Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dotyczyobsługi towarów transportowanych drogą powietrzną, w ramach której dokonywany jest np. załadunek i rozładunek z samolotu, transport po płycie lotniska, obsługa w terminalu. Usługi świadczone są na rzecz przewoźników powietrznych, jak również na rzecz innych podmiotów wykonujących rejsy w transporcie lotniczym.

sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-62/07/AŁ/PV-I

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2008-03-10

słowa kluczowe:lotnisko, obsługa, przewoźnik powietrzny

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11 września 2007 r., wniesionego przez XXX, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2007 r., znak: 1471/VUR1/443-93/07/ZS wydanego w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

p o s t a n a w i a

- odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 21 czerwca 2007 r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Spółka zajmuje się obsługą naziemną na lotnisku, wykonując m.in. obsługę towarów transportowanych drogą powietrzną, w ramach której dokonywany jest np. załadunek i rozładunek z samolotu, transport po płycie lotniska, obsługa w terminalu. Usługi świadczone są na rzecz przewoźników powietrznych, jak również na rzecz innych podmiotów wykonujących rejsy w transporcie lotniczym.

Przywołując art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz § 7 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Strona zacytowała treść decyzji Izby Skarbowej z dnia 19.03.1999 r., znak: IS.VP/732-344/98, iż ?dla oceny zasadności stosowania przez Stronę stawki 0% decydujące znaczenie ma wypełnienie przesłanek podmiotowych zawartych w analizowanym przepisie, którymi są:

1. świadczenie usług na rzecz przewoźników powietrznych,

2. świadczenie usług na rzecz innych podmiotów wykonujących rejsy przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej.?

Zdaniem Spółki taka wykładnia oznacza, iż w przypadku przewoźników powietrznych stawka podatku 0% jest stosowana zawsze, bez względu na trasę lotu. Natomiast dla innych podmiotów preferencyjna stawka jest stosowana wyłącznie przy obsłudze rejsów wykonywanych przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

W ocenie Strony ten punkt widzenia pozostaje aktualny na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wobec tego usługi wykonywane na rzecz przewoźników powietrznych w ramach obsługi ładunków opodatkowane są stawką podatku 0% bez względu na trasę lotu. Z kolei w przypadku innych podmiotów preferencyjna stawka powinna być stosowana w przypadku obsługi samolotów wykonujących rejsy w transporcie międzynarodowym oraz w ramach wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów.

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2007 r., znak: 1471/VUR1/443-93/07/ZS uznał powyższe stanowisko za nieprawidłowe. Organ pierwszej instancji uznał, iż przepis art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług umożliwia zastosowanie stawki podatku 0% do szerokiego zakresu usług, a jedynym rzeczywistym ograniczeniem jest osoba odbiorcy przedmiotowej usługi. Jednakże zastosowanie preferencyjnej stawki jest możliwe w przypadku prowadzenia przez podatnika stosownej dokumentacji. Zatem stawka podatku 0% ma zastosowanie do usług świadczonych na bezpośrednie potrzeby statków powietrznych używanych przez linie lotnicze zajmujące się głównie odpłatnym przewozem na trasach międzynarodowych oraz ich ładunków.

W zażaleniu z dnia 11 września 2007 r. na powyższe postanowienie Strona zarzuciła naruszenie przepisów:

- prawa materialnego, a w szczególności art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 7 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,

- postępowania podatkowego, a w szczególności art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej.

Zdaniem Strony z w/w przepisów wynika, że w każdym przypadku, w którym odbiorcą wskazanych usług jest przewoźnik powietrzny, znajdzie zastosowanie stawka podatku 0%, bez względu na trasę lotu. Natomiast w przypadku świadczenia przedmiotowych usług na rzecz innych podmiotów niż przewoźnicy powietrzny, stawka podatku 0% może być stosowana tylko w przypadku obsługi samolotów wykonujących rejsy w transporcie międzynarodowym oraz w ramach wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów.

Jednocześnie Strona podniosła, że wystąpiła o interpretację dwóch przepisów, tj. art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 7 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia wykonawczego, zaś organ podatkowy w zażalonym postanowieniu wypowiedział się jedynie w kwestii interpretacji art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnosząc się do uzasadnienia zażalonego rozstrzygnięcie Strona wyraziła pogląd, że w przepisie art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT występują dwie grupy podmiotów, tj. ?przewoźnicy powietrzni? oraz ?inne podmioty wykonujące rejsy w transporcie międzynarodowym?. Zatem nie zgadza się z poglądem, że określenie ?wykonujących rejsy w transporcie międzynarodowym? miałoby dotyczyć również przewoźników powietrznych.

W związku z tym Strona wyraziła pogląd, iż usługi wymienione w art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, które są świadczone na rzecz przewoźników powietrznych (bez względu na to, czy wykonują rejsy w transporcie międzynarodowym), jak również na rzecz innych podmiotów wykonujących rejsy w transporcie międzynarodowym będą opodatkowane stawką podatku 0%.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału, mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdza:

Przede wszystkim należy zauważyć, iż z rozwiązań przyjętych w art. 83 ustawy o VAT wynika, że stawka podatku 0% ma dość rozległe zastosowanie zarówno w odniesieniu do samego międzynarodowego transportu lotniczego, ale także w odniesieniu do niektórych towarów oraz usług związanych z szeroko rozumianą obsługą ruchu lotniczego.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) ? dalej ustawa o VAT, w brzmieniu na dzień złożenia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących rejsy w transporcie międzynarodowym. W przepisie ust. 2 przywołanego art. 83 ustawy o VAT ustawodawca postanowił, że opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Cytowany przepis art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT umożliwia zastosowanie stawki podatku 0% do szerokiego zakresu usług. Ustawodawca co prawda wymienił usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługi pasażerów i ładunków jednakże, nie zamknął tego katalogu usług używając określenia ?oraz innych o podobnym charakterze?. Jedynym rzeczywistym ograniczeniem jest odbiorca przedmiotowej usługi. Stawka podatku 0% ma bowiem zastosowanie tylko w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji (art. 83 ust. 2 ustawy o VAT), z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Z analizowanego przepisu art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT wynika, że przedmiotowe usługi dotyczą wyłącznie usług wykonywanych na rzecz przewoźników (i innych podmiotów) wykonujący rejsy w transporcie międzynarodowym. W tym przypadku pojęcie transportu międzynarodowego należy przyjąć w rozumieniu potocznym, jako wykonywanie lotów pomiędzy portami położonymi w różnych państwach, a nie w znaczeniu zdefiniowanym w ustawie (art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT) na potrzeby stosowania stawki podatku 0% w odniesieniu do usług transportu międzynarodowego.

W przedmiotowej sprawie Strona co prawda przyznaje, że jedynym ograniczeniem świadczenia usług określonych w przepisie art. 83 ust. 1 pkt 8 jest kryterium podmiotowe, jednakże przyjmuje, że odmiennie należy traktować podmioty, na rzecz których świadczone są usługi. Strona podkreśla bowiem, że istnieją 2 kategorie takich podmiotów, wyraźnie wskazane w powołanym wyżej art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, mianowicie:

1) przewoźnicy powietrzni, i

2) inne podmioty wykonujące rejsy w transporcie międzynarodowym.

Tym samym, zdaniem Strony, wystarczy, że odbiorcą Jej usług jest przewoźnik powietrzny, aby zastosować stawkę podatku 0%. Dla Strony nie ma znaczenia, czy przewoźnik ten wykonuje rejsy w transporcie międzynarodowym, czy też innym, np. krajowym. Ten ustawowy wymóg Strona bowiem wiąże jedynie z pojęciem ?innych podmiotów?

Taka wykładnia przedmiotowego przepisu, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, pozostaje w sprzeczności z ustawowymi rozwiązaniami przyjętymi w art. 83 ustawy o VAT, który stawkę podatku 0% wiąże właśnie m.in. z międzynarodowym transportem lotniczym. Cechą bowiem wspólną zarówno dla przewoźników powietrznych, jak i dla innych podmiotów, na rzecz których są świadczone usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze, jest warunek że wykonują oni rejsy w transporcie międzynarodowym.

Podobne rozwiązanie prawodawca przyjął także w przepisie § 7 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, z późn. zm.), w myśl którego obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących rejsy w ramach wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów.

Analogicznie jak w art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, również w § 7 ust. 1 pkt 8 w/w rozporządzenia zakres świadczonych usług jest ograniczony do podmiotów, na rzecz których są one świadczone. Zauważyć należy, że przyjęta regulacja prawna również przewiduje, że przedmiotowe usługi dotyczą wyłącznie usług wykonywanych na rzecz przewoźników (i innych podmiotów) wykonujący rejsy w ramach wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów. Zatem i w tym przypadku występuje wymóg - którego spełnienie warunkuje zastosowanie stawki podatku 0% - wykonywania rejsów w ramach wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów, warunek ten dotyczy zarówno przewoźników powietrznych, jak również innych podmiotów. Przy czym zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o VAT przez terytorium Wspólnoty rozumie się terytoria państw członkowskich Wspólnot Europejskiej (...).

W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie może zgodzić się z argumentacją Strony, iż w przypadku przewoźników powietrznych stawka podatku 0% jest stosowana zawsze, bez względu na trasę lotu, zaś dla innych podmiotów preferencyjna stawka jest stosowana wyłącznie przy obsłudze rejsów wykonywanych przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, iż zgodnie z przepisem art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej, którego naruszenie zarzuca Strona, interpretacja, o której mowa w § 1, zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa. Natomiast we wniosku z dnia 21 czerwca 2007 r. Strona co prawda na wstępie przytoczyła m.in. również brzmienie § 7 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże formułując swoje wątpliwości, w końcowej części wniosku, wnosiła o potwierdzenie, czy przyjęte rozwiązania na gruncie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym zachowują swoją aktualność na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zatem trudno zarzucać organowi pierwszej instancji, że w zażalonym postanowieniu nie odpowiedział na pytanie podatnika.

Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY