Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1/ Czy ustawie o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie nieodpłatnej służebności gruntowej, a w związku z tym czy mamy obowiązek złożenia zeznania podatkowego i uiszczenia podatku? 2/ Czy jako podstawę ewentualnego opodatkowania podatkiem od spadkow i darowizn nabycia nieodpłatnej służebności gruntowej należy przyjąć skapitalizowaną wartość tego prawa?

sygnatura: PM-436/2/2007

autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

data: 2007-07-12

słowa kluczowe:

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu działając na podstawie art. 216 § 1 , art. 14a §§ 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późniejszymi zmianami ) po rozpatrzeniu pisma z dnia 12.04.2007r. w sprawie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego stwierdza , że stanowisko zajęte przez Państwa we wniosku, dotyczące opodatkowania nieodpłatnej służebności gruntowej na mocy ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn ( tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 142 poz.1514 z późniejszymi zmianami ) - jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 13 kwietnia 2007 r. do tut. Urzędu wpłynął Państwa wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Państwa indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Stan faktyczny:

W dniu 3 sierpnia 2004 r. na podstawie aktu notarialnego nr Repertorium ....... nabyliście Państwo do majątku wspólnego prawo własności garażu położonego w ......... przy ul. ..........., z którym to garażem związany jest udział w użytkowaniu wieczystym działki we współwłasności wspólnych części zespołu garażowego znajdującego się na tej działce w .........../10.000 części, następnie aktem notarialnym Nr Repertorium ......... z dnia .......... 2007 roku Gmina ........... ustanowiła nieodpłatne i nieograniczone w czasie prawo służebności gruntowej na rzecz współużytkowników wieczystych działki. Wartość prawa służebności określono na kwotę 2.000 zł, a skapitalizowano na kwotę 20.000 zł.

Gmina ........ powiadomiła Państwa o konieczności złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca, zeznania podatkowego w sprawie opodatkowania nieodpłatnej służebności - powołując się na art.17a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z regulacją art.1 ust.1 pkt.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny sprawy, udzielając pisemnej interpretacji przepisów podatkowych - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, co następuje:

Mając na uwadze regulację powyższego przepisu zgodnie, z którym to, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie rzeczy lub praw majątkowych przez osoby fizyczne należy stwierdzić, że nabycie prawa nieodpłatnej służebności podlega temu przepisowi tylko wtedy, jeżeli służebność ta ma charakter osobisty i jest ustanowiona na rzecz osoby fizycznej a nie osoby prawnej.

Mając na uwadze regulację powyższego przepisu zgodnie, z którym to, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie rzeczy lub praw majątkowych przez osoby fizyczne należy stwierdzić, że nabycie prawa nieodpłatnej służebności podlega temu przepisowi tylko wtedy, jeżeli służebność ta ma charakter osobisty i jest ustanowiona na rzecz osoby fizycznej a nie osoby prawnej.opodatkowania zgodnie z art.7 ust.1 ustawy stanowiłaby wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów ( czysta wartość ), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego, przy czym roczną wartość użytkowania i służebności ustala się w wysokości 4% czystej wartości rzeczy oddanej w użytkowanie lub obciążonej służebnością (art.13 ust.3 ustawy o podatku od spadków i darowizn )

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że stanowisko Państwa w kwestii braku obowiązku podatkowego w sprawie opodatkowania służebności gruntowej jest prawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, że niniejsza interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i według obowiązującego stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art.14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art.14a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa, służy zażalenie.

Zażalenie zgodnie z przepisami art.236 § 2, art.220 i 223 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa - wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.

Zażalenie winno zgodnie z art.222 Ordynacji podatkowej, zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY