Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy zakupione dla gości hotelowych przebywających w ośrodku wczasowym (hotelu) prowadzonym przez Jednostkę usługi transportowe, przewodnika, biletów wstępu (jaskinia solna, zabiegi rehabilitacyjne, basen) są usługami turystyki w rozumieniu art. 119 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług?

sygnatura: L.IS.II/2-4430/370/05

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2006-05-25

słowa kluczowe:usługi hotelarskie, usługi turystyczne

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisów art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 28.10.2005 r., znak: PUS.II/443/167/05/MB oraz uznaje stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 11.08.2005 r., znak: GK/92/2005 za prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 11.08.2005 r., znak: GK/92/2005, Spółka Akcyjna "R." zwróciła się do Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez wyjaśnienie, czy zakupione dla gości hotelowych przebywających w ośrodku wczasowym (hotelu) prowadzonym przez Jednostkę usługi transportowe, przewodnika, biletów wstępu (jaskinia solna, zabiegi rehabilitacyjne, basen) są usługami turystyki w rozumieniu art. 119 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W ocenie Wnioskodawcy, wskazane "usługi dodatkowe" nie stanowią usługi turystyki, o której mowa w ww. przepisie.

Postanowieniem z dnia 28.10.2005 r., znak: PUS.II/443/167/05/MB, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, przedstawione przez Stronę stanowisko uznał za nieprawidłowe. W ocenie organu I instancji świadczone przez Podatnika usługi stanowią kompleksową usługę turystyki, o której mowa w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług. Rozstrzygnięcie to nie zostało zaskarżone, a w sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, jak również postępowanie przed sądem administracyjnym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie regulacji art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych (art. 8 ust. 3 ustawy o VAT).

Stosownie do przepisu art. 119 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5. Przez marżę, o której mowa w ust. 1, rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie (art. 119 ust. 2 ustawy o VAT).

Objęte szczególną procedurą opodatkowania "usługi turystyki" w ustawie o VAT nie zostały zdefiniowane. Przepis art. 119 ust. 2, dotyczący specjalnego systemu opodatkowania marży przy wykonywaniu tychże usług ogranicza się do wymienienia składników świadczonej usługi turystyki, którymi w szczególności mogą być transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (ogłoszona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.1997 r. - Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), na której grupowaniach opiera się definiowanie zakresu przedmiotowego usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, nie definiuje wprost usług turystyki. Klasyfikacja ta wymienia jedynie szczegółowy katalog czynności wykonywanych przez agencje turystyczne. W związku z tym, w oparciu o przyjęte powszechnie reguły wykładni przepisów podatkowych, należy zastosować wykładnię gramatyczna (językową), tzn. odwołać się do znaczenia, jakie to pojęcie posiada na gruncie języka polskiego. Z definicji słownikowych wynika, iż "turystyka" to odbywanie podróży, wędrówek w celach wypoczynkowych, poznawczych (Słownik Współczesnego Języka Polskiego, Zespół Wydawnictwa Wilga, Tom II, Warszawa 1999 r.).

Kierując się znaczeniem tego określenia - w ocenie tut. organu - usługa turystyki to usługa, gdzie podróżowanie jest celem usługobiorcy, zaś inne usługi temu celowi towarzyszą. Z przedstawionego we wniosku z dnia 11.08.2005 r. stanu faktycznego wynika, iż Jednostka prowadząc ośrodki wypoczynkowe (hotele) świadczy usługi hotelowe. W skład tychże usług wchodzą świadczone we własnym zakresie usługi noclegowe, gastronomiczne, wynajem sal oraz tzw. dodatkowe usługi: telekomunikacyjne, pralnicze, organizacja wycieczek krajoznawczych, dyskotek (wliczone w cenę pobytu wczasowego), w przypadku których Spółka "nie jest bezpośrednim usługodawcą, lecz pośredniczy w ich wykonywaniu". Równocześnie Podatnik świadczy usługi na rzecz innych podatników podatku VAT, którzy korzystając z usług noclegowych, gastronomicznych oraz wynajmu sali, zlecają organizację czasu wolnego dla przebywających na szkole-niach pracowników, polegającą na organizacji dyskotek, wycieczek, zakupie biletów wstępu itp. Wskazane "usługi dodatkowe" Podatnik zakupuje u osób trzecich i sprzedaje zamawiającemu.

W świetle tego co przedstawiono, stwierdzić należy, iż zakupione dla "gości hotelowych", jak również na rzecz "innych podatników VAT", od podmiotów trzecich tzw. dodatkowe usługi transportowe, przewodnika, biletów wstępu (jaskinia solna, zabiegi rehabilitacyjne, basen) nie są usługami turystyki o których mowa w art. 116 ustawy o VAT. Wymienione usługi dodatkowe stanowią bowiem jedynie jeden z elementów, jakie mogą towarzyszyć pobytowi osoby przebywającej w ośrodku (hotelu), prowadzonym przez Spółkę. Szczególna procedura określona w art. 119 ustawy o VAT nie znajdzie więc zastosowania w przedmiotowym przypadku; przedmiotowe usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych przepisami ustawy o VAT, z zastosowaniem odpowiednich stawek VAT.

Wobec tego stanowisko Strony przedstawione we wniosku dnia 11.08.2005 r., uznać zatem należy za prawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY