Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy czynność udzielania pożyczki na cele mieszkaniowe pracownikom, ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-55/07/AŁ/PV-I

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2008-02-08

słowa kluczowe:fundusz świadczeń socjalnych, pożyczka mieszkaniowa

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 23 sierpnia 2007 r. wniesionego przez XXX, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2007 r., znak: 1471/VUR/443-59/07/MT, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

p o s t a n a w i a

- odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji

U Z A S A D N I E N I E

XXX wnioskiem z dnia 21 maja 2007 r. wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Przedstawiając stan faktyczny Strona wskazała, iż działając jako administrator Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udziela pracownikom, oprocentowanych pożyczek na cele mieszkaniowe. Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy z ZFŚS są pracownicy wraz z rodzinami, emeryci i renciści. Środkami funduszu są odsetki od jego środków oraz wpływ z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe. Nie stanowią one przychodu Spółki z tytułu prowadzonej działalności.

W kontekście powyższego Strona postawiła pytanie: czy czynność udzielania pożyczki na cele mieszkaniowe pracownikom, ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Przedstawiając własne stanowisko Strona wyraziła pogląd, iż udzielanie pożyczek mieszkaniowych ze środków z ZFŚS, nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie jest świadczeniem usługi finansowej ze środków własnych Spółki, ale wyłącznie wykonywaniem czynności administrowania środkami ZFŚS. Zatem nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług, a kwota odsetek nie powinna być wykazywana w deklaracji VAT-7 jako obrót podlegający przepisom ustawy o VAT.

W wydanym w dniu 13 sierpnia 2007 r. postanowieniu znak: 1471/VUR/443-59/07/MT Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Strony przedstawione we wniosku za nieprawidłowe.

Uzasadniając swoje stanowisko organ pierwszej instancji uznał, że udzielanie pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz pobieranie od udzielonych pożyczek odsetek stanowi odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Jednak na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w związku z poz. 3 wymieniona w złączniku Nr 4 do ustawy, usługi pośrednictwa finansowego (Sekcja J ex 65-67) są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Świadczenie takich usług należy zatem dokumentować fakturą wewnętrzną i wykazać je w deklaracji VAT-7 jako sprzedaż zwolnioną.

Na powyższe postanowienie Strona wniosła zażalenie z dnia 23 sierpnia 2007 r., w którym zarzuca niewłaściwą interpretację art. 5, art. 8 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym Strona wnosi o zmianę wydanego przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu w Warszawie postanowienia z dnia 13 sierpnia 2007 r., znak: 1471/VUR/443-59/07/MT.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału, mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdza, co następuje:


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ww. ustawy. Przy czym przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1 przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jak wynika z treści art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) przez działalność socjalną rozumie się usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej), a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Zatem udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe mieści się w zakresie definicji działalności socjalnej sformułowanej w powołanym powyżej przepisie.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę, pożyczki udzielane osobom uprawnionym na cele mieszkaniowe pochodzą ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a wpływ z oprocentowania przedmiotowych pożyczek powiększa środki finansowe funduszu.

W kontekście powyższego należy zauważyć, iż na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych składają się, jak to również podniósł Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, pieniądze pracowników. Jednakże to pracodawca obraca tymi pieniędzmi. Zdaniem tutejszego organu, pobierane przez Stronę odsetki od udzielanych pracownikom pożyczek na cele mieszkaniowe, stanowią swego rodzaju wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług finansowych. Tym samym, Strona obracając pieniędzmi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i pobierając wynagrodzenie w postaci odsetek od udzielanych ze środków Funduszu pożyczek staje się podmiotem świadczącym usługę na rzecz swoich pracowników.

W świetle powyższego, usługę tę należy rozpoznać jako odpłatne świadczenie usług, mieszczące się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zauważyć jednakże należy, iż przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy ustawodawca zwolnił od podatku niektóre usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W poz. 3 ww. załącznika znalazły się usługi pośrednictwa finansowego, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ? sekcja J ex (65-67), z wyłączeniem ściśle określonych rodzajów usług. Usługa udzielania pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i pobierania z tego tytułu odsetek mieści się grupowaniu 65-67 jako usługa pośrednictwa finansowego i korzysta ze zwolnienia od podatku na mocy cytowanego art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Podsumowując stwierdzić należy, iż udzielanie pożyczek pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe stanowi, jako usługa finansowa, czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Zatem nie naruszył prawa Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stwierdzając, iż świadczenie takich usług należy dokumentować fakturą wewnętrzną i wykazać je w deklaracji VAT-7 jako sprzedaż zwolnioną.

Odnosząc się natomiast do podnoszonych przez Stronę argumentów, iż udzielając omawianych pożyczek swoim pracownikom nie występuje w charakterze podatnika, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, iż na gruncie ustawy o VAT działalność gospodarcza jest zdefiniowana w art. 15 ust. 2 jako działalność gospodarcza obejmująca wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykonywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Porównując powyższą regulację z przedstawioną powyżej definicją działalności socjalnej, wynikającą z art. 2 pkt 3 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stwierdzić należy, iż wszelka działalność podatnika wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie podlegać opodatkowaniu, a nie ulega w sprawie wątpliwości, że działalność polegająca na udzielaniu pożyczek pracownikom wykonywana jest w ramach prowadzonej przez Stronę działalności gospodarczej.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, iż rozstrzygnięcia podjęte w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej przez organ podatkowy w indywidualnej sprawie nie stanowią wykładni powszechnie obowiązującej. Interpretacja wydana w indywidualne sprawie odnosi się wyłącznie do sytuacji prezentowanej przez adresata takiego rozstrzygnięcia i nie może stanowić wykładni przepisów prawa podatkowego dla ogółu podatników.

Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY