Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy darowane udziały w lokalu mieszkalnym będą traktowane jako darowizna i związane z tym opłaty podatkowe?

sygnatura: US.V/4061-1/07

autor: Urząd Skarbowy w Ełku

data: 2007-04-26

słowa kluczowe:

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.03.2007 r., Państwa X, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku stwierdza, że przedstawione stanowisko w piśmie z dnia 06.03.2007 r. jest prawidłowe.

Pismem z dnia 06.03.2007 r. Państwo X zwrócili się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ełku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn.

W złożonym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Państwo X są współwłaścicielami w 1/3 części w lokalu mieszkalnym o pow. całkowitej 62,38 m2 oraz ułamkowej części gruntu o pow. 0,003439 m2, drugim współwłaścicielem jest brat Pani, do którego należy 2/3 udziału w lokalu mieszkalnym jak również w gruncie. Chcieliby podarować w formie darowizny swoją część udziału w mieszkaniu i w gruncie bratu, który jest współwłaścicielem 2/3 tegoż lokalu. Czy będzie to traktowane jako darowizna i związane z tym opłaty podatkowe?

W przedmiotowej sprawie Strona przedstawiła własne stanowisko, że będzie to darowizna.

Zgodnie z art. 888 § 1 kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.), podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny.

Na podstawie art. 4a powołanej ustawy zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę jeżeli:

1/ zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majatkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczegolnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1/ 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2/ 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

3/ 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

W związku z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

Biorąc powyższe pod uwagę darowane udziały w mieszkaniu wraz z udziałem w gruncie wypełniają definicję darowizny z art. 888 kodeksu cywilnego, a opłaty z tym związane będą zależały od grupy podatkowej, do której zostanie zaliczony nabywca.

W związku z powyższym przedstawione przez Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Interpretacja traci moc wiążącą w przypadku zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ełku, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia (art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniajace to żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY