Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Sposób opodatkowania podatkiem od towarów i usług prowizji z tytułu dystrybucji kart opłat drogowych od 22 lutego 2004 roku do 30 kwietnia 2004 roku i w okresie od 1 maja 2004 roku do chwili złożenia wniosku.

sygnatura: 1464/DSi-II/443-3/4/06/EK

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Siedlcach

data: 2006-10-12

słowa kluczowe:czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, karty, podatek od towarów i usług, prowizje

D e c y z j a

Na podstawie art.14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 8 , poz.60 z późn. zm.) oraz art. 2 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 11, poz.50 z późn. zm.) i art.5 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) - po przeprowadzeniu postępowania podatkowego w zakresie objętym postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej znak: U.S./1416/PP/443-11/06 z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego , dotyczącej sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług prowizji z tytułu dystrybucji kart opłat drogowych od 22 lutego 2004 roku do 30 kwietnia 2004 roku i w okresie od 1 maja 2004 roku do chwili obecnej -

Dyrektor Izby Skarbowejzmienia z urzędu postanowienie organu pierwszej instancji

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 2 czerwca 2006 roku Pan xxxxxxxxxxxxxzwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie informacji czy świadczenie usług polegających na dystrybucji kart opłat drogowych podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w okresie od 22 lutego 2004 roku do chwili obecnej. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej udzielił odpowiedzi na powyższe zapytanie w postanowieniu znak: U.S./1416/PP/443-11/06 z dnia 22 sierpnia 2006 rok uznając , iż ww. usługi w okresie od 22 lutego 2004 roku do 30 kwietnia 2004 roku nie podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, natomiast od 1 maja 2004 roku do chwili obecnej podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Przedmiotowe postanowienie zostało przesłane do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie przy piśmie znak:US/1416/PP/07-115/06 z dnia 8 września 2006 roku , wpłynęło w dniu 11 września 2006 roku .

Postanowieniem znak: 1464/DSi-II/443-1/113/06/EK z dnia 18 września 2006 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wszczął postępowanie podatkowe w zakresie objętym przedmiotowym postanowieniem. Natomiast na mocy postanowienia znak:1464/DSi-II/443-3/4/06/EK z dnia 2 października 2006 roku wyznaczono Stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego. Zgodnie z treścią protokółu sporządzonego na okoliczność skorzystania z powyższego uprawnienia, zapoznano podatnika z materiałem w sprawie w dniu 6 października 2006 roku.

Po rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza , co następuje :

Stosownie do uregulowań art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) a także art.54 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym ( Dz.U.z 1993r. Nr 11, poz. 50 ) dla celów poboru podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług.

W świetle stanowiska zawartego w piśmie Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych przy Urzędzie Statystycznym w Łodzi z dnia 9 stycznia 2006 roku znak: OK-5672/KU-7664/2005, uprawnionego do klasyfikowania towarów i usług - zgodnie z zasadami metodycznymi polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ( PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 roku ( Dz.U. Nr 89, poz.844 z poźn.zm.) - usługi polegające na wydawaniu kart opłat drogowych mieszczą się w grupowaniu : PKWiU 74.87.14-00.00 "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości ". W myśl § 2 ww. rozporządzenia Rady Ministrów do celów podatkowych stosuje się nadal ( nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2006 r.) Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług ( PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 roku ( Dz.U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.) i zgodnie z którą opisane wyżej usługi mieściły się w grupowaniu : PKWiU 74.84.14-00.00 "Usługi pośrednictwa komercyjnego oraz szacowania wartości z wyjątkiem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych ".

Biorąc pod uwagę ww. opinię urzędu statystycznego należy stwierdzić, iż dla usług pośrednictwa komercyjnego zarówno przepisy obowiązujące od 1 maja 2004 roku do dnia dzisiejszego :- ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz.U.z 2004r. Nr 54, poz.535 z poźn. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U.z 2004 roku Nr 97,poz.970 z późn.zm.) nie przewidują zwolnienia od opodatkowania ani obniżonych stawek podatku, jak i przepisy obowiązujące do 30 kwietnia 2004 roku - ustawa z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym ( Dz.U.z 1993r. Nr 11, poz. 50 ), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym ( Dz.U. z 2002r. Nr 27, poz.268) nie przewidywały zwolnienia od opodatkowania ani obniżonych stawek podatku.

W związku z powyższym prowizje otrzymywane z tytułu dystrybucji kart opłat drogowych stanowią obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dla wszystkich czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, z wyjątkiem czynności , które zostały jednoznacznie wyłączone i poddane opodatkowaniu stawkami obniżonymi, obowiązuje stawka podstawowa w wysokości 22 % .

Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 z późn.zm.) służy Stronie odwołanie od niniejszej decyzji. Odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciwko zaskarżonej decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ( art. 222 cyt. Ustawy).Do odwołania należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5 zł od podania oraz 0,5 zł od każdego załącznika.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY