Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy w przypadku zwrócenia nieruchomości rodzicom w formie darowizny Zainteresowana będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w związku ze zbyciem (nieodpłatnym) nieruchomości przed upływem 5 lat, czy też powyższa czynność będzie podlegała wyłącznie ustawie o podatku od spadków i darowizn, a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 2 ust. 1 pkt 3 nie będzie miała zastosowania?

sygnatura: ILPB2/436-161/10-4/AJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2010-10-26

słowa kluczowe:darowizna, nieruchomości, zwolnienie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2010 r. (data wpływu 22 lipca 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 października 2010 r. (data wpływu 11 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania umowy darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie nieodpłatnego zbycia nieruchomości oraz podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania umowy darowizny.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 29 września 2010 r. nr ILPB2/415-886/10-2/AJ, ILPB2/436-161/10-2/AJ Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Zainteresowaną do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawczynię, iż nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Poinformowano także, że wniosek będzie podlegał rozpatrzeniu jedynie w zakresie tego podatku w stosunku do którego zostaną uzupełnione braki formalne, w pozostałej zaś części wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Pouczono również Zainteresowaną, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 29 września 2010 r., (skutecznie doręczono dnia 6 października 2010 r.), zaś w dniu 11 października 2010 r. Zainteresowana uzupełniła ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego - 8 października 2010 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 21 kwietnia 2010 r. Wnioskodawczyni otrzymała od rodziców darowiznę w postaci nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym objętej wspólnością ustawową małżeńską rodziców.

Brat Zainteresowanej dowiedziawszy się o przepisaniu domu na Nią kategorycznie się temu sprzeciwił.

W związku z zaistniałą sytuacją, Zainteresowana chce otrzymaną darowiznę przenieść z powrotem na własność rodziców (zwrócić im) również w formie darowizny.

Zainteresowana chciałaby stosowną umowę zawrzeć jak najszybciej, aby uniknąć dalszych sporów z bratem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku zwrócenia nieruchomości rodzicom w formie darowizny Zainteresowana będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w związku ze zbyciem (nieodpłatnym) nieruchomości przed upływem 5 lat, czy też powyższa czynność będzie podlegała wyłącznie ustawie o podatku od spadków i darowizn, a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 2 ust. 1 pkt 3 nie będzie miała zastosowania...

Tut. Organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące podatku od spadków darowizn.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w dniu 26 października 2010 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPB2/415-886/10-4/AJ.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku darowizny nieruchomości ,,z powrotem" na rodziców Wnioskodawczyni w okresie około 6 miesięcy od jej otrzymania w sprawie będą miały zastosowanie wyłącznie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, a na mocy art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedmiotowa ustawa nie będzie miała w sprawie zastosowania.

Jedynym podatkiem jakim objęta będzie czynność darowizny nieruchomości na rzecz rodziców Zainteresowanej wynika z ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej ,,podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny.

Stosownie do art. 5 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje - przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 9.637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

W myśl art. 14 ust. 2 ww. ustawy zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Natomiast stosownie do przepisu art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy a od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
  2. udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 (t. j. 9.637 zł) - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych dokonać należy na formularzu SD-Z2 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1762 ze zm.).

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 ww. ustawy). Stosownie do art. art. 4a ust. 4 ww. ustawy obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

  1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
  2. gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Wyżej wymienione zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa (art. 4 ust. 4 cyt. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż w dniu 21 kwietnia 2010 r. Wnioskodawczyni otrzymała od rodziców darowiznę w postaci nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym objętej wspólnością ustawową małżeńską rodziców.

Zainteresowana chce przedmiotową nieruchomość przenieść z powrotem na własność rodziców (zwrócić im) również w formie darowizny.

Ponieważ przedmiotem darowizny będzie nieruchomość, darowizna zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, gdyż przeniesienie własności nieruchomości dla swej ważności wymaga zachowania takiej formy (art. 158 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Wobec tego, w świetle art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 4a ust. 1 nie będzie uzależnione od zgłoszenia przez podatnika darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Na mocy art. 4a ust. 4 pkt 2 obowiązek ten został bowiem wyłączony w sytuacji, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego; zgłoszenia tego dokona bowiem notariusz.

Reasumując, stwierdzić należy, że opisana we wniosku darowizna dokonana przez Wnioskodawczynię na rzecz rodziców, zawarta w formie aktu notarialnego będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, ale jednocześnie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ww. ustawy.

Ponadto, należy wskazać, że dokument dołączony przez Wnioskodawczynię do wniosku nie podlegał analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY