Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy spadek nabyty w 2006r. podlega opodatkowaniu w/g przepisów obowiązujących w roku 2006?

sygnatura: WM/436/1/S/2007

autor: Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku

data: 2007-04-06

słowa kluczowe:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz.U.Nr 8, poz. 60 z 2005 roku ze zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Pani ... zam. w Gdańsku przy ul. ... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn ( tekst jednolity: Dz.U.Nr 142, poz. 1514 z 2004 roku ze zm. )

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Stan faktyczny:

Zgodnie z treścią art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, naczelnik urzędu skarbowego stosownie do swojej właściwości, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta, jest zobowiązany do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy sie postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Wnioskodawczyni pismem z dnia 19 stycznia 2007 roku zwróciła się wyjaśnienie kwestii opodatkowania spadku, którego nabycie nastąpiło w 2006 roku; natomiast w roku 2007 spadkobiercy wystąpili do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku.

Zapytanie i stanowisko podatnika:

Czy mieszkanie otrzymane w spadku po rodzicach zmarłych w 2006 roku opodatkowane będzie podatkiem od spadków i darowizn wg przepisów obowiązujących w 2006 roku?

Zdaniem podatniczki spadkobierca nabywa spadek w momencie jego otwarcia, co następuje z chwilą śmierci spadkodawcy Tak więc spadek nabyty w 2006 roku jest opodatkowany wg przepisów obowiązujących w 2006 roku.

Ocena prawna:

Na wstępie wskazać należy, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn stosownie do art. 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest nabycie tytułem spadku przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju, jak również nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu w kraju.

Nabycie tytułem spadku, to w rozumieniu ustawy, nabycie w drodze dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, nabycie w drodze zapisu lub dalszego zapisu oraz nabycie z polecenia testamentowego.

Przez spadek zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego rozumie się cywilne prawa i obowiązki zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób.

Regulacje dotyczące nabycia spadku są zawarte w Księdze IV Spadki k.c. (art. 922 i następnych). Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 k.c.). Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 k.c.). Otwarcie spadku to pojęcie technicznoprawne stosowane dla oznaczenia chwili śmierci spadkodawcy. Z tym zdarzeniem prawo spadkowe łączy skutek w postaci przejścia praw i obowiązków majątkowych na spadkobierców.

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, mimo iż nie złożył jeszcze oświadczenia o przyjęciu spadku, ani też nie uzyskał stwierdzenia nabycia spadku.

Natomiast moment powstania obowiązku podatkowego został ustalony w art. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Moment ten zróżnicowano w zależności od sposobu nabycia rzeczy i praw majątkowych. Przy nabyciu w drodze dziedziczenia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku. Zgodnie z art. 1012 k.c. spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniami tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza) lub też spadek odrzucić. Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wynosi według postanowień art. 1015 k.c. 6 miesięcy, licząc od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku.

Postępowanie spadkowe należy do zakresu działalności sądów powszechnych. Sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 669 k.p.c. i n.). Spadkobierca, który nabył prawo do spadku stwierdzone prawomocnym postanowieniem sądu, jest zobowiązany do uiszczenia podatku od spadków i darowizn określonego w u.p.s.d. Powyższą kwestie reguluje art. 5 i 6 ust. 1 u.p.s.d., który stanowi, iż przy nabyciu w drodze dziedziczenia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku.

Oznacza to, że jedynie obowiązek podatkowy związany jest z momentem przyjęcia spadku. Jeżeli śmierć spadkodawcy nastąpiła przed 1 stycznia 2007 roku, spadkobierca nie może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 4a, które wprowadziła ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.Nr 222, poz. 1629). W przypadku nabycia praw do spadku za dzień nabycia uznaje się dzień śmierci spadkodawcy. To zaś oznacza, że do spadków otwartych przed 01 stycznia 2007 roku nie mają zastosowania nowe przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U.Nr 142, poz.1514 z późn. zm.).

Podsumowując powyższe, stwierdzić należy, że stanowisko Pani ..., przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2007 roku, jest całkowicie prawidłowe.

Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY