Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Wnioskodawca w 2002 r. nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w drodze spadku po zmarłej babci. Postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia podatku od spadków i darowizn zostało zakończone decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 30.10.2003 r. W 2006 r. wnioskodawca otrzymał ze spółdzielni mieszkaniowej kwotę 2352,80 zł jako spadkobierca z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez spadkodawcę na wymianę stolarki okiennej.W oparciu o przedstawiony stan faktyczny sprecyzowano pytanie.Czy powstaje obowiązek rozliczenia w podatkach w tym w podatku od spadków i darowizn otrzymanej kwoty tytułem zwrotu wydatków na wymianę stolarki okiennej?

sygnatura: PM 0090/1/2/07

autor: Urząd Skarbowy w Legnicy

data: 2007-05-21

słowa kluczowe:

Działając na podstawie 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z żądaniem udzielenia pisemnej interpretacji dotyczący stosowania przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy wyjaśnia: Podatkowi od spadków i darowizn w myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142 poz. 1514 ze zm.) podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem spadku. Z przepisu art. 922 § 1 Kodeksu Cywilnego wynika, że spadek stanowi ogół majątkowych praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Określenie spadku następuje w drodze zastosowania kryteriów, według których do spadku należą prawa i obowiązki spełniające jednocześnie następujące wymagania : mają charakter cywilnoprawny, majątkowy nie są ściśle związane z osobą zmarłego, nie przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy osoby te są spadkobiercami. Do spadku zatem wchodzą wyłącznie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego o charakterze cywilnoprawnym w tym prawa majątkowe (wierzytelności) i obowiązki (długi) wynikające z umów. Wypłacona spadkobiercy w 2006 r. przez spółdzielnię mieszkaniową kwota 2 352,80 zł stanowiąca zwrot wydatków poniesionych przez spadkodawcę na wymianę stolarki okiennej jest prawem majątkowym (wierzytelność) stanowiącym przedmiot spadku i podlegający opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Podatnicy podatku od spadków i darowizn zgodnie z treścią art. 17a. ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn są obowiązani, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Przepisy przewidują również sytuacje gdy spadkobierca który złożył zeznanie dowiedział się następnie, iż nabył własność rzeczy i praw majątkowych które nie zostały wymienione w zeznaniu. Zgodnie bowiem z treścią art. 17a. ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia rzeczy lub praw majątkowych niewskazanych w zeznaniu podatkowym, podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania podatkowego organowi, któremu złożono zeznanie podatkowe, w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu. Podsumowując stwierdza się, że nabycie przez spadkobiercę kwoty 2.352,80 zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez spadkodawcę, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W związku z czym wnioskodawca winien złożyć korektę zeznania podatkowego w sprawie nabycia majątku w drodze spadku.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY