Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować do usług najmu pomieszczeń m.in. sali gimnastycznej oraz boiska sportowego na cele rekreacyjno- sportowe ?

sygnatura: PP1/443-187/06

autor: Izba Skarbowa w Kielcach

data: 2007-02-08

słowa kluczowe:stawki podatku, wynajem obiektów sportowych

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15, na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, znak: OG-005/156/2006/PP/443-75/82/06 z dnia 07.11.2006 r., sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dotyczących - Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach odmawia zmiany udzielonej interpretacji.

Wnioskiem z dnia 23.08.2006 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach o dokonanie pisemnej interpretacji w sprawie określenia wysokości stawki podatku VAT przy świadczeniu usług najmu pomieszczeń - między innymi sali gimnastycznej oraz boiska sportowego na cele rekreacyjno-sportowe, na rzecz: osób prywatnych, które we własnym zakresie uprawiają sport (gra w siatkówkę, aerobik), podmiotów gospodarczych na finansowane z funduszu socjalnego zajęcia rekreacyjne dla własnych pracowników, klubów sportowych na treningi dla młodzieży (piłka nożna, karate).

W złożonym wniosku podano, iż Wnioskodawca, który jest jednostką budżetową Gminy świadczącą usługi edukacyjne w ramach zadań własnych gminy i powiatu Kielce, dodatkowo świadczy również usługi najmu sali gimnastycznej oraz boiska sportowego na cele rekreacyjno-sportowe. Wynajem nie ma charakteru komercyjnego, natomiast wpływy z najmu, Szkoła przeznacza na dofinansowanie działalności statutowej, zgodnie ze stosowną Uchwałą Rady Miejskiej.

Do zapytania Podatnik dołączył pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi. Z przedstawionej opinii Urzędu Statystycznego z dnia 20.07.2006 r., znak: OK-5672/KU-3833/2006 wynika, że usługi wynajmu pomieszczenia sali gimnastycznej oraz terenu boiska szkolnego na cele rekreacyjno-sportowe, świadczone na podstawie umowy najmu całości lub części obiektu sportowego, m. in.: osobom prywatnym, które we własnym zakresie odbywają zajęcia sportowe (aerobik, siatkówka), podmiotom gospodarczym, które finansują zajęcia sportowe dla własnych pracowników oraz klubom sportowym na treningi piłki nożnej, karate zostały zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 70.20.12-00.00 ?Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, na własny rachunek?.

Wątpliwości Jednostki dotyczą prawidłowości dokonanego przez Urząd Statystyczny zaklasyfikowania świadczonych przez Szkołę usług oraz, z uwagi na różnorodność stanowisk poszczególnych Urzędów Skarbowych - właściwej, dla usługi stawki podatku VAT.

W ocenie Strony, świadczone usługi należą do PKWiU - 92.61.10-00.00 ?Usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych? i zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podlegają stawce podatku VAT w wysokości 7%. Zdaniem Wnioskodawcy posiadana opinia Urzędu Statystycznego w Łodzi jest rozbieżna z klasyfikacjami dotyczącymi tego samego rodzaju usług wydawanymi wcześniej przez Urząd Statystyczny dla innych jednostek. Strona powołała się przy tym na zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, interpretacje przepisów dokonane m.in. przez Urząd Skarbowy w Nowym Sączu w dniu 02.06.2004 r. interpretacja, znak: PP/443/13/04 oraz Urząd Skarbowy w Rybniku z dnia 10.05.2004 r., znak: PP/443/014/04, w których przytoczone zostały inne opinie Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Dlatego też, ze względu na w/w interpretacje jak również w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5.11.2002 r. w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 87) z którego wynika, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów, Szkoła świadczone przez siebie usługi najmu boiska i sali gimnastycznej klasyfikowała do PKWiU - 92.61.10-00.00 ?Usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych? i opodatkowywała 7% stawką VAT.

W dniu 07.11.2006 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wydał postanowienie znak: OG-005/156/2006/PP/443-75/82/06 w którym stwierdził, że przedstawione przez Stronę we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że świadczone przez Szkołę usługi wynajmu pomieszczenia sali gimnastycznej oraz terenu boiska szkolnego na cele rekreacyjno-sportowe, świadczone na podstawie umowy najmu całości lub części obiektu sportowego, zaklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi do grupowania PKWiU 70.20.12-00.00 ?Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, na własny rachunek? podlegają, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu 22% stawką podatku VAT.

Na powyższe postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w sprawie udzielonej interpretacji Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 złożył zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach.

W złożonym zażaleniu poszerzono stan faktyczny przedstawiony we wniosku Podatnika o informację, iż w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zaliczono świadczone usługi do grupowania PKWiU 70.20.12-00.00 ?Usługi wynajmowania lub dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, stanowiących majątek własny? i w odniesieniu do nich stosowana jest 22% stawka podatku VAT.

Poinformowano również o ponownym wystąpieniu do Urzędu Statystycznego w Łodzi o zajęcie stanowiska w sprawie.

Składając zażalenie Podatnik wniósł o zmianę postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza, że brak jest podstaw do zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach.

W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług szczególną rolę odgrywają klasyfikacje statystyczne. Konieczne jest, bowiem zidentyfikowanie towaru czy też usługi. Zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), towary i usługi będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku, chyba, że w przepisach wykonawczych albo w ustawie wprost określono inną stawkę.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy. Przy czym zarówno towary jak i usługi (z wyjątkiem usług elektronicznych) identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej, o czym stanowi art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 powołanej ustawy o VAT.

Do właściwego zakwalifikowania towaru zobowiązany jest podatnik, przy czym w razie wątpliwości może on zwrócić się do organu statystycznego, który wydaje właściwą opinię klasyfikacyjną. Opinia, co do zakwalifikowania określonego towaru do określonej pozycji klasyfikacji wydana przez uprawniony organ statystyczny jest podstawowym dowodem w sprawie zaklasyfikowania statystycznego.

Wnioskodawca występując do Urzędu Skarbowego przedstawił opinię wydaną przez Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, znak: OK-5672/KU-3833/2006 z dnia 20.07.2006 r., z której wynikało, iż usługa wynajmu pomieszczenia sali gimnastycznej oraz terenu boiska szkolnego na cele rekreacyjno-sportowe, świadczone na podstawie umowy najmu całości lub części obiektu sportowego, m. in.: osobom prywatnym, które we własnym zakresie odbywają zajęcia sportowe (aerobik, siatkówka), podmiotom gospodarczym, które finansują zajęcia sportowe dla własnych pracowników oraz klubom sportowym na treningi piłki nożnej, karate mieści się w grupowaniu: PKWiU 70.20.12-00.00 ?Usługi wynajmowania lub dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, na własny rachunek?.

Również z treści złożonego wniosku wynika, iż zapytanie Strony dotyczyło świadczonych usług wynajmu sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego.

Już po wpływie zażalenia złożonego przez Podatnika, do tut. Izby Skarbowej w dniu 22.01.2007 r. wpłynęła opinia Urzędu Statystycznego w Łodzi, znak: OK-5672/KU-3833/1/2006, uzupełniająca wcześniejszą opinię uzyskaną przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15. Urząd Statystyczny poszerzył swoją odpowiedź w oparciu o przesłane przez Szkołę dodatkowe informacje.

    Według otrzymanej klasyfikacji, dla celów podatkowych:
  • udostępnianie obiektu sportowego (np. hali sportowej, basenu, kortu tenisowego, itp.) na zasadzie wykupienia wstępu (przez zakup np. karnetu, biletu wstępu itp.) klasyfikowane jest do PKWiU - 92.61.10-00.00 ?Usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych?;
  • wynajem świadczony na podstawie umowy najmu całości lub części obiektu sportowego,
  • wynajem obiektu sportowego na podstawie umowy najmu na prowadzenie lekcji wychowania fizycznego w szkole,
  • wynajem hali sportowej szkolnej (sali gimnastycznej), basenu szkolnego na prowadzenie lekcji wychowania fizycznego innej szkole, zaliczane są do PKWiU 70.20.12-00.00 ,,Usługi wynajmowania lub dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, na własny rachunek?;
  • udostępnianie sal gimnastycznych szkolnych osobom z zewnątrz zaklasyfikowane zostało do grupowania PKWiU 92.72.12-00.00 ?Usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane?.

Poszerzona opinia statystyczna zawiera rozróżnienie dotyczące rodzaju świadczenia, mówi, bowiem o ?wynajmie? lub ?udostępnianiu? obiektów sportowych. W przypadku usług wynajmu klasyfikuje je do grupowania PKWiU 70.20.12, natomiast, kiedy mowa jest o usługach udostępniania -PKWiU 92.61.10-00.00 lub 92.72.12-00.00.

Pojęcia wynajmu i udostępnienia nie zostały zdefiniowane ani w ustawie o podatku od towarów i usług, ani w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Jednakże, zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN, przez wynajem należy rozumieć oddanie komuś lub wzięcie od kogoś do czasowego użytkowania pewnej własności za zapłatą. Natomiast, udostępnienie to ułatwienie kontaktu z czymś lub umożliwienie korzystania z czegoś.

Podatnik zarówno we wniosku jak i w zażaleniu, świadczone przez siebie na podstawie umów usługi, określa terminem ?wynajem? a uzyskane wpływy - wpływami z tytułu najmu.

A zatem, w oparciu o przedstawioną Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego opinię statystyczną oraz zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w złożonym wniosku, świadczenie usług wynajmu sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego należących do PKWiU 70.20.12, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowane jest stawką podatku VAT w wysokości 22%.

Dlatego też, w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), brak jest podstaw do zmiany interpretacji dokonanej przez organ pierwszej instancji.

Należy dodatkowo nadmienić, że zapytanie Podatnika nie dotyczyło usług udostępniania obiektów, w związku z tym udzielona interpretacja nie dotyczy tego rodzaju usług.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY