Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy sprzedający prawidłowo naliczył stawkę podatku VAT w wysokości 22% do sprzedaży miejsca postojowego w garażu podziemnym ?

sygnatura: PP1/443-108/07

autor: Izba Skarbowa w Kielcach

data: 2007-10-31

słowa kluczowe:miejsce postojowe, sprzedaż, stawki podatku

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pana Krzysztofa R. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 27.07.2007 r., znak: OG/005/62/PP2/443/19/07 w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnośnie stawki podatku VAT za miejsce postojowe w garażu podziemnym- Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji.

Wnioskiem z dnia 08.05.2007 r., uzupełnionym pismem z dnia 29.05.2007 r., Pan Krzysztof R. zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik zawarł umowę przyrzeczenia- sprzedaży ze Spółką B. na zakup mieszkania wraz z miejscem postojowym w garażu podziemnym, który znajduje się bezpośrednio pod budynkiem mieszkalnym. Podatnik wskazał, że Spółka zastosowała stawkę 7% VAT w odniesieniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego, natomiast do miejsca postojowego stawkę 22%.

W złożonym wniosku Strona przedstawiła własne stanowisko dotyczące tej kwestii. Zdaniem Wnioskującego do miejsca postojowego w garażu podziemnym należy stosować stawkę podatku VAT w wysokości 7%, co znajduje uzasadnienie w orzecznictwie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W dniu 27.07.2007 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach wydał postanowienie, znak: OG/005/62/PP2/443/19/07, w którym uznał stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. Podjęte rozstrzygnięcie oparł na twierdzeniu, że preferencyjną stawkę podatku VAT (7%) stosuje się tylko do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, co wynika z treści art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o VAT.

W świetle przepisów ustawy o własności lokali podstawowym kryterium pozwalającym zaliczyć określone pomieszczenie do kategorii pomieszczeń pomocniczych jest to, czy służy ono zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych zamieszkałych w lokalu osób. Wskazał, że miejsce postojowe w garażu podziemnym, będące częścią składową lokalu mieszkalnego, nie służy do bezpośredniego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludzi i tym samym do jego sprzedaży powinna mieć zastosowanie stawka 22% podatku VAT.

Postanowienie to zostało doręczone Stronie w dniu 01.08.2007 r.

Na niniejsze postanowienie, pismem z dnia 07.08.2007 r. (data stempla 07.08.2007 r.) zostało złożone zażalenie, w którym Pan Krzysztof R. wystąpił z prośbą o zmianę niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji. Jednocześnie podtrzymał argumentację wskazaną we wniosku. Podniósł, że w świetle interpretacji kancelarii prawniczych oraz przy braku wiążącego stanowiska Ministerstwa Finansów zastosowanie 22% stawki podatku VAT w przedmiotowej sprawie budzi wątpliwości. Dodatkowo wskazał, iż wyodrębnienie miejsca postojowego z pozostałych pomieszczeń lokalu uniemożliwiłoby dostęp do znajdującej się za nim piwnicy, czym uzasadnił zastosowanie 7% stawki podatku VAT.

Po przeanalizowaniu złożonego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza, co następuje:

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę wynika, że Podatnik zamierza nabyć, w drodze jednej umowy przenoszącej własność, lokal mieszkalny wraz z miejscem postojowym w garażu znajdującym się w podziemnej części budynku mieszkalnego. Kwestią sporną stało się ustalenie właściwej stawki podatku VAT jaką należy zastosować w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, przez którą należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami zaś, zgodnie z art. 2 pkt 6 cytowanej ustawy, są rzecze ruchome, wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wymienionych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy. Podstawowa stawka tego podatku wynosi 22%, co wynika z treści art. 41 ust. l, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych przez ustawodawcę w przepisach ustawy o VAT.

Ustawodawca wskazuj e jednocześnie w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o VAT, że w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31.12.2007 r., obniżoną stawkę 7% stosuje się w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych.

W świetle powyższego o możliwości zastosowania obniżonej 7% stawki VAT decyduje wystąpienie pozytywnej przesłanki w postaci zaliczenia przedmiotu dostawy do kategorii obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części. Ustawodawca nie zezwala natomiast na preferencyjne opodatkowanie lokali użytkowych.

Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, należy rozumieć budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111- budynki mieszkalne jednorodzinne, 112- budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113- budynki zbiorowego zamieszkania- wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarówno ustawa o VAT, jak i przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia lokalu mieszkalnego. W tym zakresie należy posiłkować się unormowaniami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). Stosownie do treści art. 2 ust. 2 w/w ustawy samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi strużą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka czy garaż, co wynika z ust. 4 cytowanego przepisu.

Analizując powołamy wyżej przepis należy wskazać, że w zależności od celu, jakiemu duży pomieszczenie powiązane funkcjonalnie z izbą lub zespołem izb przeznaczonych na pobyt stały ludzi ustawodawca dokonuje rozróżnienia między pomieszczeniem pomocniczym a przynależnym. Pomieszczenie pomocnicze służy bezpośredniemu zaspokajaniu mieszkaniowych potrzeb ludzi, podczas gdy pomieszczenie przynależne, które stanowi część składową lokalu mieszkalnego, jest przeznaczone do realizacji potrzeb innych niż mieszkaniowe osób korzystających z samodzielnego lokalu mieszkalnego.

Należy wskazać, że miejsce postojowe w garażu podziemnym nie jest niezbędne w korzystaniu z lokalu mieszkalnego a jego brak nie dyskwalifikuje lokalu mieszkalnego jako pomieszczenia służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa. Jest to wyodrębniony liniami w podziemnej części budynku mieszkalnego fragment powierzchni o konkretnej wielkości. Nie jest fizycznie wydzielone w obrębie budynku trwałymi ścianami. Samo w sobie nie stanowi, więc samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali. Wyodrębnione miejsce postojowe wchodzi natomiast w skład hali garażowej, znajdującej się w tym samym obiekcie budownictwa mieszkaniowego, która jako całość stanowi pomieszczenie przynależne (postanowienie SN z dnia 19.05.2004 r., sygn. akt I CK 696/03). W sensie funkcjonalnym służy, bowiem do zaspokajania innych niż mieszkaniowe potrzeb ludzi. Jedno miejsce postojowe jest, więc ułamkową częścią pomieszczenia przynależnego.

Biorąc pod uwagę fakt, że sprzedaż pomieszczenia przynależnego, służącego funkcjom innym niż mieszkaniowe podlega wyłączeniu z opodatkowania stawką 7%, to sprzedaż jego ułamkowej części również podlega temu wyłączeniu.

W świetle powyższego w przypadku sprzedaży wyodrębnionej, ułamkowej części pomieszczenia przynależnego, jakim jest miejsce postojowe w wielostanowiskowym garażu podziemnym, znajdującym się w obiektach budownictwa mieszkaniowego ma zastosowanie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 22%. Preferencyjna stawka 7% dotyczy, bowiem tylko dostawy obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części.

W związku z powyższym rozstrzygnięto jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY