Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Kwestia opodatkowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazywanych zainteresowanym w związku z organizowanym przetargiem.

sygnatura: IS.IX/3-443/13/07

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie

data: 2007-04-17

słowa kluczowe:opodatkowanie, specyfikacja, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 15.01.2007r. znak: PUS.II/443/1/2007/MM w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy podatku od towarów i usług w przedmiocie opodatkowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazywanych zainteresowanym w związku z organizowanym przetargiem, uznając stanowisko przedstawione przez Stronę we wniosku za nieprawidłowe.

W dniu 23.10.2006 r. do Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wpłynął wniosek (z dnia 18.10.2006 r.) szpitala o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Strona zwróciła się z pytaniem, czy przekazanie zainteresowanym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w związku z organizowanym przetargiem, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przedstawiając swoje stanowisko w sprawie Strona wyraziła przekonanie, iż do opłaty za specyfikacje istotnych warunków zamówienia nie należy, na wystawionej fakturze, doliczać podatku VAT.

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, udzielając interpretacji w przedmiotowej sprawie wydał postanowienie z dnia 15.01.2007 r. znak: PUS.II/443/1/2007/MM, w którym uznał stanowisko Strony za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji interpretacji podatkowej udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, stwierdza, że wyrażone przez Stronę, we wniosku, stanowisko jest nieprawidłowe. Podstawą takiego rozstrzygnięcia są następujące okoliczności faktyczne i prawne:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 przytoczonej ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług, stosownie do art. 8 ust.1 omawianej ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

    1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
    2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
    3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Takie skonstruowanie zakresu czynności opodatkowanych doprowadzić ma do realizacji zasady powszechności opodatkowania. Zorganizowanie dla własnych potrzeb przetargu związane jest z obowiązkiem przedstawienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co wynika z regulacji zawartych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.). Z art. 42 ust. 2 przytoczonej ustawy wynika, że opłata, jakiej można żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania. Treść powołanego przepisu zawiera jedynie wskazówki co do ustalenia ceny za materiały, stanowiąc o braku możliwości zawarcia w tej cenie zysku. Zamawiający może natomiast ustalić cenę za specyfikacje na poziomie niższym, niż wynika to ze sporządzonej kalkulacji kosztów lub w ogóle nie pobierać opłaty. Ustawowo zabezpieczona została zatem tylko górna granica ustalania tej opłaty.

Strona przekazuje oferentom specyfikacje przetargowe za wynagrodzeniem, wobec tego, w realizacji tej czynności spełnione zostają przesłanki art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako świadczenie usług.

We wniosku Strona przedstawiła, iż czynność odpłatnego przekazania oferentom dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonywana jest jako czynność objęta zakresem statutowej Jej działalności, i należy ją sklasyfikować, jako usługi świadczone przez szpitale (PKWiU 85.11.1). Taką interpretację otrzymała z Urzędu Statystycznego w Łodzi. Zaznaczyć jednak należy, że klasyfikacja ta nie przesądza o zwolnieniu czynności odpłatnego przekazywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia od podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod pozycją 9 załącznika wymienione zostały usługi objęte symbolem PKWiU ex 85, tj. usługi w zakresie ochrony zdrowie i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2). Z zapisu takiego wynika, że zwolnione od podatku od towarów i usług są wyłącznie usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, a nie wszelka działalność jaką prowadzi jednostka świadcząca tego typu usługi. Zwolnienie to jest bowiem zwolnieniem przedmiotowym, a nie podmiotowym.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej okoliczności faktyczne i prawne stwierdzić należy, że przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest świadczeniem usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, przy czym stawka podatkowa wynosi w tym przypadku 22%, co wynika z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan prawny Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, za zasadne uznał dokonanie z urzędu zmiany postanowienia wydanego w przedmiotowej sprawie przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie i wydanie, stosownie do postanowień art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY