Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy nabycie przez pracownika środków pieniężnych od większościowych udziałowców firmy podlega podatkowi od darowizny

sygnatura: PM/436-2/07/inter

autor: Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku

data: 2007-05-31

słowa kluczowe:

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie:

  • art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie nabycia środków pieniężnych od udziałowców firmy X AG.

stwierdzam, że:

w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego stanowisko zawarte we wniosku w zakresie podatku od spadków i darowizn jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 20.03.2007r. zwrócił się Pan do tut. organu podatkowego o interpretację przepisów prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny:

Większościowi udziałowcy koncernu AG postanowili wypłacić (w drodze darowizny) swoim pracownikom jednorazowo po 10.000 EUR tytułem sprzedaży swojego pakietu większościowego na rzecz spółki prawa belgijskiego firmy U... S.A. i tym samym podziękować za osobisty wkład pracowników wniesiony w rozwój firmy. Jako pracownik firmy X Sp. z o. o. należącej do grupy kapitałowej w/w koncernu, w dniu 29.12.2006r. otrzymał Pan (przelewem na konto) równowartość 10.000 EUR, tj. kwotę 39.026,00 PLN.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadał Pan pytanie, czy powyższe nabycie winno być opodatkowane, jakim podatkiem oraz na jakie konto należy dokonać wpłaty podatku i w jakim terminie. Jednocześnie wyraził Pan stanowisko, iż w jego ocenie nabyte tytułem darowizny środki pieniężne podlegają opodatkowaniu podatkiem od darowizn.

Odpowiadając na zadane pytanie tut. organ podatkowy informuje, co następuje:

Kwestie związane z opodatkowaniem nabycia rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny uregulowane zostały w ustawie z dnia 28.07.1983r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 1 ust.1 pkt 2) w/cyt. ustawy podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny. Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, zgodnie z art. 2 w/w ustawy podlega podatkowi, jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Udzielenie odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie sprowadza się w istocie do ustalenia, czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego świadczenie udziałowców koncernu X AG na rzecz pracowników zatrudnionych w podmiotach należących do grupy kapitałowej stanowi darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmuje się, iż świadczenie jest bezpłatne tylko wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Element nieodpłatności polegać ma na tym, że darczyńca nie może uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili darowizny, ani też w przyszłości (por. wyroki z dnia 19 maja 1994 r. SA/Po 3612/93 (ONSA 1995 r. Nr 2 poz. 81), z dnia 27 sierpnia 1997 r. III SA 34/96 (niepublikowany), wyrok z dnia 27 kwietnia 2001 r. I SA/Gd 1738/00, LEX nr 48959.

Tymczasem z kierowanego do Pana pisma udziałowców firmy X AG z dnia 7 grudnia 2006r. wynika, iż świadczenie miało charakter nagrody dla pracowników za wkład w budowanie firmy. Ponadto jego wypłata była uzależnione od faktu zatrudnienia beneficjenta świadczenia w podmiocie należącym do grupy kapitałowej X oraz wypłacone zostało łącznie z wynagrodzeniem za grudzień 2006r. Przyznane środki pieniężne stanowiły zatem dodatkowe świadczenie dla pracownika, dokonane przez podmiot, który uzyskał korzyści z tytułu działalności podmiotów zatrudniających obdarowanych pracowników jako ich udziałowiec. Nie można więc mówić o nieodpłatności - braku ekwiwalentności świadczenia dokonanego przez udziałowców X A.G. na rzecz pracowników podmiotów z grupy kapitałowej X.

Podobne stanowisko zajął NSA w wyroku z dnia 27 kwietnia 2001r. Podobnie przyjmuje sie także, iż do darowizn nie zalicza się w szczególności takich świadczeń nieodpłatnych jak: nagrody państwowe, nagrody wynikające z przyrzeczeń publicznych, nagrody wypłacane pracownikom i byłym pracownikom, zasiłki wypłacane bezrobotnym itp. Charakter tych świadczeń przesądza o niemożliwości traktowania ich jako darowizny (komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, pod red. G. Bieńka, Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1999 r.).

Mając na uwadze powyższe ustalenia przedmiotowe świadczenie nie będzie podlegało podatkowi od spadków i darowizn. W tym stanie sprawy stanowisko podatnika przedstawione w zapytaniu należy uznać za nieprawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY