Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy przekazanie przez Kółko Rolnicze, aktem darowizny, nieruchomości Ochotniczej Straży Pożarnej rodzi obowiązek zapłaty podatku od tej darowizny?

sygnatura: IBPBII/1/436-132/10/MCZ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2010-09-13

słowa kluczowe:darowizna, nieruchomości, umowa darowizny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 02 czerwca 2010r. (data wpływu do tut. Biura - 04 czerwca 2010r.), uzupełnionym w dniu 13 i 16 sierpnia 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04 czerwca 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny nieruchomości.

Z uwagi na stwierdzone braki formalne, pismem z dnia 04 sierpnia 2010r. Znak: IBPP3/443-399/10/PH i Znak: IBPB II/1/436-132/10/MCZ, wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wniosek uzupełniono w dniu 13 i 16 sierpnia 2010r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Nieruchomość zabudowana składająca się z działki 6.459 m2 i budynku magazynowo-biurowego parterowego o pow. 242 m2 jest własnością kółka rolniczego - wnioskodawcy.

Nieruchomość tę wnioskodawca chce przekazać aktem darowizny ochotniczej straży pożarnej.

Ponieważ wnioskodawca obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej na walnym zebraniu kółka rolniczego uchwalono, aby w formie darowizny przekazać grunt i budynek ochotniczej straży pożarnej, a kółko rolnicze przeznaczyć do likwidacji. Członkowie kółka rolniczego w 100% należą do ochotniczej straży pożarnej. Strażacy chcą zagospodarować budynek do swoich potrzeb, a grunt przeznaczyć na place ćwiczeń i umożliwić młodzieży grę w piłkę nożną na utworzonym boisku.

W uzupełnieniu wniosku wnioskodawca wskazał, iż nieruchomość składającą się z działki 6.459 m2 i budynku magazynowo-biurowego parterowego o pow. 242 m2, kupił od osób fizycznych na podstawie aktu notarialnego z dnia 20 grudnia 1967r. oraz, że wniosek sporządzono w dniu 02 czerwca 2010r.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przekazanie przez kółko rolnicze, aktem darowizny, gruntu z budynkiem magazynowo-biurowym ochotniczej straży pożarnej rodzi obowiązek zapłaty podatku od tej darowizny...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie przez kółko rolnicze aktem darowizny nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo-biurowym ochotniczej straży pożarnej jest zwolnione z podatku od darowizny na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska wnioskodawcy w zakresie podatku od spadków i darowizn. W pozostałym zakresie, tj. w zakresie podatku od towarów i usług, wniosek rozstrzygnięto odrębną interpretacją indywidualną.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej ,,podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny.

Jak z powyższego przepisu wynika, podatkiem od spadków i darowizn opodatkowane jest nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie przez osoby fizyczne. A zatem opodatkowaniu tym podatkiem nie podlegają darowizny otrzymane przez inne podmioty niż osoby fizyczne np. przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Skoro w świetle przepisów powołanej ustawy o podatku od spadków i darowizn osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej w ogóle nie są podmiotem podlegającym uregulowaniom tej ustawy, to przekazanie przez kółko rolnicze aktem darowizny nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo-biurowym ochotniczej straży pożarnej - innemu podmiotowi niż osobie fizycznej, nie może być zwolnione z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, bowiem nabycie tytułem ww. darowizny nie podlega w ogóle regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Wobec powyższego stanowisko wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY