Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy z powodu ciężkiej sytuacji życiowej będzie mógł być zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, który nastąpi po sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od momentu nabycia mieszkania w drodze spadku?

sygnatura: PO/436-8/07/MS

autor: Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto

data: 2007-05-07

słowa kluczowe:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków- Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 12.02.2007 r. (data wpływu 14.02.2007 r.) uzupełnionego w dniu 27.03.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

We wniosku z dnia 12.02.2007 roku (uzupełnionym w dniu 27.03.2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym, złożonym w tutejszym organie podatkowym przedstawia Pan następujący stan faktyczny:

W dniu 01.07.2006 r. zmarła .... Przedmiotem spadku po zmarłej jest lokal mieszkalny nr ... obj. Kw ... Kraków-Podgórze położony na ... piętrze w budynku nr ... przy ul. .... Nie jest Pan właścicielem innego majątku poza odziedziczonym mieszkaniem. Od 1990 r. mieszka Pan wraz z rodziną w przedmiotowym lokalu. Trudna sytuacja finansowa zmusza Pana do sprzedaży mieszkania, aby z uzyskanych pieniędzy spłacić zadłużenie oraz kupić mniejsze mieszkanie, w którym będzie Pan zamieszkiwał wraz z rodziną.

Wnioskujący zwrócił do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem czy z powodu ciężkiej sytuacji życiowej będzie mógł być zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, który nastąpi po sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od momentu nabycia mieszkania w drodze spadku.

Z treści stanowiska przedstawionego w sprawie wynika, iż spadkobierca powinien być zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, ponieważ ze względu na trudną sytuację materialną, zmuszony jest sprzedać odziedziczone mieszkanie. Z uzyskanych środków spadkobierca spłaci zadłużenie oraz kupi mniejsze mieszkanie, w którym będzie zamieszkiwać.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, udzielając pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje, iż prezentowane stanowisko jest prawidłowe mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny.

Analizując przedstawiony we wniosku stan faktyczny ustalono, że przedmiotem spadku po zmarłej ... jest lokal mieszkalny nr ... obj. Kw ... Kraków­Podgórze położony na ... piętrze w budynku nr ... przy ul. ... . Pan ... nie jest właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, nie dysponuje spółdzielczym prawem do lokalu, nie jest najemcą lokalu na podstawie decyzji administracyjnej oraz mieszka w przedmiotowym lokalu. Pan ... zbędzie lokal mieszkalny przed upływem 5 lat od dnia nabycia. Za uzyskane środki spłaci długi oraz nabędzie mniejszy lokal mieszkalny, w którym będzie zamieszkiwał.

Stosownie do treści art. 16 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142 poz. 1514 ze zm.) - w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w drodze spadku przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej - nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej lokalu, pod warunkiem, że nabywca: 1) jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) nie jest właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nim przeniesie własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy; 3) nie dysponuje spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie jest właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekaże je zstępnym lub przekaże do dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego; 4) nie jest najemcą lokalu lub budynku lub będąc nim rozwiąże umowę najmu; 5)będzie zamieszkiwać w nabytym lokalu przez 5 lat od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu.

Nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji zbycie lokalu mieszkalnego, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku mieszkalnego lub uzyskanie,pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu mieszkalnego nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia. Za przesłankę uzasadniającą zbycie lokalu Naczelny Sąd Administracyjny uznał trudne warunki materialne podatnika, w sytuacji, gdy przeznaczy on środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży mieszkania na zakup lokalu o mniejszej powierzchni, w wyniku czego nastąpi poprawa położenia materialnego podatnika (wyrok NSA z dnia 261istopada 1998 r. sygn. akt III S.A. 1587/97, publik. ONSA 2000/1/17).

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że ulga mieszkaniowa ma zastosowanie, gdy nabywca spadku spełnia wszystkie warunki określone w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Powyższa interpretacja: - dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swą moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, - nie jest wiążąca dla podmiotu (podatnika/płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe), wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

POUCZENIE: Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY