez wnioskodawcę na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego spowoduje opodatkowanie jego osoby (jako darczyńcy) podatkiem od spadków i darowizn?

sygnatura: IBPBII/1/436-46/10/AŻ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2010-05-12

słowa kluczowe:darowizna, fundusz inwestycyjny, przedmiot

Wniosek ORD-IN: [ 927 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 09 lutego 2010r. (data wpływu do tut. Biura - 15 lutego 2010r.), uzupełnionym w dniu 06 kwietnia 2010r. oraz 23 kwietnia 2010r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny udziałów na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny udziałów na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego.

Z uwagi na stwierdzone braki formalne, pismem z dnia 30 marca 2010r. znak: IBPB II/1/439-46/10/AŻ, IBPB II/2/415-192/10/ŁCz wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wniosek uzupełniono w dniu 06 kwietnia 2010r. poprzez wniesienie brakującej opłaty oraz w dniu 23 kwietnia 2010r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest właścicielem udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca posiada status polskiego rezydenta podatkowego.

W przyszłości wnioskodawca zamierza przekazać posiadane udziały w formie darowizny, dokonanej w formie aktu notarialnego, na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego działającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546). W chwili darowizny wnioskodawca będzie właścicielem części certyfikatów inwestycyjnych w zamkniętym funduszu inwestycyjnym.

W związku z darowizną wnioskodawca nie otrzyma żadnego świadczenia ani ekwiwalentu takiego świadczenia od zamkniętego funduszu inwestycyjnego. W szczególności zamknięty fundusz inwestycyjny nie wyemituje na jego rzecz żadnych nowych certyfikatów inwestycyjnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie :

Czy darowizna udziałów dokonana przez wnioskodawcę na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego spowoduje opodatkowanie jego osoby (jako darczyńcy) podatkiem od spadków i darowizn...

W opinii wnioskodawcy, darowizna udziałów do zamkniętego funduszu inwestycyjnego nie powoduje powstania po jego stronie jako darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

Wnioskodawca przywołał treść art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, wskazując, iż z analizy powyższych przepisów wynika, że umowa darowizny może rodzić skutki podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn jedynie w przypadku darowizny rzeczy lub praw majątkowych na rzecz osoby fizycznej. W rozważanym przypadku darowizna będzie dokonana przez wnioskodawcę na rzecz funduszu inwestycyjnego. Oznacza to, że planowana darowizna nie powinna wywoływać skutków w zakresie podatku od spadków i darowizn. Dodatkowo, obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn spoczywa wyłącznie na obdarowanym. Tymczasem, w analizowanym przypadku wnioskodawca będzie występował nie w charakterze obdarowanego lecz darczyńcy, a więc obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn nie będzie ciążył na jego osobie. Z kolei darowizna w postaci udziałów zostanie dokonana na rzecz funduszu inwestycyjnego, który nie jest objęty zakresem ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Reasumując wnioskodawca stwierdził, iż darowizny przekazane na rzecz podmiotów innych niż osoby fizyczne, w tym na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W konsekwencji, przekazanie przez wnioskodawcę udziałów na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego na podstawie umowy darowizny nie będzie rodzić po stronie wnioskodawcy obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Na poparcie swojego stanowiska wnioskodawca przywołał interpretacje indywidualne Ministra Finansów: z dnia 17 kwietnia 2009r. znak: IBPB II/1/436-26/09/MZ; z dnia 19 lutego 2009r. znak: IBPB II/1/436-35/08/MCZ oraz z dnia 8 września 2008r. znak: IPPB2/436-230/08-2/AS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska wnioskodawcy w zakresie podatku od spadku i darowizn. W pozostałym zakresie wniosku sprawa zostanie rozstrzygnięta odrębną interpretacją.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 93, poz. 768) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  1. dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego;
  2. darowizny, polecenia darczyńcy;
  3. zasiedzenia;
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Z kolei zgodnie z art. 5 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia ,,darowizna", dlatego należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Formę organizacyjną i zasady działania funduszy inwestycyjnych określają przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.). Stosownie do art. 3 ust. 1 tej ustawy fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że wnioskodawca (osoba fizyczna) zamierza przekazać w drodze darowizny udziały na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego. Zdaniem wnioskodawcy umowa darowizny może rodzić skutki podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn jedynie w przypadku darowizny praw majątkowych na rzecz osoby fizycznej. Natomiast darowizna zostanie dokonana na rzecz funduszu inwestycyjnego, który nie jest objęty zakresem ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że jak wynika z treści art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, ustawodawca opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn ograniczył do nabycia własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. tytułem darowizny wyłącznie przez osoby fizyczne.

Wobec tego, biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, iż darowizna (w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego) przekazana na rzecz innych podmiotów niż osoby fizyczne, w tym m.in. na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego, nie podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn. Ponadto, zgodnie z uregulowaniami powołanej ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na obdarowanym a nie na darczyńcy.

Powyższe oznacza, że po stronie wnioskodawcy nie powstanie z tytułu przeprowadzonej w przyszłości darowizny obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się natomiast do wskazanych przez wnioskodawcę, interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące przy wydaniu przedmiotowej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY