Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1) Czy w sytuacji jednoznacznego związku kosztów właściwego ustawienia linii produkcyjnej z wyprodukowaniem opakowań sprzedawanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i jednoczesnym brakiem przeszkód z późniejszym przypisaniem danych kosztów ustawienia linii produkcyjnej do właściwej partii opakowań, poprawne jest stosowanie zerowej stawki VAT do kosztów ustawienia linii produkcyjnej, którymi to kosztami Strona obciąża kontrahenta na podstawie odrębnej faktury?
2) Czy w sytuacji jednoznacznego związku kosztów związanych z prawidłowym ustawieniem linii produkcyjnej z wyprodukowaniem całej serii opakowań sprzedawanych następnie w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i jednoczesnym brakiem przeszkód formalnych w późniejszym przypisaniu kosztów wytworzenia ?pierwszego? opakowania do właściwej partii opakowań, poprawne jest stosowanie zerowej stawki VAT do kosztów wytworzenia ?pierwszego? opakowania, którymi to kosztami Strona obciąża kontrahenta na podstawie odrębnej faktury?

sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-46/06/AŁ

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2007-01-15

słowa kluczowe:opakowania, świadczenie usług

DECYZJA


Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22 lutego 2006 r. wniesionego przez XXX, na postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego Radomiu z dnia 13 lutego 2006 r., nr 1473/WV/443/408/274/05/HZ, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ? Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia


odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.


UZASADNIENIE


Wniosek z dnia 31 października 2005 r. (data wypływu do Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 14 listopada 2005 r.) Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Strona podała, że jest producentem elastycznych powłok z nadrukami wykonywanymi w technologii flexograficznej. Przed przystąpieniem do realizacji każdego zlecenia, czyli przed wyprodukowaniem danej partii opakowań, dokonywane jest prawidłowe ustawienie linii produkcyjnej, czyli przygotowanie maszyn do produkcji. Nieodłącznym elementem przygotowania maszyn do produkcji jest wytworzenie technicznych próbek zamawianych opakowań. Wysokość kosztów związanych z każdorazowym przygotowaniem linii produkcyjnej jest ustalany z odbiorcą produktów, który jest obciążany kosztami ustawienia linii produkcyjnej na podstawie oddzielnej faktury.

W związku z tym Strona postawiła następujące pytania:

1) czy w sytuacji jednoznacznego związku kosztów właściwego ustawienia linii produkcyjnej z wyprodukowaniem opakowań sprzedawanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i jednoczesnym brakiem przeszkód z późniejszym przypisaniem danych kosztów ustawienia linii produkcyjnej do właściwej partii opakowań, poprawne jest stosowanie zerowej stawki VAT do kosztów ustawienia linii produkcyjnej, którymi to kosztami Strona obciąża kontrahenta na podstawie odrębnej faktury?

2) czy w sytuacji jednoznacznego związku kosztów związanych z prawidłowym ustawieniem linii produkcyjnej z wyprodukowaniem całej serii opakowań sprzedawanych następnie w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i jednoczesnym brakiem przeszkód formalnych w późniejszym przypisaniu kosztów wytworzenia ?pierwszego? opakowania do właściwej partii opakowań, poprawne jest stosowanie zerowej stawki VAT do kosztów wytworzenia ?pierwszego? opakowania, którymi to kosztami Strona obciąża kontrahenta na podstawie odrębnej faktury?

3) Spółka dąży do osiągnięcia sytuacji, w której wystawiana jest jedynie jedna faktura, na której wyodrębnione są wartości jednostkowe wyprodukowanych opakowań oraz wartości odnoszące się do kosztów ustawienia linii produkcyjnej dla danych opakowań. Czy wystawienie jednej faktury zawierającej wyodrębnione wartości odnoszące się do kosztów ustawienia linii produkcyjnej pozwoli na stosowanie stawki właściwej dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, czyli 0%?

4) Spółka dąży do osiągnięcia stanu, w którym wystawiona jest jedynie jedna faktura, na której wyodrębnione są wartości jednostkowe wyprodukowanych opakowań oraz tzw. wartość wyprodukowania ?pierwszego opakowania?, na którą to wartość składają się koszty ustawienia linii produkcyjnej. Czy wystawienie jednej faktury zawierającej wyodrębnioną tzw. wartość wyprodukowania ?pierwszego opakowania? pozwoli na stosowanie stawki właściwej dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, czyli 0%?

Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 13 lutego 2006 r., nr 1473/WV/443/408/274/05/HZ uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe. Powołując się na przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług organ pierwszej instancji stwierdził, iż produkty Spółki zamawiane i wytwarzane dla odbiorców z krajów unijnych, dostarczane w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, podlegają co do zasady opodatkowaniu VAT przy zastosowaniu stawki 0%. Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zauważył jednocześnie, iż towary i usługi (z wyjątkiem usług elektronicznych) identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej, przy czym zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. W przypadku zaś wątpliwości związanych z ustaleniem właściwego grupowania, do którego należy zaliczyć dany wyrób lub usługę, zainteresowany podmiot może zwrócić się do odpowiedniego organu statystycznego, tj. Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, który dokona ich klasyfikacji wydając opinię interpretacyjną. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego zaznaczył, iż organ podatkowy nie jest uprawniony do dokonywania klasyfikacji statystycznej usług.

Niezależnie od powyższego organ pierwszej instancji wyjaśnił, iż o ile świadczenie zostanie zaklasyfikowane do odpowiedniego grupowania PKWiU, na podstawie którego można będzie stwierdzić, że stanowi ono usługę wymienioną w art. 27 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, to wówczas miejscem świadczenia w/w usługi jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności dla której dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. W takim przypadku wnioskodawca w fakturze VAT zaznacza, że usług ta nie podlega opodatkowaniu VAT na terytorium Polski.

W innym przypadku, tj. gdy nie będzie można stwierdzić, że przedmiotowa usługa stanowi usługę wymienioną w art. 27 ust. 4 w/w ustawy zastosowanie znajdzie zasada wynikająca z art. 27 ust. 1 w/w ustawy, w myśl której miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi ? miejsce gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności.

W zażaleniu na powyższe postanowienie Strona zarzuciła błędne rozstrzygnięcie w zakresie uznania stanowiska podatnika za nieprawidłowe. Strona podkreśliła, że nie oczekiwała od organu pierwszej instancji klasyfikowania rzekomo świadczonych przez Nią usług, lecz zajęcia stanowiska w zakresie poprawności stosowania zerowej stawki VAT w odniesieniu do procesu przed-produkcyjnego jednoznacznie związanego z produkowanymi wyrobami, które następnie są dostarczane do odbiorców z krajów Unii Europejskiej.

Zdaniem Strony zaskarżone postanowienie obarczone jest wadami formalnoprawnymi, bowiem wbrew regulacji art. 217 § 2 Ordynacji podatkowej nie zawiera uzasadnienia faktycznego.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i obowiązujący stan prawny, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa:

Przede wszystkim opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlegają koszty wytworzenia określonego dobra, lecz ściśle określone czynności, których jedynie wartość jest ustalona w oparciu o owe koszty.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej ?podatkiem?, podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; (...) 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W przedmiotowej sprawie Strona dokonuje dostawy swoich produktów odbiorcom z krajów unijnych. Jednak przed przystąpieniem do realizacji zlecenia wykonuje szereg czynności zmierzających do właściwego doboru nadruku graficznego, właściwych parametrów technicznych, stosownych wymiarów, prawidłowego ustawienia linii produkcyjnej, czyli przygotowanie maszyn do produkcji. Wysokość kosztów związanych z każdorazowym przygotowaniem linii produkcyjnej jest akceptowana przez odbiorcę produktu, który jest nimi obciążany.

Nie budzi w sprawie wątpliwości, że dokonywana przez Stronę dostawa towarów na rzecz Jej kontrahenta, przy spełnieniu warunków wynikających z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 42 ust. 1 i nast. ustawy o podatku od towarów i usług, będzie stanowiła wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, opodatkowaną ? po spełnieniu wymogów wynikających z wyżej przywołanego art. 42 ustawy ? stawką 0%. Nie ma przy tym znaczenia charakter towaru będącego przedmiotem dostawy, tj. czy jest to tzw. ?pierwsze opakowanie?, czy też inne opakowania.

W tym miejscu należy przytoczyć art. 42 ust. 1 w/w ustawy, w którym ustawodawca postanowił, iż wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: 1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów; 2) podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Odnosząc się do argumentacji Strony zawartej w złożonym zażaleniu, Dyrektor Izby Skarbowej pragnie zauważyć, że Strona wyraźnie wskazuje na odrębne fakturowanie wszystkich dodatkowych czynności świadczonych na rzecz zagranicznego kontrahenta.

Skoro Strona sama traktuje tę czynność jako odrębną od dostawy, zasadnym jest więc twierdzenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o konieczności dokonania stosownej klasyfikacji, która wskazać może, że mamy do czynienia ze świadczeniem określonej usługi.

Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 w/w ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W tym miejscu należy przytoczyć przepis art. 8 ust. 3 w/w ustawy, który stanowi, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

W świetle powyższego, jeśli podejmowane przez Stronę czynności, prowadzące do przygotowania maszyn do produkcji stanowią usługę, zasadnym jest określenie właściwego miejsca jej świadczenia.

Art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi ? miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności ? miejsce stałego zamieszkania. Od tej generalnej zasady ustawodawca przewidział szereg wyjątków, i tak w ust. 3 pkt 2 cytowanego wyżej art. 27 przewidział, iż w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę ? miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenie działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. W ust. 4 przywołanego art. 27 ustawodawca enumeratywnie wymienił usługi, do których stosuje się uregulowania wynikające z ust. 3.

Zatem aby daną usługę można było rozliczyć w kraju nabywcy, zgodnie z zasadą określoną w art. 27 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy, świadczona usługa powinna być zaklasyfikowana do jednej z usług wymienionych w ust. 4.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, że ocena, czy dokonywane przez podatnika czynności są dostawą towarów, czy też zarówno dostawą, jak i świadczeniem usług, może być dokonana wyłącznie w drodze szczegółowej analizy zawartej z kontrahentem zagranicznym umowy. Wskazać przy tym należy, iż to wola stron kontraktu będzie w takim przypadku stanowić o przedmiocie opodatkowania.

Odnosząc się do zarzutu postawionego w zażaleniu, iż zaskarżone postanowienie jest obarczone wadami formalnymi, bowiem wbrew regulacji art. 217 § 2 Ordynacji podatkowej nie zawiera uzasadnienia faktycznego, należy zauważyć, iż w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej jest on niezasadny. Naczelnik Urzędu Skarbowego odniósł się do wniosku Strony odpowiadając, że wykonywane przez Stronę czynności będą odpowiednio WDT, albo świadczeniem usług. Jak wskazano w zażaleniu Strona oczekiwała, iż jej wniosek zostanie rozpatrzony poprzez szczegółową analizę charakteru i natury odpisanego procesu przed-produkcyjnego (str. 5 zażalenia), natomiast Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej dokonał interpretacji przepisów prawa podatkowego, ponieważ ? co wprost wynika z w/w przepisu ? organy podatkowe są powołane wyłącznie do dokonywania interpretacji prawa podatkowego, nie zaś do analizy stosunków cywilno ? prawnych między stronami umów.

W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej nie dopatrzył się naruszenia obowiązującego stanu prawnego przez organ pierwszej instancji.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY