Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

skutki podatkowe darowizny składników majątku przez osobę fizyczną na rzecz spółki osobowej

sygnatura: IBPBII/1/436-349/13/MCZ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-03-20

słowa kluczowe:darowizna, podatek od spadków i darowizn, spółka osobowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 grudnia 2013 r. (data wpływu do Biura - 20 grudnia 2013 r.), uzupełnionym 7 marca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącym podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny składników majątku przez osobę fizyczną na rzecz Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2013 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny składników majątku przez osobę fizyczną na rzecz Spółki.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z 21 lutego 2014 r. znak: IBPB I/1/415-1276/13/AP, znak: IBPB II/1/436-349/13/MCZ oraz znak: IBPB II/1/436-350/13/MCZ wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 7 marca 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski. W związku z tym podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W chwili obecnej Wnioskodawca rozważa dokonanie darowizny składników majątku, tj. praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej na rzecz innej polskiej spółki osobowej (dalej: ,,Spółka"). Darowizna nastąpi w 2013 r.

W zamian za dokonanie darowizny Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki żadnego świadczenia, w szczególności nie otrzyma zapłaty za składniki majątku ani udziałów w Spółce. Ponadto, w związku z otrzymaniem darowizny Spółka nie będzie ani teraz, ani w przyszłości zobowiązana do dokonania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Wnioskodawcy - jako darczyńcy.

Wraz z darowizną na obdarowanego nie przejdą żadne ciężary i obowiązki.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że posiada (posiadał) status akcjonariusza w Spółce komandytowo-akcyjnej, a wskazana darowizna dotyczyła darowizny na rzecz Spółki komandytowo-akcyjnej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dokonanie darowizny składników majątku do Spółki, spowoduje u Wnioskodawcy powstanie obowiązku podatkowego w podatku w podatku od spadków i darowizn...

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie darowizny składników majątku do Spółki, nie spowoduje u Wnioskodawcy (darczyńcy) powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu podlega m.in. nabycie przez osoby fizyczne w drodze darowizny własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei z art. 5 ww. ustawy obowiązek podatkowy w takiej sytuacji ciąży na obdarowanym.

W przedmiotowej sprawie obdarowanym nie będzie osoba fizyczna, lecz Spółka osobowa jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a zatem przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w ogóle nie znajdą zastosowania.

Dodatkowo, skoro obowiązek podatkowy w przypadku podatku od spadków i darowizn ciąży na obdarowanym, to -- niezależnie od statusu prawnego obdarowanego -- Wnioskodawca jako darczyńca, nie będzie zobowiązany do jego odprowadzenia.

W konsekwencji na gruncie podatku od spadków i darowizn dokonanie darowizny składników majątku na rzecz Spółki nie będzie skutkowało konsekwencjami podatkowymi po stronie Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od spadków i darowizn. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - tytułem m.in. darowizny.

Jako, że przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia ,,darowizna" należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

Na podstawie art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Celem darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważną, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Nie stanowią darowizny przysporzenia w wypadkach, gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami Kodeksu cywilnego.

Stosownie do art. 5 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

W myśl przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, określając przedmiot opodatkowania (nieodpłatne nabycie majątku) ustawodawca wprowadził tylko jedno ograniczenie, co do zakresu podmiotowego ustawy, a mianowicie objął podatkiem tylko te przypadki, w których nabycie następuje przez osobę fizyczną. W konsekwencji, w przypadku nabycia tytułem darmym, opodatkowaniu podlegają wszystkie dopuszczalne w świetle prawa umowy darowizny, pod warunkiem, że obdarowanym będzie osoba fizyczna.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jako osoba fizyczna, rozważa dokonanie darowizny składników majątku, tj. praw i obowiązków wspólnika w Spółce osobowej na rzecz innej polskiej Spółki osobowej. Darowizna nastąpi w 2013 r. Wnioskodawca posiada (posiadał) status akcjonariusza w Spółce komandytowo-akcyjnej, a wskazana darowizna dotyczyła darowizny na rzecz Spółki komandytowo-akcyjnej. W zamian za dokonanie darowizny Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki żadnego świadczenia, nie otrzyma zapłaty za składniki majątku ani udziałów w Spółce. Ponadto w związku z otrzymaniem darowizny Spółka nie będzie ani teraz, ani w przyszłości zobowiązana do dokonania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Wnioskodawcy - jako darczyńcy. Wraz z darowizną na obdarowanego nie przejdą żadne ciężary i zobowiązania.

Zatem stronami umowy będą - osoba fizyczna jako darczyńca oraz Spółka osobowa jako obdarowany.

Wobec tego, biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, iż darowizna (w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego) przekazana na rzecz innych podmiotów niż osoby fizyczne, np.: na rzecz Spółki osobowej będącej Spółką komandytowo-akcyjną, nie podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn. Ponadto, zgodnie z uregulowaniami powołanej ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na obdarowanym a nie na darczyńcy.

Powyższe oznacza, że po stronie Wnioskodawcy nie powstanie z tytułu dokonanej darowizny składników majątku na rzecz Spółki obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY