Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wypłacając należność za umorzony udział zmarłego wspólnika dla spadkobiercy należało potrącić zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych?

sygnatura: US-DPB-415/11/07

autor: Urząd Skarbowy w Myśliborzu

data: 2007-07-26

słowa kluczowe:

W dniu 16 maja 2007 r. do Urzędu Skarbowego w Myśliborzu wpłynął wniosek płatnika, zawierający zapytanie o stosowanie przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że płatnik umorzyła udział po zmarłym udziałowcu. Wyceny dokonano zgodnie z umową spółki § 10 na podstawie art. 199 Kodeksu Spółek Handlowych. Należność z tytułu umorzenia udziału Spółka wypłaciła spadkobiercy.

W związku z powyższym płatnik formułuje pytanie:

  • Czy wypłacając należność za umorzony udział zmarłego wspólnika dla spadkobiercy należało potrącić zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych?

Na tle takich okoliczności płatnik przedstawia własne stanowisko w przedmiotowej sprawie z którego wynika, że kwota należności wypłaconej dla spadkobiercy powinna wchodzić w skład masy spadkowej i podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Nabycie tytułem spadku praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) zwanej dalej ustawą o podatku od spadków i darowizn.

Przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi:

1. ,,Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej ,,podatkiem" podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: a. dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego:"

Natomiast przepis art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwanej dalej ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż przepisów tej ustawy nie stosuje się m.in. do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

W świetle przywołanego powyżej stanu prawnego uzyskany przez spadkobiercę przychód z tytułu umorzonego udziału podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, zatem przychód ten nie może podlegać opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze obecnie obowiązujące przepisy podatkowe tutejszy organ podatkowy uznał, iż przedstawione w przedmiotowym wniosku stanowisko płatnika jest prawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY